Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 10 Ιανουαρίου 2023

59

: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Γ/ 19 – 22 – 19 ο δε Ηρώδης ο τετράρχης, ελεγχόμενος υπ αυτού περί Ηρωδιάδος της γυναικός του αδελφού αυτού και περί πάντων ων εποίησε πονηρών ο Ηρώδης,

20 προσέθηκε και τούτο επί πάσι και κατέκλεισε τον Ιωάννην εν τη φυλακή. 21 Εγένετο δε εν τω βαπτισθήναι άπαντα τον λαόν και Ιησού βαπτισθέντος και προσευχομένου ανεωχθήναι τον ουρανόν

22 και καταβήναι το Πνεύμα το άγιον σωματικώ είδει ωσεί περιστεράν επ αυτόν, και φωνήν εξ ουρανού γενέσθαι λέγουσαν συ ει ο υιός μου ο αγαπητός, εν σοι ευδόκησα.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Γ/ 19 – 22

19 αλλ ο τετράρχης Ηρώδης, επειδή ηλέγχετο από τον Ιωάννην δια την Ηρωδιάδα την γυναίκα του αδελφού του Φιλίππου, με την οποίαν συνέζη παρανόμως, καθώς και δι όλα τα κακά και παράνομα έργα, που είχε κάμει ο Ηρώδης,

20 επρόσθεσε και αυτό εις όλα τα εγκλήματά του, έκλεισε δηλαδή τον Ιωάννην εις την φυλακήν. 21 προ της φυλακίσεως όμως του Ιωάννου, αφού είχε βαπτισθή όλος ο λαός, που κατ εκείνην την στιγμήν παρευρίσκετο εκεί, και όταν και ο Ιησούς εβαπτίσθη και προσηύχετο, συνέβη να ανοιχθή ο ουρανός,

22 και να καταβή επάνω του το Άγιον Πνεύμα, το οποίο ενεφανίσθη με σχήμα και είδος εξωτερικόν και σωματικόν, που ωμοίαζε προς περιστεράν, χωρίς όμως και να είναι πραγματική περιστερά. και ήλθε φωνή από τον ουρανόν, η οποία έλεγε· συ είσαι ο υιός μου ο αγαπημένος εις σε ευηρεστήθην, διότι και ως άνθρωπος απολύτως αναμάρτητος έκαμες πάντοτε το αρεστόν ενώπιόν μου.