Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 1 Νοεμβρίου 2022

193

: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΑ/ 34 – 41 – 34 ο λύχνος τού σώματός εστιν ο οφθαλμός όταν ούν ο οφθαλμός σου απλούς ή, καί όλον τό σώμά σου φωτεινόν εστιν. επάν δέ πονηρός ή, καί τό σώμά σου σκοτεινόν.

35 σκόπει ούν μή τό φώς τό εν σοί σκότος εστίν. 36 ει ούν τό σώμά σου όλον φωτεινόν, μή έχον τι μέρος σκοτεινόν, έσται φωτεινόν όλον ως όταν ο λύχνος τή αστραπή φωτίζη σε. 37 Εν δέ τώ λαλήσαι αυτόν ταύτα ηρώτα αυτόν Φαρισαίός τις όπως αριστήση παρ αυτώ εισελθών δέ ανέπεσεν.

38 ο δέ Φαρισαίος ιδών εθαύμασεν ότι ου πρώτον εβαπτίσθη πρό τού αρίστου. 39 είπε δέ ο Κύριος πρός αυτόν Νύν υμείς οι Φαρισαίοι τό έξωθεν τού ποτηρίου καί τού πίνακος καθαρίζετε, τό δέ έσωθεν υμών γέμει αρπαγής καί πονηρίας.

40 άφρονες! ουχ ο ποιήσας τό έξωθεν καί τό έσωθεν εποίησε; 41 πλήν τά ενόντα δότε ελεημοσύνην, καί ιδού άπαντα καθαρά υμίν έσται.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΑ/ 34 – 41

34 Αλλά διά νά απολαύση κανείς τό σωτηριώδες τούτο φώς, πρέπει νά έχη καί τόν λύχνον τής ψυχής εις καλήν κατάστασιν. Καί διά νά καταλάβετε τούτο καλύτερα, σάς λέγω: ο λύχνος, πού δίδει φώς εις τό σώμα είναι τό μάτι όταν λοιπόν τό μάτι σου είναι υγιές, τότε καί όλον τό σώμα σου θά είναι γεμάτον φώς. Όταν όμως είναι βλαμμένος ο λύχνος τού σώματος, καί όλον τό σώμα σου είναι γεμάτον σκότος. Έτσι θά φωτίζεται καί η ψυχή σου από τό φώς τής διδασκαλίας μου καί τής ζωής μου, όταν ο νούς σου καί η καρδία σου δέν είναι βλαμμένα καί πονηρά. Όπως πάλιν θά είναι η ψυχή σου γεμάτη σκότος, όταν ο νούς σου έχη βλαβή.

35 Πρόσεχε λοιπόν, μήπως σκοτισθή τό όργανον, πού έχεις διά νά λαμβάνης μέ αυτό φώς. Πρόσεχε δηλαδή, μήπως τυφλωθή ο νούς σου, πού είναι ο φωταγωγός τής ψυχής σου. 36 Εάν λοιπόν τό σώμα σου είναι γεμάτον από φώς καί δέν έχη κανέν μέρος σκοτεινόν, θά είναι πραγματικώς φωτεινόν ολόκληρον, όπως όταν ο λύχνος μέ τήν λάμψιν του σέ φωτίζη. Έτσι καί η ψυχή σου, εάν δέν έχη καμμίαν δύναμιν τής σκοτισμένην από τά πάθη τής αμαρτίας, τότε θά είναι γεμάτη φώς καί θά φωτίζη ως άλλος λαμπρός λύχνος καί τούς άλλους καί δέν θά ζητή θαύμα διά νά οδηγηθή υπ αυτού πρός τό φώς τής αληθείας.

37 Αφού δέ ο Ιησούς είπε ταύτα, τόν παρεκάλει κάποιος Φαρισαίος νά πάρη εις τό σπίτι του τό πρωϊνόν φαγητόν του. Καί ο Κύριος εδέχθη τήν πρόσκλησιν. Όταν δέ εμβήκεν εις τό σπίτι τού Φαρισαίου, εκάθησεν αμέσως πλησίον τής τραπέζης, χωρίς προηγουμένως νά νιφθή.

38 Ο Φαρισαίος όμως, όταν είδεν αυτό, ηπόρησε, διότι ο Ιησούς δέν ενίφθη πρό τού φαγητού σύμφωνα μέ τάς παραδόσεις τών παλαιοτέρων ραββίνων. 39 Ο Κύριος όμως είπε πρός αυτόν Τώρα εις τόν σημερινόν καιρόν, πού περιωρίσατε τήν θρησκείαν εις μερικούς τύπους εξωτερικούς, Σείς οι Φαρισαίοι καθαρίζετε τήν εξωτερικήν επιφάνειαν τού ποτηρίου καί τής πιατέλλας καθαρίζετε μόνον,τάς χείρας σας καί τό εξωτερικόν τού σώματός σας τό εσωτερικόν σας όμως είναι γεμάτον από αρπαγήν καί από κακίαν. Φροντίζετε μόνον τό σώμα σας νά είναι καθαρόν, ενώ αφίνετε τήν ψυχήν σας νά είναι βρωμερά καί ακάθαρτος.

40 Ανόητοι ! Ο Θεός, πού έκανε τό απ έξω, δηλαδή τό σώμα, δέν έκαμε καί τό από μέσα, δηλαδή τήν ψυχήν; Αφού λοιπόν ενός πλάστου ποίημα είναι καί τά δύο, διατί καθαρίζετε μόνον τό έν καί αφίνετε ακάθαρτον τήν ψυχήν, η οποία είναι καί τό σπουδαιότερον συστατικόν σας;

41 Αλλ όμως δώσατε ελεημοσύνην εκείνα, πού περιέχονται μέσα εις τό ποτήριον καί τήν πιατέλλαν, καί γενήτε ευεργετικοί καί εις τούς άλλους μέ τά αγαθά σας καί ιδού όλα, όσα τρώγετε, θά σάς γίνουν τότε καθαρά, έστω καί άν τά τρώγετε, χωρίς νά πλυθήτε προηγουμένως.