Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 4 Οκτωβρίου 2023

1074

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ϛ´ 46 – 49 – 46 Τι δε με καλείτε, Κύριε Κύριε, και ου ποιείτε α λέγω;

47 πας ο ερχόμενος προς με και ακούων μου των λόγων και ποιων αυτούς, υποδείξω υμίν τίνι εστίν όμοιος·

48 όμοιός εστιν ανθρώπω οικοδομούντι οικίαν ος και έσκαψε και εβάθυνε και έθηκε θεμέλιον επί την πέτραν· πλημμύρας δε γενομένης προσέρρηξεν ο ποταμός τη οικία εκείνη, και ουκ ίσχυσε σαλεύσαι αυτήν· τεθεμελίωτο γαρ επί την πέτραν.

49 ο δε ακούσας και μη ποιήσας όμοιός εστιν ανθρώπω οικοδομήσαντι οικίαν επί την γην χωρίς θεμελίου· η προσέρρηξεν ο ποταμός, και ευθύς έπεσε, και εγένετο το ρήγμα της οικίας εκείνης μέγα.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ζ´ 1 – 1

1 Επεί δε επλήρωσε πάντα τα ρήματα αυτού εις τας ακοάς του λαού, εισήλθεν εις Καπερναούμ.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ϛ´ 46 – 49

46 Και διατί με καλείτε· Κύριε, Κύριε, και δεν πράττετε εκείνα, που λέγω και διδάσκω; Θα γίνετε και σείς όμοιοι προς τους εμπαικτάς μου και τους υποκριτάς, οι οποίοι με την γλώσσαν των με ομολογούν Κύριον, αλλά με τα έργα των με αρνούνται και με εμπαίζουν.

47 Καθένας που έρχεται εις εμέ και ακούει τους λόγους μου και τους εφαρμόζει εις την ζωήν του, θα σας δείξω διά συγκρίσεως και εικόνος με ποίον είναι όμοιος. 48 Είναι όμοιος με άνθρωπον, που κτίζει σπίτι, ο οποίος έσκαψε και επροχώρησε βαθειά και έθεσε θεμέλιον επάνω εις την πέτραν. Όταν δε έγινε νεροποντή και πλήμμυρα, έπεσε με ορμήν ο ποταμός εις το σπίτι εκείνο και δεν ημπόρεσε να το σείση, διότι ήτο θεμελιωμένον επάνω εις την στερεάν και αμετακίνητον πέτραν.

49 Εκείνος δε, που ήκουσε την διδασκαλίαν μου, αλλά δεν την εφήρμοσε, είναι όμοιος προς άνθρωπον, που έκτισε το σπίτι του εις το χώμα χωρίς θεμέλιον. Και εις το σπίτι αυτό έπεσε με ορμήν ο ποταμός και αμέσως εκρημνίσθη ολόκληρον και εσωριάσθη. Και έγινεν η διάρρηξις και διάλυσις της οικίας εκείνης μεγάλη και ανεπανόρθωτος. Με άλλα λόγια ο πρώτος πειρασμός και το πρώτον κύμα της δοκιμασίας φθάνει να ρίψη κάτω το πνευματικόν οικοδόμημα του ανθρώπου, που ήκουσε μεν με κάποιαν προθυμίαν τον λόγον, αλλά δεν εφρόντισε να τον θεμελιώση στερεά και βαθειά εις την στηριγμένην εξ ολοκλήρου προς τον Κύριον καρδίαν του.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ζ´ 1 – 1

1 Όταν δε ετελείωσεν όλους τους λόγους αυτούς και εγέμισε με αυτούς τα αυτιά του λαού, εμβήκεν από το πεδινόν μέρος, που ήτο, εις την Καπερναούμ.