Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 27 Οκτωβρίου 2021

849

: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΑ´ 9 – 13 – 9 καγώ υμίν λέγω, αιτείτε, και δοθήσεται υμίν· ζητείτε, και ευρήσετε· κρούετε, και ανοιγήσεται υμίν·

10 πας γαρ ο αιτών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και τω κρούοντι ανοιχθήσεται. 11 τίνα δε εξ υμών τον πατέρα αιτήσει ο υιός άρτον, μη λίθον επιδώσει αυτώ; η και ιχθύν, μη αντί ιχθύος όφιν επιδώσει αυτώ;

12 η και εάν αιτήσει ωόν, μη επιδώσει αυτώ σκορπίον;

13 ει ούν υμείς, υπάρχοντες πονηροί, οίδατε δόματα αγαθά διδόναι τοις τέκνοις υμών, πόσω μάλλον ο πατήρ ο εξ ουρανού δώσει πνεύμα αγαθόν τοις αιτούσιν αυτόν;

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΑ´ 9 – 13

9 Αφού λοιπόν η επίμονος αίτησις δεν μένει άνευ αποτελέσματος ούτε μεταξύ των ανθρώπων, και εγώ σας λέγω να ζητήτε από τον Θεόν και θα σας δοθή αυτό, που ζητείτε, αρκεί να μη είναι τούτο άτοπον η επιβλαβές εις σας. Να γυρεύετε, όπως εύρετε το ζητούμενον, και θα το εύρετε, εφ’ όσον σας είναι ωφέλιμον· να κτυπάτε την θύραν της θείας προστασίας και θα σας ανοιχθή.

10 Διότι καθένας, που ζητεί από τον Θεόν, λαμβάνει, και καθένας που γυρεύει, ευρίσκει, και εις καθένα που κτυπά την θύραν της θείας προστασίας θα ανοιχθή αύτη.

11 Από ποίον δε από σας, που είναι πατέρας, θα ζητήση ο υιός του άρτον και θα του δώση αυτός λίθον; Η όταν θα του ζητήση και ψάρι, μήπως αντί ψαριού θα του δώση φίδι;

12 Η και αν ζητήση αυγόν, μήπως θα του δώση αντί αυγού σκορπίον;

13 Εάν λοιπόν σείς, καίτοι είσθε ατελείς και διεφθαρμένοι από το προπατορικόν αμάρτημα, γνωρίζετε να δίδετε εις τα παιδιά σας ωφέλιμα δοσίματα, πόσον περισσότερον ο πατέρας, που είναι εις τους ουρανούς, θα δώση από τον ουρανόν Άγιον Πνεύμα εις όσους του ζητούν; Και εάν θα δώση Άγιον Πνεύμα, πολύ περισσότερον θα δώση τα άλλα αγαθά, που είναι ασυγκρίτως μικροτέρας αξίας.