Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 31 Μαΐου 2023

6275

: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ι/ 15 – 23 – 15 πάντα όσα έχει ο πατήρ εμά εστι δια τούτο είπον ότι εκ του εμού λήψεται και αναγγελεί υμίν.

16 μικρόν και ουκέτι θεωρείτέ με, και πάλιν μικρόν και όψεσθέ με, ότι εγώ υπάγω προς τον πατέρα. 17 Είπον ουν εκ των μαθητών αυτού προς αλλήλους τι εστι τούτο ο λέγει ημίν, μικρόν και ου θεωρείτέ με, και πάλιν μικρόν και όψεσθέ με, και ότι εγώ υπάγω προς τον πατέρα ;

18 έλεγον ουν Τούτο τι εστιν ο λέγει το μικρόν ; ουκ οίδαμε τι λαλεί. 19 έγνω ουν ο Ιησούς ότι ήθελον αυτόν ερωτάν, και είπεν αυτοίς Περί τούτου ζητείτε μετ αλλήλων ότι είπον, μικρόν και ου θεωρείτέ με και πάλιν μικρόν και όψεσθέ με ;

20 αμήν αμήν λέγω υμίν ότι κλαύσετε και θρηνήσετε υμείς, ο δε κόσμος χαρήσεται υμείς δε λυπηθήσεσθε, αλλ η λύπη υμών εις χαράν γενήσεται. 21 η γυνή όταν τίκτη, λύπην έχει, ότι ήλθεν η ώρα αυτής όταν δε γεννήση το παιδίον, ουκέτι μνημονεύει της θλίψεως δια την χαράν ότι εγεννήθη άνθρωπος εις τον κόσμον.

22 και υμείς ουν λύπην μεν νυν έχετε πάλιν δε όψομαι υμάς και χαρήσεται υμών η καρδία, και την χαράν υμών ουδείς αίρει αφ υμών.

23 και εν εκείνη τη ημέρα εμέ ουκ ερωτήσετε ουδέν αμήν αμήν λέγω υμίν ότι όσα αν αιτήσητε τον πατέρα εν τω ονόματί μου, δώσει υμίν.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ι/ 15 – 23

15 15 Προηγουμένως σας είπα, ότι ο Παράκλητος θα σας είπη όσα θα ακούση από τον Πατέρα μου. Όλα όμως, όσα έχει ο Πατήρ, είναι ιδικά μου. δι αυτό σας είπον εν συνεχεία ότι ο Παράκλητος θα λάβη από την ιδικήν μου γνώσιν και σοφίαν και θα αποκαλύψη ταύτην εις σας.

16 16 Ακόμη ολίγον χρόνον και δεν θα με βλέπετε πλέον με τους σωματικούς οφθαλμούς σας. Αλλά και πάλιν ολίγος χρόνος θα παρέλθη και θα με ίδετε αναστάντα, αλλά προ παντός θα με αισθανθήτε πνευματικώς και εσωτερικώς δια της ζωής μου, την οποίαν θα σας μεταδώση το Άγιον Πνεύμα θα με ίδετε νοερώς και θα με αισθανθήτε εσωτερικώς, διότι εγώ πηγαίνω προς τον Πατέρα και θα σας στείλω το Άγιον Πνεύμα, το οποίον θα σας ενώση με εμέ.

17 17 Είπαν λοιπόν μερικοί από τους μαθητάς του μεταξύ των· τι είναι αυτό, που μας λέγει, ολίγον και μικρόν χρόνον και δεν θα με βλέπετε πλέον, και πάλιν μικρόν χρόνον και θα με ίδετε ; και το διότι εγώ πηγαίνω προς τον Πατέρα ; 18 18 Έλεγον λοιπόν τι σημαίνει αυτό που λέγει το μικρόν ; δεν εννοούμεν τι λέγει.

19 19 Κατόπιν λοιπόν της απορίας αυτής, εις την οποίαν περιήλθον οι μαθηταί, ο Ιησούς με την υπερφυσικήν του γνώσιν αντελήφθη, ότι ήθελαν ούτοι να τον ερωτήσουν και επρόλαβε και τους είπε Περί αυτού συζητείτε μεταξύ σας, ότι δηλαδή είπον : Ολίγον χρόνον και δεν θα με βλέπετε δια των σωματικών οφθαλμών και πάλιν ολίγον χρόνον και θα με ίδετε ;

20 20 Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι θα κλαύσετε και θα θρηνήσετε σεις δια τον θάνατόν μου, ο μακράν δε του Θεού κόσμος θα χαρή, διότι απηλλάγη από εμέ, τον οποίον θεωρεί ως εχθρόν του. σεις όμως θα λυπηθήτε, αλλ η λύπη σας θα μεταβληθή εις χαράν.

21 21 Κάθε γυναίκα, όταν γεννά, αισθάνεται πόνους και έχει λύπην, διότι ήλθεν η ώρα της, που θα γεννήση. Όταν όμως γεννήση το παιδίον, δεν ενθυμείται πλέον την θλίψιν και τους πόνους του τοκετού λόγω της χαράς που δοκιμάζει, διότι εγεννήθη άνθρωπος εις τον κόσμον.

22 22 και σεις λοιπόν τώρα μεν, που αποχωριζόμεθα, έχετε λύπην θα σας ίδω όμως πάλιν, όχι μόνον όταν μετά την ανάστασίν μου θα εμφανισθώ εις σας, αλλά κυρίως όταν δια της νέας ζωής και κοινωνίας μετ εμού θα με αισθάνεσθε ενωμένον με σας. και τότε θα χαρή η καρδία σας και την χαράν σας πλέον δεν θα ημπορή κανείς να σας την πάρη, αλλά θα είναι παντοτεινή και διαρκής.

23 23 και κατ εκείνην την ημέραν, κατά την οποίαν θα λάβετε το Άγιον Πνεύμα και θα με αισθανθήτε να ζω μέσα σας, δεν θα έχετε πλέον ανάγκην να μου θέτετε ερωτήσεις δια κανέν από αυτά, τα οποία τώρα σας φαίνονται ακατανόητα. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι οσαδήποτε ζητήσετε δια προσευχής από τον Πατέρα επικαλούμενοι το όνομά μου, θα σας τα δώση. Αυτός λοιπόν θα σας φωτίζη και τότε εις πάσαν απορίαν σας.