Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 30 Αυγούστου 2023

4898

: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Γ´ 20 – 27 – 20 Και έρχονται εις οίκον· και συνέρχεται πάλιν όχλος, ώστε μη δύνασθαι αυτούς μηδέ άρτον φαγείν.

21 και ακούσαντες οι παρ’ αυτού εξήλθον κρατήσαι αυτόν· έλεγον γαρ ότι εξέστη.

22 και οι γραμματείς οι από Ιεροσολύμων καταβάντες έλεγον ότι Βεελζεβούλ έχει, και ότι εν τω άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια.

23 και προσκαλεσάμενος αυτούς εν παραβολαίς έλεγεν αυτοίς· Πως δύναται σατανάς σατανάν εκβάλλειν;

24 και εάν βασιλεία εφ’ εαυτήν μερισθή, ου δύναται σταθήναι η βασιλεία εκείνη· 25 και εάν οικία εφ’ εαυτήν μερισθή, ου δύναται σταθήναι η οικία εκείνη.

26 και ει ο σατανάς ανέστη εφ’ εαυτόν και μεμέρισται, ου δύναται σταθήναι, αλλά τέλος έχει.

27 ουδείς δύναται τα σκεύη του ισχυρού εισελθών εις την οικίαν αυτού διαρπάσαι, εάν μη πρώτον τον ισχυρόν δήση, και τότε την οικίαν αυτού διαρπάσει.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Γ´ 20 – 27

20 Και έρχονται εις κάποιο σπίτι της Καπερναούμ και εμαζεύθη πάλιν λαός πολύς, ώστε να μη ημπορούν αυτοί ούτε άρτον να φάγουν, διότι και το σπίτι ολόκληρον είχε καταλάβει ο λαός και εις τον Ιησούν δεν έδιδαν καιρόν να φάγη.

21 Και όταν ήκουσαν οι (δικοί του, ότι είχεν απορροφηθή από το έργον της διδασκαλίας και των θαυμάτων μέχρι σημείου, που να μη τρώγη, εβγήκαν να τον πιάσουν και να τον περιορίσουν, διότι ενόμιζαν, ότι η τόση προσήλωσις εις το έργον του ήτο αποτέλεσμα ψυχικής ασθενείας και έλεγον, ότι είναι έξω από τον εαυτόν του και διεταράχθη ο νούς του.

22 Και οι γραμματείς, που είχαν καταβή από τα Ιεροσόλυμα, έλεγαν ότι έχει μέσα του τον Βεελζεβούλ και ότι με την βοήθειαν και συνεργασίαν του αρχηγού των δαιμονίων βγάζει από τους δαιμονιζομένους τα δαιμόνια.

23 Και αφού τους προσεκάλεσε, τους έλεγε με συγκρίσεις και παραδείγματα· Πως είναι δυνατόν ο ένας σατανάς να βγάζει διά της βίας και να διώκη άλλον σατανάν;

24 Και εάν ένα βασίλειον χωρισθή εις κόμματα εχθρικά, ώστε δι’ εμφυλίου πολέμου να στραφή εναντίον του εαυτού του, δεν δύναται να σταθή το βασίλειον εκείνο.

25 Και εάν μία οικογένεια διαιρεθή εναντίον του εαυτού της, δεν δύναται να σταθή, αλλά θα διαλυθή η οικογένεια εκείνη.

26 Και εάν ο σατανάς εσηκώθη κατά των οργάνων του και έχη χωρισθή εις κόμματα, τα οποία πολεμούνται μεταξύ των, δεν δύναται να σταθή, αλλά τελειώνει πλέον η δύναμίς του και το κράτος του.

27 Κανείς δεν μπορεί, όταν έμβη εις την οικίαν του ισχυρού και δυνατού οικοδεσπότου, να αρπάση τα έπιπλα και σκεύη του, εάν δεν δέση προτήτερα τον ισχυρόν, και τότε θα διαρπάση το σπίτι του. Έτσι και εγώ, εάν προτήτερα δεν έδενα τον σατανάν με την κατ’ αυτού νίκην μου, δεν θα μπορούσα να αρπάσω από τα χέρια του τους δαιμονιζομένους, που σαν άψυχα σκεύη διετήρει υπό την κατοχήν του.