Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 26 Οκτωβρίου 2022

385

: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΙΕ/ 17 – 27 – 17 ταύτα εντέλλομαι υμίν, ίνα αγαπάτε αλλήλους. 18 Ει ο κόσμος υμάς μισεί, γινώσκετε ότι εμέ πρώτον υμών μεμίσηκεν.

19 ει εκ τού κόσμου ήτε, ο κόσμος άν τό ίδιον εφίλει ότι δέ εκ τού κόσμου ουκ εστέ, αλλ εγώ εξελεξάμην υμάς εκ τού κόσμου, διά τούτο μισεί υμάς ο κόσμος.

20 μνημονεύετε τού λόγου ού εγώ είπον υμίν ουκ έστι δούλος μείζων τού κυρίου αυτού. ει εμέ εδίωξαν, καί υμάς διώξουσιν ει τόν λόγον μου ετήρησαν, καί τόν υμέτερον τηρήσουσιν. 21 αλλά ταύτα πάντα ποιήσουσιν υμίν διά τό όνομά μου, ότι ουκ οίδασι τόν πέμψαντά με.

22 ει μή ήλθον καί ελάλησα αυτοίς, αμαρτίαν ουκ είχον νύν δέ πρόφασιν ουκ έχουσι περί τής αμαρτίας αυτών. 23 ο εμέ μισών καί τόν πατέρα μου μισεί. 24 ει τά έργα μή εποίησα εν αυτοίς ά ουδείς άλλος πεποίηκεν, αμαρτίαν ουκ είχον νύν δέ καί εωράκασι καί μεμισήκασι καί εμέ καί τόν πατέρα μου.

25 αλλ ίνα πληρωθή ο λόγος ο γεγραμμένος εν τώ νόμω αυτών, ότι εμίσησάν με δωρεάν. 26 όταν δέ έλθη ο παράκλητος όν εγώ πέμψω υμίν παρά τού πατρός, τό Πνεύμα τής αληθείας, ό παρά τού πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού 27 καί υμείς δέ μαρτυρείτε, ότι απ αρχής μετ εμού εστε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ι/ 1 – 2

1 Ταύτα λελάληκα υμίν ίνα μή σκανδαλισθήτε. 2 αποσυναγώγους ποιήσουσιν υμάς αλλ έρχεται ώρα ίνα πάς ο αποκτείνας υμάς δόξη λατρείαν προσφέρειν τώ Θεώ.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΙΕ/ 17 – 27

17 Σάς δίδω τάς παραγγελίας αυτάς διά νά αγαπάτε ο ένας τόν άλλον. Έτσι ενωμένοι διά τής αγάπης θά παρουσιασθήτε ισχυροί καί ανίκητοι εις όσους θά σάς μισούν. 18 Εάν ο μακράν τού Θεού κόσμος σάς μιση, μή ξεχάνετε ποτέ, ότι προτήτερα από σάς εμίσησεν εμέ.

19 Εάν ήσασθε από τόν κόσμον καί είχατε καί σείς τά αμαρτωλά φρονήματα τού κόσμου, ο κόσμος θά σάς ηγάπα ως ιδικούς του. Διότι όμως δέν είσθε από τόν κόσμον, αλλ εγώ σάς εξέλεξα από μέσα από τόν κόσμον καί σάς εξεχώρισα από αυτόν, δι αυτό σάς μισεί ο κόσμος.

20 Μή παραξενεύεσθε από τό ότι θά συναντάτε τό μίσος αυτό εις τόν κόσμον, αλλά νά ενθυμήσθε τόν λόγον, πού σάς είπα Δέν υπάρχει δούλος ανώτερος από τόν κύριόν του. Εάν εμέ τόν Κύριον κατεδίωξαν, θά καταδιώξουν καί σάς, πού είσθε δούλοι μου. Εάν εφύλαξαν τόν λόγον μου, θά φυλάξουν καί τόν ιδικόν σας λόγον.

21 Αλλ όλα αυτά θά σάς τά κάμουν, όχι διότι θά τούς πταίετε εις τίποτε, αλλά διά τήν πίστιν, πού έχετε καί θά ομολογήτε εις τό πρόσωπόν μου, διότι δέν έχουν τήν ορθήν καί αληθή γνώσιν περί τού Θεού, ο οποίος μέ απέστειλεν εις τόν κόσμον. Η άγνοιά των όμως αυτή είναι αδικαιολόγητος. 22 Εάν δέν είχον έλθει καί δέν τούς είχον ομιλήσει αποδεικνύων εις αυτούς μέ τήν διδασκαλίαν μου καί τά θαύματά μου, ότι είμαι ο Μεσσίας, δέν θά είχον αμαρτίαν διά τήν απιστίαν, πού έδειξαν εις εμέ. Τώρα όμως δέν έχουν πρόφασιν, η οποία νά δικαιολογή τήν αμαρτίαν των. Είναι δέ βαρεία καί ασυγχώρητος η αμαρτία των αύτή. 23 Διότι εκείνος πού μισεί εμέ, μισεί συγχρόνως καί τόν Πατέρα μου, ο οποίος μέ απέστειλε.

24 Εάν δέν είχα κάμει εν μέσω αυτών τά καταπληκτικά καί υπερφυσικά έργα, τά οποία κανείς άλλος από τούς εν τή Π. Διαθήκη προφήτας καί απεσταλμένους τού Θεού δέν έχει κάμει, δέν θά είχαν αμαρτίαν. Τώρα όμως η ενοχή των διά τήν απιστίαν των είναι μεγάλη. Διότι καί έχουν ίδει τά θαύματά μου αυτά καί έχουν μισήσει καί εμέ, εν τώ προσώπω δέ εμού καί τόν Πατέρα μου. 25 Αλλ αυτό συνέβη, διά νά πληρωθή ο προφητικός λόγος, πού έχει γραφή εις τόν νόμον, ο οποίος εδόθη εις αυτούς καί διά τόν οποίον καυχώνται. Επαληθεύει δηλαδή μέ τό μίσος των αυτό εκείνο, πού λέγουν οι εις τόν νόμον περιλαμβανόμενοι ψαλμοί, ότι μέ εμίσησαν χωρίς λόγον καί αιτίαν.

26 Αντιθέτως όμως πρός τό αδικαιολόγητον καί ασυγχώρητον αυτό μίσος τών Ιουδαίων, θά φανερωθή εις τούς καλοπροαιρέτους ανθρώπους, ποίος είμαι. Όταν δηλαδή θά έλθη ο Παράκλητος, τόν οποίον εγώ ως οδηγόν καί βοηθόν σας θά σάς στείλω από τόν Πατέρα, τό Άγιον Πνεύμα δηλαδή, τό οποίον ως πηγή τής αληθείας φανερώνει καί εις τούς ανθρώπους τήν αλήθειαν καί τό οποίον εκπορεύεται από τούς κόλπους τού Πατρός, όπως αναπηδά ο ποταμός από τήν φυσικήν πηγήν του, εκείνος θά μαρτυρήση περί εμού.

27 Αλλά καί σείς θά μαρτυρήτε δι εμέ, διότι απ αρχής τής δημοσίας δράσεώς μου είσθε μαζί μου άμεσοι μάρτυρες τής διδασκαλίας μου καί τών έργων μου, φωτιζόμενοι δέ τώρα καί από τόν Παράκλητον θά δίδετε περί εμού σύμφωνον μαρτυρίαν πρός αυτόν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ι/ 1 – 2

1 Σάς είπα αυτά, διά νά μή σκανδαλισθήτε καί εξ αιτίας τού μίσους, πού εκδηλώνει εναντίον μου ο κόσμος, κλονισθήτε εις τήν πρός εμέ πίστιν σας. 2 2 Θά σάς αφορίσουν οι Ιουδαίοι καί θά σάς αποκλείσουν από τάς συναγωγάς των ως αιρετικούς αλλ ως νά μή ήτο αρκετόν αυτό, έρχεται ώρα, κατά τήν οποίαν καθένας πού θά σάς φονεύση, θά νομίση, ότι όχι μόνον δέν εγκληματεί, αλλ ότι μέ τόν φόνον αυτόν προσφέρει λατρείαν εις τόν Θεόν.