Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 8 Νοεμβρίου 2023

4300

: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ι´ 16 – 21 – 16 Ο ακούων υμών εμού ακούει, και ο αθετών υμάς εμέ αθετεί· ο δε εμέ αθετών αθετεί τον αποστείλαντά με.

17 Υπέστρεψαν δε οι εβδομήκοντα μετά χαράς λέγοντες· Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσεται ημίν εν τώ ονόματί σου. 18 Είπε δε αυτοίς· Εθεώρουν τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα.

19 ιδού δίδωμι υμίν την εξουσίαν του πατείν επάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμιν του εχθρού, και ουδέν υμάς ου μη αδικήση. 20 πλήν εν τούτω μη χαίρετε, ότι τα πνεύματα υμίν υποτάσσεται· χαίρετε δε ότι τα ονόματα υμών εγράφη εν τοις ουρανοίς.

21 Εν αυτή τη ώρα ηγαλλιάσατο τώ πνεύματι ο Ιησούς και είπεν· Εξομολογούμαί σοι, πάτερ, κύριε του ουρανού και της γής, ότι απέκρυψας ταύτα από σοφών και συνετών, και απεκάλυψας αυτά νηπίοις· ναί, ο πατήρ, ότι ούτως εγένετο ευδοκία έμπροσθέν σου.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ι´ 16 – 21

16 Διότι εκείνος, που ακούει σας και υπακούει εις σάς, ακούει εμέ και υπακούει εις εμέ. Και εκείνος, που παρακούει εις σάς, παρακούει εις εμέ. Και όποιος παρακούει εις εμέ, παρακούει εις τον Θεόν, που με έστειλεν εις τον κόσμον. Πάσα λοιπόν παρακοή και πάσα ύβρις, που θα γίνη από τους ανθρώπους εις σάς, είναι ως να γίνεται εις αυτόν τον εν ουρανοίς Θεόν.

17 Επέστρεψαν δε από την περιοδείαν των οι εβδομήκοντα με χαράν και έλεγον· Κύριε, και αυτά ακόμη τα δαιμόνια υποτάσσονται εις ημάς διά της επικλήσεως του ονόματός σου.

18 Είπε δε προς αυτούς· αφ’ ότου ήρχισα το έργον μου, αλλά και όταν σας έστειλα εις περιοδείαν, και τώρα που ήλθατε και μού αναγγέλλετε τας διώξεις αυτάς των δαιμόνων, έβλεπα τον σατανάν να χάνη την εξουσίαν και το κράτος του· τον έβλεπα να πίπτη συντριμμένος χάμω από το ύψος της εξουσίας του και από τας ανωτέρας σφαίρας του εναερίου κόσμου, οπόθεν ήσκει την κυριαρχίαν του. Να πίπτη δε τόσον γρήγορα και φανερά και με τόσον πάταγον, όπως πίπτει η αστραπή.

19 Ιδού εγώ σας δίδω τώρα εξουσίαν κατά του σατανά πολύ μεγαλυτέραν από ό,τι σας έδωκα, όταν σας εξαπέστελλον εις το κήρυγμα. Σας δίδω εξουσίαν να νικάτε και να ποδοπατήτε πάντα τα όργανα του σατανά, που σαν φίδια και σκορπιοί επιβουλεύονται και χύνουν το δηλητήριον υπούλως εις τας ψυχάς των ανθρώπων, διά να θανατώσουν αυτάς. Σας δίδω εξουσίαν να κατανικάτε όλην την δύναμιν, που διαθέτει ο εχθρός του ανθρώπου, ο σατανάς, εις τρόπον ώστε κανέν μέσον, από όσα θα χρησιμοποιή αυτός προς παρεμπόδισιν του έργου σας, να μη τελεσφορή. Και τίποτε, από όσα εναντίον σας μηχανεύεται αυτός, δεν θα σας αδικήση η βλάψη.

20 Αλλ’ όμως η όλη σας χαρά άς μη περιορίζεται εις αυτό και ας μη χαίρετε δι’ αυτό, διά το ότι δηλαδή τα πονηρά πνεύματα υποτάσσονται εις σάς. Δεν είναι ιδικόν σας κατόρθωμα αυτό. Είναι χάρις και δωρεά, που σας έδωκα εγώ και προσέξατε να μη κυριευθήτε από οίησιν και αλαζονείαν διά το χάρισμα τούτο. Χαίρετε δε περισσότερον, διότι τα ονόματά σας λόγω της πίστεώς σας εγράφησαν εις τους ουρανούς και είσθε εκεί πολιτογραφημένοι με όλα τα δικαιώματα της απολαύσεως των αγαθών της επουρανίου κοινωνίας και βασιλείας.

21 Κατ’ αυτήν την ώραν ο Ιησούς εδοκίμασε ζωηροτάτην χαράν εις τα βάθη της ψυχής του και είπε· Σε ευχαριστώ, Πάτερ, ως κύριον και εξουσιαστήν και κυβερνήτην πάνσοφον και δίκαιον του ουρανού και της γής. Σε ευχαριστώ, διότι πανσόφως και εν δικαιοσύνη ενεργών απέκρυψες τας μυστηριώδεις και ουρανίους αυτάς αληθείας από ανθρώπους, που νομίζουν ότι είναι σοφοί και συνετοί, και εφανέρωσες τα σωτηριώδη αυτά μυστήρια εις απλούς και αφελείς και ταπεινούς ανθρώπους. Ναί· σε ευχαριστώ, Πάτερ, διότι έτσι ήρεσεν εις σε και τέτοια υπήρξεν η αγαθή και δικαία θέλησίς σου.