Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 28 Ιουνίου 2023

6152

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΑ´ 20 – 26 – 20 Τότε ήρξατο ονειδίζειν τας πόλεις εν αίς εγένοντο αι πλείσται δυνάμεις αυτού, ότι ου μετενόησαν·

21 Ουαί σοι, Χοραζίν, ουαί σοι, Βηθσαιδά· ότι ει εν Τύρω και Σιδώνι εγενήθησαν αι δυνάμεις αι γενόμεναι εν υμίν, πάλαι αν εν σάκκω και σποδώ καθήμεναι μετενόησαν.

22 πλην λέγω υμίν, Τύρω και Σιδώνι ανεκτότερον έσται εν ημέρα κρίσεως η υμίν.

23 και συ Καπερναούμ, η έως του ουρανού υψωθείσα έως άδου καταβιβασθήση· ότι ει εν Σοδόμοις εγενήθησαν αι δυνάμεις αι γενόμεναι εν σοι, έμειναν αν μέχρι της σήμερον.

24 πλην λέγω υμίν ότι γη Σοδόμων ανεκτότερον έσται εν ημέρα κρίσεως η σοι.

25 Εν εκείνω τω καιρώ αποκριθείς ο Ιησούς είπεν· Εξομολογούμαί σοι, πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας ταύτα από σοφών και συνετών, και απεκάλυψας αυτά νηπίοις· 26 ναί, ο πατήρ, ότι ούτως εγένετο ευδοκία έμπροσθέν σου.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΑ´ 20 – 26

20 Τότε ήρχισεν ο Ιησούς να μέμφεται και να ταλανίζη τας πόλεις, εις τας οποίας είχαν γίνει τα περισσότερα θαύματά του, διότι δεν μετενόησαν.

21 Αλλοίμονον εις σε, Χοραζίν, αλλοίμονον εις σε, Βηθσαιδά, διότι εάν εις τας φημισμένος διά την κακίαν τους ειδωλολατρικάς πόλεις Τύρον και Σιδώνα είχαν γίνει τα μεγάλα θαύματα, που έγιναν εις σας, προ πολλού οι κάτοικοί τους θα είχαν μετανοήσει και θα εξωτερίκευαν την συντριβήν διά τας αμαρτίας των φορούντες σάκκον δι’ ένδυμα και ρίπτοντες στάκτην επί της κεφαλής των. 22 Σας φαίνεται υπερβολικόν τούτο.Αλλά σας λέγω, ότι κατά την ημέραν της κρίσεως οι κάτοικοι της Τύρου και Σιδώνος θα υποστούν ελαφροτέραν τιμωρίαν παρά σείς.

23 Και συ Καπερναούμ, που έγινες κατοικία του ενανθρωπήσαντος Κυρίου και δι’ αυτό υψώθης δοξασμένη μέχρι του ουρανού, θα καταβιβασθής εντροπιασμένη μέχρι του Άδου.Διότι εάν είχαν γίνει εις τα Σόδομα τα μεγάλα θαύματα, που έγιναν εις σε, δεν θα κατεστρέφοντο, αλλά θα μετενόουν οι κάτοικοί των και τα Σόδομα θα έμεναν μέχρι της σήμερον ημέρας.

24 Και αυτό θα φανή παράδοξον εις τους κατοίκους σου.Σας διαβεβαιώ όμως, ότι διά τους κατοίκους της χώρας των Σοδόμων θα είναι περισσότερον υποφερτή η τιμωρία παρά εις σε κατά την ημέραν της κρίσεως.

25 Κατ’ εκείνον τον καιρόν έλαβε τον λόγον ο Ιησούς και είπε· Σε ευχαριστώ, Πάτερ, ως κύριον και εξουσιαστήν και κυβερνήτην πάνσοφον και δίκαιον του ουρανού και της γης. Σε ευχαριστώ, διότι πανσόφως και εν δικαιοσύνη ενεργών απέκρυψας τας μυστηριώδεις και ουρανίους ταύτας αληθείας από ανθρώπους, που νομίζουν ότι είναι σοφοί και συνετοί, και εφανέρωσας τα σωτηριώδη αυτά μυστήρια εις απλούς και αφελείς και ταπεινούς.Και εξαρτάται λοιπόν τώρα η γνώσις της σωτηριώδους αληθείας, όχι από εξυπνάδα διανοητικήν, που μόνον ολίγοι την έχουν, αλλ’ από την ταπεινήν διάθεσιν, που όλοι όσοι θέλουν ημπορούν να την αποκτήσουν.

26 Ναί· σε ευχαριστώ, Πάτερ, διότι έτσι ήρεσεν εις σε και τέτοια υπήρξεν η αγαθή και δικαία θέλησίς σου.