Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 10 Οκτωβρίου 2023

185

: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Η´ 1 – 3 – 1 Και εγένετο εν τώ καθεξής και αυτός διώδευεν κατά πόλιν και κώμην κηρύσσων και ευαγγελιζόμενος την βασιλείαν του Θεού, και οι δώδεκα σύν αυτώ, …

2 και γυναίκές τινες αί ήσαν τεθεραπευμέναι από νόσων και μαστίγων και πνευμάτων πονηρών και ασθενειών, Μαρία η καλουμένη Μαγδαληνή, αφ’ ής δαιμόνια επτά εξεληλύθει,

3 και Ιωάννα γυνή Χουζά επιτρόπου Ηρώδου και Σουσάννα και έτεραι πολλαί, αίτινες διηκόνουν αυτώ από των υπαρχόντων αυταίς.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Η´ 1 – 3

1 Και εις τον μετέπειτα χρόνον συνέβη ο Ιησούς να διέρχεται μίαν προς μίαν έκαστην πόλιν και χωρίον, και εκήρυττε και εδίδασκε το χαρμόσυνον μήνυμα, ότι διά της ιδρύσεως της Εκκλησίας επεκτείνεται και επί της γης η ουράνιος βασιλεία του Θεού. Ήσαν δε μαζί του εις την περιοδείαν αυτήν και οι δώδεκα Απόστολοι,

2 και μερικαί γυναίκες, αι οποίαι είχαν θεραπευθή υπό του Ιησού από νοσήματα και βασανιστικούς πόνους και από πνεύματα πονηρά και ασθενείας. Δηλαδή η Μαρία, η οποία ελέγετο Μαγδαληνή, (διότι πιθανώς κατήγετο από τα Μάγδαλα), από την οποίαν διά της παρεμβάσεως του Κυρίου είχαν βγή επτά δαιμόνια,

3 και η Ιωάννα η σύζυγος του Χουζά, του οικονομού και διαχειριστού του Ηρώδου, και η Σουσάννα και πολλαί άλλαι, αι οποίαι υπηρέτουν τον Κύριον και εισέφερον διά την συντήρησιν αυτού και των Αποστόλων του από τα υπάρχοντά των.