Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 9 Φεβρουαρίου 2022

208

: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΙΒ/ 28 – 37 – 28 Καί προσελθών είς τών γραμματέων, ακούσας αυτών συζητούντων, ιδών ότι καλώς αυτοίς απεκρίθη, επηρώτησεν αυτόν Ποία εστί πρώτη πάντων εντολή;

29 ο δέ Ιησούς απεκρίθη αυτώ ότι Πρώτη πάντων εντολή άκουε, Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών Κύριος είς εστι

30 καί αγαπήσεις Κύριον τόν Θεόν σου εξ όλης τής καρδίας σου καί εξ όλης τής ψυχής σου καί εξ όλης τής διανοίας σου καί εξ όλης τής ισχύος σου. αύτη πρώτη εντολή

31 καί δευτέρα ομοία, αύτη αγαπήσεις τόν πλησίον σου ως σεαυτόν. μείζων τούτων άλλη εντολή ουκ έστι.

32 καί είπεν αυτώ ο γραμματεύς Καλώς, διδάσκαλε, επ αληθείας είπας ότι είς εστι καί ουκ έστιν άλλος πλήν αυτού

33 καί τό αγαπάν αυτόν εξ όλης τής καρδίας καί εξ όλης τής συνέσεως καί εξ όλης τής ψυχής καί εξ όλης τής ισχύος, καί τό αγαπάν τόν πλησίον ως εαυτόν πλείόν εστι πάντων τών ολοκαυτωμάτων καί θυσιών.

34 καί ο Ιησούς ιδών ότι νουνεχώς απεκρίθη, είπεν αυτώ Ου μακράν εί από τής βασιλείας τού Θεού. καί ουδείς ουκέτι ετόλμα αυτόν επερωτήσαι.

35 Καί αποκριθείς ο Ιησούς έλεγε διδάσκων εν τώ ιερώ Πώς λέγουσιν οι γραμματείς ότι ο Χριστός υιός Δαυίδ εστι;

36 αυτός γάρ Δαυίδ είπεν εν Πνεύματι αγίω λέγει ο Κύριος τώ Κυρίω μου, κάθου εκ δεξιών μου έως άν θώ τούς εχθρούς σου υποπόδιον τών ποδών σου.

37 αυτός ούν Δαυίδ λέγει αυτόν Κύριον καί πόθεν υιός αυτού εστι; καί ο πολύς όχλος ήκουεν αυτού ηδέως.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΙΒ/ 28 – 37

28 Καί αφού επλησίασεν εκεί ένας από τούς γραμματείς, πού τούς ήκουσε νά συζητούν, μολονότι είχεν αρχικώς τήν διάθεσιν νά πειράξη καί αυτός τόν Ιησούν, όταν αντελήφθη ότι τούς απήντησεν ορθώς, τόν ηρώτησεν ειλικρινώς, ποία είναι η πρώτη εντολή από όλα τά άλλα παραγγέλματα τού νόμου;

29 Ο δέ Ιησούς τού απεκρίθη, ότι πρώτη εντολή από όλα τά παραγγέλματα είναι Άκουε, λαέ τού Ισραήλ Ο Κύριος, πού είναι ο Θεός μας, είναι ο ένας καί μόνος Κύριος καί εκτός αυτού άλλος Κύριος δέν υπάρχει.

30 Καί οφείλεις νά αγαπήσης Κύριον τόν Θεόν σου από όλην τήν καρδίαν σου, ώστε αυτόν εξ ολοκλήρου νά ποθής, καί από όλην τήν ψυχήν σου, ώστε ολόκληρον τό εσωτερικόν σου εις αυτόν νά είναι παραδομένον, καί από τόν νούν σου ολόκληρον, ώστε αυτόν πάντοτε νά σκέπτεσαι, καί από όλην τήν δύναμιν τής θελήσεώς σου. Αυτή είναι η πρώτη εντολή.

31 Καί δευτέρα εντολή ομοία καί στενά συνδεδεμένη πρός αυτήν είναι αύτη Οφείλεις νά αγαπάς τόν πλησίον σου σάν τόν εαυτόν σου. Άλλη εντολή μεγαλυτέρα από αυτάς τάς δύο δέν υπάρχει.

32 Καί ο γραμματεύς είπεν εις αυτόν Ωραία, διδάσκαλε σύμφωνα πρός τήν αλήθειαν είπες, ότι ο Κύριος είναι ένας καί δέν είναι άλλος εκτός αυτού

33 καί τό νά τόν αγαπά κανείς από όλην τήν καρδίαν του καί από όλην τήν δύναμιν τής διανοίας του καί από όλον τό εσωτερικόν του καί από όλην τήν δύναμιν τής θελήσεώς του, καί τό νά αγαπά κανείς τόν πλησίον του σάν τόν εαυτόν του, αξίζει πιό πολύ από όλα εκείνα τά θύματα, πού καίονται ολόκληρα επάνω εις τό θυσιαστήριον, καί από όλας τάς θυσίας.

34 Καί ο Ιησούς όταν είδεν, ότι γνωστικά καί φρόνιμα απεκρίθη, τού είπε Δέν είσαι μακράν από τήν βασιλείαν τού Θεού, όπως μακράν είναι οι άλλοι γραμματείς καί Φαρισαίοι, πού μέ εξωτερικούς μόνον τύπους ζητούν νά άρέσουν εις τόν Θεόν. Καί κανείς πλέον δέν ετόλμα νά τόν ερωτήση.

35 Καί ο Ιησούς έλαβε τόν λόγον καί έλεγε διδάσκων μέσα εις τόν ιερόν περίβολον τού ναού Άς μάς εξηγήσουν οι διδάσκαλοι τού νόμου, πώς λέγουν καί πώς εννοούν, ότι ο Μεσσίας Χριστός είναι απόγονος τού Δαβίδ;

36 Η βεβαίωσις αύτη προκαλεί απορίαν καί υπάρχει ανάγκη νά σαφηνισθή. Διότι αυτός ο Δαβίδ είπε φωτιζόμενος από τό Άγιον Πνεύμα Είπεν ο Κύριος καί Θεός εις τόν Κύριόν μου Χριστόν Κάθησε επί τού θρόνου μου εις τά δεξιά μου δοξαζόμενος καί τιμώμενος μαζί μέ εμέ, έως ότου θέσω τούς εχθρούς σου σάν άλλο στήριγμα, πού θά πατούν επάνω τά πόδια σου.

37 Αυτός λοιπόν ο Δαβίδ καλεί τόν Μεσσίαν Κύριον. Καί πώς είναι υιός του; Στέκει ο πρόγονος νά καλή τόν τρισέγγονον καί απόγονόν του Κύριον; Αυτό σημαίνει, ότι ο Μεσσίας δέν είναι μόνον υιός τού Δαβίδ, αλλά καί Υιός τού Θεού καί ως τοιούτος είναι καί Κύριος τού Δαβίδ. Καί ο πολύς λαός ήκουε τόν Ιησούν μέ πολλήν ευχαρίστησιν.