Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 25 Μαΐου 2022

190

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΑ/ 2 – 15 – 2 Ο δέ Ιωάννης ακούσας εν τώ δεσμωτηρίω τά έργα τού Χριστού, πέμψας δύο τών μαθητών αυτού

3 είπεν αυτώ Σύ εί ο ερχόμενος ή έτερον προσδοκώμεν;

4 καί αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτοίς Πορευθέντες απαγγείλατε Ιωάννη ά ακούετε καί βλέπετε

5 τυφλοί αναβλέπουσι καί χωλοί περιπατούσι, λεπροί καθαρίζονται καί κωφοί ακούουσι, νεκροί εγείρονται καί πτωχοί ευαγγελίζονται

6 καί μακάριός εστιν ός εάν μή σκανδαλισθή εν εμοί.

7 Τούτων δέ πορευομένων ήρξατο ο Ιησούς λέγειν τοίς όχλοις περί Ιωάννου Τί εξήλθετε εις τήν έρημον θεάσασθαι; κάλαμον υπό ανέμου σαλευόμενον;

8 αλλά τί εξήλθετε ιδείν; άνθρωπον εν μαλακοίς ημφιεσμένον; ιδού οι τά μαλακά φορούντες εν τοίς οίκοις τών βασιλέων εισίν.

9 αλλά τί εξήλθετε ιδείν; προφήτην; ναί λέγω υμίν, καί περισσότερον προφήτου.

10 ούτος γάρ εστι περί ού γέγραπται ιδού εγώ αποστέλλω τόν άγγελόν μου πρό προσώπου σου, ός κατασκευάσει τήν οδόν σου έμπροσθέν σου.

11 αμήν λέγω υμίν, ουκ εγήγερται εν γεννητοίς γυναικών μείζων Ιωάννου τού βαπτιστού ο δέ μικρότερος εν τή βασιλεία τών ουρανών μείζων αυτού εστιν.

12 από δέ τών ημερών Ιωάννου τού βαπτιστού έως άρτι η βασιλεία τών ουρανών βιάζεται, καί βιασταί αρπάζουσιν αυτήν.

13 πάντες γάρ οι προφήται καί ο νόμος έως Ιωάννου επροφήτευσαν

14 καί ει θέλετε δέξασθαι, αυτός εστιν Ηλίας ο μέλλων έρχεσθαι.

15 ο έχων ώτα ακουέτω.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΑ/ 2 – 15

2 Ο Ιωάννης δέ, όταν ήκουσε μέσα εις τήν φυλακήν τά θαύματα τού Χριστού, έστειλε δύο από τούς ιδικούς του μαθητάς

3 καί τού είπε: Σύ είσαι ο Μεσσίας, πού ασφαλώς από ώρας εις ώραν πρόκειται νά έλθη εις τόν κόσμον, ή πρέπει νά περιμένωμεν άλλον; Καί έκαμε τήν ερώτησιν αυτήν ο Ιωάννης, διά νά στηριχθούν μέ τήν απάντησιν εις τήν πίστιν πρός τόν Χριστόν οι κλονισμένοι μαθηταί του.

4 Καί απεκρίθη ο Ιησούς καί τούς είπε Πηγαίνετε καί διηγηθήτε εις τόν Ιωάννην εκείνα πού ακούετε καί βλέπετε.

5 Ό,τι επροφήτευσεν ο Ησαΐας διά τήν δράσιν τού Μεσσίου, πραγματοποιείται ήδη επακριβώς.Τυφλοί δηλαδή αποκτούν τό φώς των καί βλέπουν πάλιν, καί κουτσοί περιπατούν ελεύθερα, λεπροί καθαρίζονται από τήν λέπραν καί κωφοί ακούουν, νεκροί ανασταίνονται καί περιφρονημένοι πτωχοί καί άσημοι ακούουν τό χαροποιόν άγγελμα τής ουρανίου βασιλείας, η οποία θά τούς φέρη τήν ευδαιμονίαν καί δόξαν.

6 Καί μακάριος είναι εκείνος, πού δέν θά λάβη αφορμήν νά πέση πνευματικώς καί νά σκληρυνθή λόγω τού εξωτερικού φαινομένου τής ταπεινώσεως, εις τήν οποίαν υπεβλήθην, διά νά σώσω τόν άνθρωπον.

7 Όταν δέ αυτοί ανεχώρησαν, ήρχισεν ο Ιησούς νά λέγη εις τά πλήθη τού λαού περί τού Ιωάννου Τί εβγήκατε νά ιδήτε εις τήν έρημον, τήν εποχήν πού εκήρυττεν εκεί ο Ιωάννης; Μήπως εβγήκατε νά ιδήτε κανένα άνθρωπον άστατον, ο οποίος νά ομοιάζη μέ κάλαμον, πού σαλεύεται από κάθε φύσημα αέρος; Όχι βέβαια.

8 Αλλά τί εβγήκατε νά ιδήτε; Άνθρωπον ντυμένον μαλακά φορέματα καί μαλθακόν καί όχι σκληραγωγημένον; Ιδού αυτοί, πού φορούν τά μαλακά, μένουν εις τά ανάκτορα τών βασιλέων ως αυλικοί αυτών.

9 Αλλά τί εβγήκατε νά ίδήτε; Προφήτην; Ναί, σάς λέγω, καί περισσότερον από προφήτην, διότι αυτός ηξιώθη νά ίδη τόν προφητευόμενον Μεσσίαν, επί πλέον δέ επροφητεύθη η δράσις καί η αποστολή του.

10 Διότι αυτός είναι εκείνος, διά τόν οποίον έχει γραφή υπό τού Μαλαχίου Ιδού εγώ αποστέλλω τόν αγγελιαφόρον μου αμέσως προτήτερα από σέ, ο οποίος θά προετοιμάση τόν δρόμον σου εμπρός από σέ, καί θά προπαρασκευάση τάς ψυχάς νά σέ δεχθούν.

11 Αληθώς σάς λέγω δέν έχει αναφανή μεταξύ τών ανθρώπων, πού εγεννήθησαν έως τώρα από γυναίκας, άλλος μεγαλύτερος κατά τήν αξίαν από Ιωάννην τόν βαπτιστήν.Πρέπει όμως νά ξεύρετε καί τούτο ότι ο έσχατος καί ο πλέον ταπεινός καί άσημος εις τήν βασιλείαν τών ουρανών, η οποία θεμελιώνεται από εμέ επί τής γής, (δηλαδή τό τελευταίον μέλος τής Εκκλησίας μου) είναι υπό τήν έποψιν τών θείων χαρισμάτων καί τής σωτηριώδους γνώσεως, τά οποία απολαμβάνει εντός τής Εκκλησίας μου, μεγαλύτερος από τόν Ιωάννην, ο οποίος δέν απήλαυσε τάς δωρεάς καί τά χαρίσματα τής Καινής Διαθήκης.

12 Νέοι χρόνοι ήλθαν τώρα.Άλλη η πρό τού Ιωάννου εποχή καί άλλη η εποχή η σημερινή.Από τήν εποχήν πού ήρχισε τό κήρυγμά του ο Ιωάννης έως τώρα, η βασιλεία τών ουρανών, τήν οποίαν δέν ημπορούσε κανείς νά αποκτήση, κερδίζεται διά τής βίας, καί εκείνοι, πού μεταχειρίζονται σπουδήν καί βίαν επί τού εαυτού των τήν αρπάζουν γρήγορα, πρίν τούς φύγη, καί τήν κρατούν σφιγκτά.

13 Ναί ήρχισεν άλλη εποχή από τάς ημέρας τού Ιωάννου.Διότι όλοι οι προφήται καί ο νόμος μέχρι τού Ιωάννου επροφήτευσαν, τώρα δέ ταύτα αρχίζουν νά πραγματοποιούνται.

14 Καί εάν έχετε καλήν διάθεσιν νά τό παραδεχθήτε, αυτός είναι ο Ηλίας, πού κατά τήν προφητείαν τού Μαλαχίου επρόκειτο νά έλθη πρό τής ελεύσεως τού Μεσσίου.Τόσον μεγάλη, τόσον ένδοξος είναι η νέα αυτή εποχή.

15 Εκείνος πού έχει αυτιά πνευματικά διά νά ακούη μέ ενδιαφέρον καί κατανοή αυτά πού λέγω, άς τά ακούη καί άς κατανοή, ότι ο Μεσσίας ήλθε.