Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 4 Ιανουαρίου 2023

94

: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ α/ 18 – 28 – 18 Θεόν ουδείς εώρακεν πώποτε ο μονογενής υιός ο ων εις τον κόλπον του πατρός εκείνος εξηγήσατο.

19 και αύτη εστίν η μαρτυρία του Ιωάννου, ότε απέστειλαν οι Ιουδαίοι εξ Ιεροσολύμων ιερείς και Λευίτας ίνα ερωτήσωσιν αυτόν συ τις ει ; 20 και ωμολόγησεν και ουκ ηρνήσατο και ωμολόγησεν ότι Εγώ ουκ ειμί ο Χριστός.

21 και ηρώτησαν αυτόν τι ουν ; Ηλίας ει συ ; και λέγει ουκ ειμί. ο προφήτης ει συ ; και απεκρίθη, ου. 22 ειπoν ουν αυτώ τις ει ; ίνα απόκρισιν δώμεν τοις πέμψασιν ημάς τι λέγεις περί σεαυτού ; 23 έφη Εγώ φωνή βοώντος εν τη ερήμω, ευθύνατε την οδόν Κυρίου, καθώς είπεν Ησαίας ο προφήτης.

24 και απεσταλμένοι ήσαν εκ των Φαρισαίων 25 και ηρώτησαν αυτόν και είπον αυτώ τι ουν βαπτίζεις, ει συ ουκ ει ο Χριστός ούτε Ηλίας ούτε ο προφήτης ; 26 απεκρίθη αυτοίς ο Ιωάννης λέγων Εγώ βαπτίζω εν ύδατι μέσος δε υμών έστηκεν ον υμείς ουκ οίδατε,

27 αυτός εστιν ο οπίσω μου ερχόμενος, ος έμπροσθέν μου γέγονεν, ου εγώ ουκ ειμί άξιος ίνα λύσω αυτού τον ιμάντα του υποδήματος. 28 Ταύτα εν Βηθανία εγένετο πέραν του Ιορδάνου, όπου ην Ιωάννης βαπτίζων.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ α/ 18 – 28

18 Φυσικόν δε ήτο από τον Χριστόν να λάβωμεν την τελείαν αποκάλυψιν της αληθείας. Διότι κανείς δεν έχει ίδει ποτέ τον Θεόν. ο υιος, που μόνον αυτός εγεννήθη από την ουσίαν του Πατρός και είναι εις τον κόλπον του αχώριστος πάντοτε από αυτόν, εκείνος μας εξήγησε και μας εγνώρισε τον Θεόν.

19 και αυτή είναι η μαρτυρία, που έδωκεν ο Ιωάννης, όταν έστειλαν οι Ιουδαίοι από τα Ιεροσόλυμα ιερείς και λευΐτας δια να τον ερωτήσουν συ ποίος είσαι ; Είσαι ο Μεσσίας ; η είσαι κάποιος από εκείνους, που θα έλθουν προτήτερα από αυτόν ;

20 και ωμολόγησε και δεν ηρνήθη. και ωμολόγησεν, ότι δεν είμαι εγώ ο Χριστός. 21 και τον ηρώτησαν τι είσαι λοιπόν και τι συνάγεται από την άρνησίν σου αυτήν ; Είσαι ο Ηλίας, ο οποίος πρόκειται να εμφανισθή προ του Μεσσίου ; και ο Ιωάννης είπε δεν είμαι. Είσαι συ ο προφήτης, που προανήγγειλεν ο Μωϋσής ; και απεκρίθη Όχι, ούτε ο προφήτης, περί του οποίου είπεν ο Μωϋσής, είμαι.

22 Κατόπιν λοιπόν των επανειλημμένων αυτών αρνήσεων του είπαν εκείνοι Ποίος είσαι ; Ειπέ μας δια να δώσωμεν απόκρισιν εις εκείνους, που μας έστειλαν. τι λέγεις δια τον εαυτόν σου ; 23 Είπεν ο Ιωάννης Εγώ είμαι φωνή κάποιου, που φωνάζει δυνατά εις την έρημον και λέγει, καθώς είπεν ο Ησαΐας ο προφήτης : Κάμετε ίσιον τον δρόμον, από τον οποίον πρόκειται να περάση ο Κύριος· προετοιμάσατε δηλαδή τας ψυχάς σας δια να δεχθήτε τον Κύριον, που πρόκειται να έλθη.

24 και οι απεσταλμένοι, που έλαβαν τώρα τον λόγον, ήσαν από την τάξιν των Φαρισαίων, εις τους οποίους το βάπτισμα του Ιωάννου παρουσιάζετο ως καινοτομία. 25 και ηρώτησαν τον Ιωάννην και του είπαν διατί λοιπόν βαπτίζεις, αφού συ δεν είσαι ούτε ο Χριστός, ούτε ο Ηλίας, ούτε ο προφήτης ; Μόνοι αυτοί θα έχουν δικαίωμα και εξουσίαν να κάνουν αυτό, που κάνεις συ.

26 τους απεκρίθη ο Ιωάννης και είπεν η εποχή μας είναι η εποχή του Μεσσίου. και εγώ ως πρόδρομος του Μεσσίου βαπτίζω με νερόν. Στέκει δε μεταξύ σας και μετ ολίγον θα εμφανισθή εκείνος, τον οποίον σεις δεν ξεύρετε.

27 Αυτός έρχεται και θα φανή εις την δημοσίαν δράσιν ύστερα από εμέ, αλλ υπήρξεν ασυγκρίτως λαμπρότερος και ενδοξότερος πολύ προτήτερα από εμέ, ως προαιώνιος Λόγος του Θεού βλεπόμενος και προκηρυττόμενος από τους πατριάρχας και προφήτας. Αυτού δεν είμαι εγώ άξιος ούτε ως ο τελευταίος δούλος να λύσω το λωρίον του υποδήματός του.

28 Αυτά έγιναν εις την Βηθανίαν πέραν από τον Ιορδάνην, όπου ο Ιωάννης εξηκολούθει να βαπτίζη.