Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 7 Ιουλίου 2021

786

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ι/ 16 – 22 – 16 Ιδού εγώ αποστέλλω υμάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων γίνεσθε ούν φρόνιμοι ως οι όφεις καί ακέραιοι ως αι περιστεραί.

17 προσέχετε δέ από τών ανθρώπων παραδώσουσι γάρ υμάς εις συνέδρια, καί εν ταίς συναγωγαίς αυτών μαστιγώσουσιν υμάς

18 καί επί ηγεμόνας δέ καί βασιλείς αχθήσεσθε ένεκεν εμού εις μαρτύριον αυτοίς καί τοίς έθνεσιν.

19 όταν δέ παραδώσωσιν υμάς, μή μεριμνήσητε πώς ή τί λαλήσητε δοθήσεται γάρ υμίν εν εκείνη τή ώρα τί λαλήσητε

20 ου γάρ υμείς εστε οι λαλούντες αλλά τό Πνεύμα τού πατρός υμών τό λαλούν εν υμίν.

21 παραδώσει δέ αδελφός αδελφόν εις θάνατον καί πατήρ τέκνον, καί επαναστήσονται τέκνα επί γονείς καί θανατώσουσιν αυτούς

22 καί έσεσθε μισούμενοι υπό πάντων διά τό όνομά μου ο δέ υπομείνας εις τέλος ούτος σωθήσεται.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ι/ 16 – 22

16 Ιδού εγώ ο Κύριός σας σάς στέλλω διά νά είσθε σάν πρόβατα ήμερα εν μέσω αιμοβόρων λύκων, πρός τούς οποίους ομοιάζουν οι εχθροί τού ευαγγελίου, οι κυριευμένοι από τά άγρια πάθη τής σαρκός. Αφού λοιπόν τόσον δεινή θά είναι η θέσις σας, φροντίσατε νά είσθε φρόνιμοι σάν τά φίδια, ώστε νά μή εκθέτετε τόν εαυτόν σας εις ανωφελείς καί ανοήτους κινδύνους, καί άκακοι καί απλοί σάν τάς περιστεράς.

17 Έχοντες δέ ως μόνον όπλον τήν φρόνησιν καί ακακίαν αυτήν, προφυλάττεσθε από τούς ανθρώπους.Διότι θά σάς παραδώσουν εις συνέδρια διά νά καταδικασθήτε από αυτά καί εις τάς συναγωγάς των επί παρουσία τού λαού θά σάς μαστιγώσουν.

18 Καί εις ηγεμόνας δέ καί εις βασιλείς θά σάς σύρουν ως κατηγορουμένους δι εμέ, διά νά δώσετε μαρτυρίαν περί εμού, πού νά τήν ακούσουν καί αυτοί καί οι εθνικοί, ώστε νά μή προφασίζωνται ύστερον, ότι δέν ήκουσαν κήρυγμα.

19 Όταν δέ σάς παραδώσουν διά νά προσαχθήτε εις δικαστήρια ή βασιλείς, μή ζαλισθήτε από τήν ταραχώδη φροντίδα περί τού πώς θά ομιλήσετε ή τί θά είπετε.Διότι κατ εκείνην τήν ώραν τής απολογίας σας θά σάς δοθή από τόν Θεόν τί θά είπετε.

20 Θά σάς δοθή δέ τί νά είπετε, διότι δέν θά είσθε σείς, πού θά ομιλήτε τότε, αλλά τό Πνεύμα τού Θεού, ο οποίος είναι κατά χάριν Πατέρας σας. Τό Πνεύμα αυτό θά λαλή μεταχειριζόμενον ως όργανά του σας.

21 Δέν θά είναι δέ μόνον οι ξένοι εναντίον σας, αλλά καί οι άνθρωποι τού σπιτιού σας.Θά παραδώση εις θάνατον ο αδελφός ο άπιστος τόν αδελφόν του, πού επίστευσεν εις τό ευαγγέλιον, καί ο πατέρας ο άπιστος τό τέκνον του, πού επίστευσε, καί θά επαναστατήσουν τά άπιστα παιδιά κατά τών πιστών γονέων τους διά νά τούς θανατώσουν.

22 Καί θά μισήσθε εξακολουθητικώς από όλους δι εμέ.Εκείνος όμως, πού εις τάς δοκιμασίας αυτάς θά δείξη υπομονήν μέχρι τέλους, αυτός θά σωθή.