Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 9 Αυγούστου 2023

4964

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΑ´ 28 – 32 – 28 Τι δε υμίν δοκεί; άνθρωπος τις είχε τέκνα δύο, και προσελθών τω πρώτω είπεν· τέκνον, ύπαγε σήμερον εργάζου εν τω αμπελώνί μου.

29 ο δε αποκριθείς είπεν· ου θέλω· ύστερον δε μεταμεληθείς απήλθε. 30 και προσελθών τω δευτέρω είπεν ωσαύτως. ο δε αποκριθείς είπεν· εγώ, κύριε· και ουκ απήλθε.

31 τις εκ των δύο εποίησε το θέλημα του πατρός; λέγουσιν αυτώ· Ο πρώτος. λέγει αυτοίς ο Ιησούς· Αμήν λέγω υμίν ότι οι τελώναι και αι πόρναι προάγουσιν υμάς εις την βασιλείαν του Θεού.

32 ήλθε γαρ προς υμάς Ιωάννης εν οδώ δικαιοσύνης, και ουκ επιστεύσατε αυτώ· οι δε τελώναι και αι πόρναι επίστευσαν αυτώ· υμείς δε ιδόντες ουδέ μετεμελήθητε ύστερον του πιστεύσαι αυτώ.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΑ´ 28 – 32

28 Τι δε σας φαίνεται δι’ αυτό, που θα σας είπω; Ένας άνθρωπος είχε δύο υιούς.Και ελθών εις τον πρώτον του είπε· Παιδί μου, πήγαινε σήμερον και δούλεψε εις το αμπέλι μου. 29 Αυτός δε απεκρίθη και είπε· Δεν θέλω να υπάγω.Ύστερον όμως μετεμελήθη και επήγε.

30 Και αφού ήλθεν εις τον δεύτερον υιόν, είπε τα ίδια.Αυτός δε απεκρίθη και είπεν· Εγώ, κύριε, πηγαίνω.Και δεν επήγε.

31 Ποίος από τους δύο έκαμε το θέλημα του πατρός; Λέγουν εις αυτόν, ο πρώτος· λέγει εις αυτούς ο Ιησούς· Αληθώς σας λέγω, ότι οι τελώναι και αι πόρναι, αι οποίαι εν τη αρχή επέδειξαν απείθειαν εις τον νόμον του Θεού, προλαμβάνουν εις την βασιλείαν του Θεού σας τους Φαρισαίους και γραμματείς, οι οποίοι με λόγους μόνον εδείξατε υπακοήν εις τον Θεόν, εις τα πράγματα όμως υπήρξατε απειθείς και άπιστοι.

32 Διότι ήλθε προς σας ο Ιωάννης κηρύττων συμπεριφοράν και βίον συμμορφωμένον προς τας απαιτήσεις της δικαιοσύνης και δεν επιστεύσατε εις αυτόν.Οι τελώναι όμως και αι πόρναι επίστευσαν εις αυτόν.Σείς δε, όταν τους είδατε να πιστεύουν, ουδέ καν ύστερον μετεμελήθητε, ώστε να πιστεύσετε και σείς εις αυτόν.