Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 3 Μαΐου 2023

181

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ / 35 – 39 – 35 είπε δε αυτοίς ο Ιησούς Εγώ ειμι ο άρτος της ζωής ο ερχόμενος προς με ου μη πεινάση, και ο πιστεύων εις εμέ ου μη διψήσει πώποτε.

36 αλλ είπον υμίν ότι και εωράκατέ με και ου πιστεύετε. 37 παν ο δίδωσί μοι ο πατήρ, προς εμέ ήξει, και τον ερχόμενον προς με ου μη εκβάλω έξω

38 ότι καταβέβηκα εκ του ουρανού ουχ ίνα ποιω το θέλημα το εμόν, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με.

39 τούτο δε εστι το θέλημα του πέμψαντός με πατρός, ίνα παν ο δέδωκέ μοι μη απολέσω εξ αυτού, αλλά αναστήσω αυτό εν τη εσχάτη ημέρα.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ / 35 – 39

35 αλλ ο Ιησούς τότε είπεν εις αυτούς Εγώ είμαι ο άρτος, που μεταδίδω δια της μεταλήψεως του σώματος και αίματός μου, αλλά και δια της διδασκαλίας μου και της χάριτος του Πνεύματός μου, ζωήν πραγματικήν. Εκείνος που δια της μετανοίας και της πίστεως έρχεται προς εμέ, δεν θα πεινάση πνευματικώς, και εκείνος που πιστεύει εις εμέ, δεν θα διψάση πνευματικώς ουδέποτε θα λάβη ενίσχυσιν και νέας δυνάμεις πνευματικάς και θα εύρη την ανάπαυσιν και την ικανοποίησιν της καρδίας του και ολοκλήρου της ψυχής του.

36 Αλλά σας είπα ότι, καίτοι με έχετε ίδει, ποίος είμαι και ποίος αποδεικνύομαι δια των θαυμάτων μου, όμως σεις δεν κιοτεύετε ότι είμαι ο Μεσσίας.

37 αλλ εάν σεις απιστήτε, υπάρχουν άλλοι, που θα πιστεύσουν. Κάθε λογικόν πλάσμα και κάθε άνθρωπος, που μου δίδει ο Πατήρ, δια να γίνη ιδικός μου και σωθή δι εμού, θα πιστεύση και θα έλθη ασφαλώς εις εμέ. και εκείνον, που έρχεται εις εμέ, δεν θα τον πετάξω έξω με περιφρόνησιν, αλλά θα τον δεχθώ μετά πάσης στοργής.

38 θα τον δεχθώ δε, διότι έχω καταβή από τον ουρανόν και είμαι ήδη εν τη γη ως άνθρωπος, όχι δια να πράττω το θέλημο το ιδικόν μου αλλά το θέλημα εκείνου, που με έστειλεν εδώ.

39 το θέλημα δε του Πατρός, ο οποίος με απέστειλεν εις τον κόσμον, είναι τούτο ακριβώς : Από όλους εκείνους που μου έχει δώσει, να μη χάσω εξ αυτών ουδέ μέρος τι ελάχιστον, αλλά να αναστήσω όλους αυτούς ενδόξως κατά την εσχάτην της δευτέρας παρουσίας μου και της παγκοσμίου Κρίσεως ημέραν