Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 26 Ιανουαρίου 2022

357

: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ / 7 – 13 – 7 Καί προσκαλείται τούς δώδεκα, καί ήρξατο αυτούς αποστέλλειν δύο δύο, καί εδίδου αυτοίς εξουσίαν τών πνευμάτων τών ακαθάρτων, …

8 καί παρήγγειλεν αυτοίς ίνα μηδέν αίρωσιν εις οδόν ει μή ράβδον μόνον, μή πήραν, μή άρτον, μή εις τήν ζώνην χαλκόν, 9 αλλ υποδεδεμένους σανδάλια, καί μή ενδεδύσθαι δύο χιτώνας. 10 καί έλεγεν αυτοίς Όπου εάν εισέλθητε εις οικίαν, εκεί μένετε έως άν εξέλθητε εκείθεν

11 καί όσοι εάν μή δέξωνται υμάς μηδέ ακούσωσιν υμών, εκπορευόμενοι εκείθεν εκτινάξατε τόν χούν τόν υποκάτω τών ποδών υμών εις μαρτύριον αυτοίς αμήν λέγω υμίν, ανεκτότερον έσται Σοδόμοις ή Γομόρροις εν ημέρα κρίσεως ή τή πόλει εκείνη.

12 Καί εξελθόντες εκήρυσσον ίνα μετανοήσωσι, 13 καί δαιμόνια πολλά εξέβαλλον, καί ήλειφον ελαίω πολλούς αρρώστους καί εθεράπευον.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ / 7 – 13

7 Καί προσκαλεί τούς δώδεκα καί ήρχισε νά τούς αποστέλλη εις περιοδείαν δύο δύο, καί τούς έδιδεν εξουσίαν καί δύναμιν νά βγάζουν από τούς πάσχοντας τά ακάθαρτα πνεύματα. 8 Καί τούς παρήγγειλε νά μή παίρνουν τίποτε εις τόν δρόμον τους παρά τό πολύ – πολύ μίαν ράβδον μόνον ούτε σάκκον ούτε ψωμί ούτε κάν χάλκινα νομίσματα εις τήν ζώνην τους,

9 αλλά νά πηγαίνουν υποδεμένοι μέ απλά πέδιλα. Καί νά μή είναι ενδεδυμένοι μέ δύο υποκάμισα, όπως εφόρουν τά επίσημα πρόσωπα. 10 Καί έλεγεν εις αυτούς οπουδήποτε εμβήτε εις οικία, νά μένετε, έως ότου φύγετε από τό μέρος εκείνο, διά μή σχηματίζουν οι άνθρωποι διά σάς ιδέαν, ότι είσθε άστατοι επιπόλαιοι ή ότι επιζητείτε τήν καλοπέρασιν.

11 Καί όσοι τυχόν δέν σάς δεχθούν ούτε σάς ακούσουν όταν φεύγετε απ εκεί, εις δήλωσιν τού ότι δέν επήρατε τίποτε μαζί σας από αυτούς, ούτε έχετε καμμίαν σχέσιν μαζί των, τινάξατεν καλά ως ακάθαρτον καί μολυσματικόν τό χώμα, πού από τό μέρος εκείνο εκόλλησε κάτω από τά πόδια σας εις τά σανδάλια σας. Τινάξατέ το διά νά χρησιμεύση ως διαμαρτυρία καί έλεγχος κατά τών ανθρώπων αυτών. Αληθώς σάς λέγω ότι θά είνα περισσότερον επιεικής η τιμωρία εις τά Σόδομα καί Γόμορρα κατά τήν ημέραν τής κρίσεως παρά εις τήν πόλιν εκείνην.

12 Καί αφού εβγήκαν εις περιοδείαν εκήρυττον εις τούς κατοίκους τών διαφόρων χωρίων νά μετανοήσουν. 13 Καί έβγαζαν πολλά δαιμόνια καί ήλειφαν πολλούς αρωστους μέ έλαιον, πού εσυμβόλιζε τήν ιατρικήν χάριν τού Αγίου Πνεύματος, καί τούς εθεράπευαν.