Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 7 Σεπτεμβρίου 2022

72

: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Γ/ 20 – 27 – 20 Καί έρχονται εις οίκον καί συνέρχεται πάλιν όχλος, ώστε μή δύνασθαι αυτούς μηδέ άρτον φαγείν.

21 καί ακούσαντες οι παρ αυτού εξήλθον κρατήσαι αυτόν έλεγον γάρ ότι εξέστη. 22 καί οι γραμματείς οι από Ιεροσολύμων καταβάντες έλεγον ότι Βεελζεβούλ έχει, καί ότι εν τώ άρχοντι τών δαιμονίων εκβάλλει τά δαιμόνια. 23 καί προσκαλεσάμενος αυτούς εν παραβολαίς έλεγεν αυτοίς Πώς δύναται σατανάς σατανάν εκβάλλειν;

24 καί εάν βασιλεία εφ εαυτήν μερισθή, ου δύναται σταθήναι η βασιλεία εκείνη 25 καί εάν οικία εφ εαυτήν μερισθή, ου δύναται σταθήναι η οικία εκείνη. 26 καί ει ο σατανάς ανέστη εφ εαυτόν καί μεμέρισται, ου δύναται σταθήναι, αλλά τέλος έχει.

27 ουδείς δύναται τά σκεύη τού ισχυρού εισελθών εις τήν οικίαν αυτού διαρπάσαι, εάν μή πρώτον τόν ισχυρόν δήση, καί τότε τήν οικίαν αυτού διαρπάσει.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Γ/ 20 – 27

20 Καί έρχονται εις κάποιο σπίτι τής Καπερναούμ καί εμαζεύθη πάλιν λαός πολύς, ώστε νά μή ημπορούν αυτοί ούτε άρτον νά φάγουν, διότι καί τό σπίτι ολόκληρον είχε καταλάβει ο λαός καί εις τόν Ιησούν δέν έδιδαν καιρόν νά φάγη.

21 Καί όταν ήκουσαν οι (δικοί του, ότι είχεν απορροφηθή από τό έργον τής διδασκαλίας καί τών θαυμάτων μέχρι σημείου, πού νά μή τρώγη, εβγήκαν νά τόν πιάσουν καί νά τόν περιορίσουν, διότι ενόμιζαν, ότι η τόση προσήλωσις εις τό έργον του ήτο αποτέλεσμα ψυχικής ασθενείας καί έλεγον, ότι είναι έξω από τόν εαυτόν του καί διεταράχθη ο νούς του. 22 Καί οι γραμματείς, πού είχαν καταβή από τά Ιεροσόλυμα, έλεγαν ότι έχει μέσα του τόν Βεελζεβούλ καί ότι μέ τήν βοήθειαν καί συνεργασίαν τού αρχηγού τών δαιμονίων βγάζει από τούς δαιμονιζομένους τά δαιμόνια.

23 Καί αφού τούς προσεκάλεσε, τούς έλεγε μέ συγκρίσεις καί παραδείγματα Πώς είναι δυνατόν ο ένας σατανάς νά βγάζει διά τής βίας καί νά διώκη άλλον σατανάν; 24 Καί εάν ένα βασίλειον χωρισθή εις κόμματα εχθρικά, ώστε δι εμφυλίου πολέμου νά στραφή εναντίον τού εαυτού του, δέν δύναται νά σταθή τό βασίλειον εκείνο. 25 Καί εάν μία οικογένεια διαιρεθή εναντίον τού εαυτού της, δέν δύναται νά σταθή, αλλά θά διαλυθή η οικογένεια εκείνη.

26 Καί εάν ο σατανάς εσηκώθη κατά τών οργάνων του καί έχη χωρισθή εις κόμματα, τά οποία πολεμούνται μεταξύ των, δέν δύναται νά σταθή, αλλά τελειώνει πλέον η δύναμίς του καί τό κράτος του.

27 Κανείς δέν μπορεί, όταν έμβη εις τήν οικίαν τού ισχυρού καί δυνατού οικοδεσπότου, νά αρπάση τά έπιπλα καί σκεύη του, εάν δέν δέση προτήτερα τόν ισχυρόν, καί τότε θά διαρπάση τό σπίτι του. Έτσι καί εγώ, εάν προτήτερα δέν έδενα τόν σατανάν μέ τήν κατ αυτού νίκην μου, δέν θά μπορούσα νά αρπάσω από τά χέρια του τούς δαιμονιζομένους, πού σάν άψυχα σκεύη διετήρει υπό τήν κατοχήν του.