Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 29 Ιουνίου 2022

183

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ι/ 13 – 19 – 13 Ελθών δέ ο Ιησούς εις τά μέρη Καισαρείας τής Φιλίππου ηρώτα τούς μαθητάς αυτού λέγων Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι τόν υιόν τού ανθρώπου;

14 οι δέ είπον Οι μέν Ιωάννην τόν βαπτιστήν, άλλοι δέ Ηλίαν, έτεροι δέ Ιερεμίαν ή ένα τών προφητών. 15 λέγει αυτοίς Υμείς δέ τίνα με λέγετε είναι;

16 αποκριθείς δέ Σίμων Πέτρος είπε Σύ εί ο Χριστός ο υιός τού Θεού τού ζώντος. 17 καί αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτώ Μακάριος εί, Σίμων Βαριωνά, ότι σάρξ καί αίμα ουκ απεκάλυψέ σοι, αλλ ο πατήρ μου ο εν τοίς ουρανοίς.

18 καγώ δέ σοι λέγω ότι σύ εί Πέτρος, καί επί ταύτη τή πέτρα οικοδομήσω μου τήν εκκλησίαν, καί πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν αυτής.

19 καί δώσω σοι τάς κλείς τής βασιλείας τών ουρανών, καί ό εάν δήσης επί τής γής, έσται δεδεμένον εν τοίς ουρανοίς, καί ό εάν λύσης επί τής γής, έσται λελυμένον εν τοίς ουρανοίς.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ι/ 13 – 19

13 Αφού δέ ήλθεν ο Ιησούς εις τά μέρη τής Καισαρείας, τήν οποίαν είχε κτίσει ο Φίλιππος, ηρώτα τούς μαθητάς του λέγων· Ποίος νομίζουν οι άνθρωποι, ότι είμαι εγώ, ο υιός τού ανθρώπου; 14 Αυτοί δέ είπαν· Άλλοι μέν λέγουν, ότι είσαι Ιωάννης ο βαπτιστής, άλλοι δέ ότι είσαι ο Ηλίας, άλλοι δέ ο Ιερεμίας ή ένας από τούς παλαιούς προφήτας, πού ανεστήθη εκ νεκρών.

15 Λέγει εις αυτούς· Σείς δέ ποίος λέγετε, ότι είμαι; 16 Απεκρίθη δέ ο Σίμων Πέτρος καί είπε· Σύ είσαι ο Χριστός, ο φυσικός καί μονογενής Υιός τού Θεού, πού δέν είναι νεκρός σάν τά είδωλα, αλλά ζή παντοτεινά. 17 Καί απεκρίθη τότε ο Ιησούς καί τού είπε· Μακάριος είσαι, Σίμων, υιέ τού Ιωνά, διότι δέν σού εφανέρωσε τήν αλήθειαν τής ορθής πίστεως κανείς άνθρωπος, αλλ ο Πατήρ μου, πού είναι εις τούς ουρανούς.

18 Καί εγώ δέ σού λέγω ότι σύ είσαι Πέτρος καί επάνω εις τόν βράχον τής αληθινής πίστεως πού ωμολόγησες, γενόμενος μέ τήν ομολογίαν σου αυτήν ο πρώτος λίθος τής πνευματικής μου οικοδομής, θά οικοδομήσω τήν Εκκλησίαν μου, ο θάνατος δέ καί αι ωργανωμέναι δυνάμεις τού κακού δέν θά υπερισχύσουν καί δέν θά κατανικήσουν τήν Εκκλησίαν, η οποία θά είναι αιώνιος καί αθάνατος.

19 Καί θά σού δώσω τήν εξουσίαν τού νά εισάγης εις τήν βασιλείαν τών ουρανών πάντα άξιον αυτής καί ν αποκλείης από αυτήν πάντα ανάξιον, καί οποιονδήποτε αμάρτημα δέσης καί τό διακηρύξης ως ασυγχώρητον επί τής γής, θά είναι δεμένον καί ασυγχώρητον καί εις τούς ουρανούς καί οποιονδήποτε αμάρτημα λύσης διά συγχωρήσεως επί τής γής, θά είναι συγχωρημένον καί εις τούς ουρανούς.