Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 24 Μαΐου 2023

5788

: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ιβ/ 36 – 47 – 36 έως το φως έχετε, πιστεύετε εις το φως ίνα υιοι φωτός γένησθε. Ταύτα ελάλησεν Ιησούς, και απελθών εκρύβη απ αυτών.

37 Τοσαύτα δε αυτού σημεία πεποιηκότος έμπροσθεν αυτών ουκ επίστευον εις αυτόν, 38 ίνα ο λόγος Ησαίου του προφήτου πληρωθή ον είπε Κύριε, τις επίστευσε τη ακοή ημών ; και ο βραχίων Κυρίου τίνι απεκαλύφθη ;

39 δια τούτο ουκ ηδύναντο πιστεύειν, ότι πάλιν είπεν Ησαίας 40 Τετύφλωκεν αυτών τους οφθαλμούς και πεπώρωκεν αυτών την καρδίαν, ίνα μη ίδωσι τοις οφθαλμοίς και νοήσωσι τη καρδία και επιστραφώσι, και ιάσομαι αυτούς.

41 ταύτα είπεν Ησαίας ότε είδεν την δόξαν αυτού και ελάλησε περί αυτού. 42 όμως μέντοι και εκ των αρχόντων πολλοί επίστευσαν εις αυτόν, αλλά δια τους Φαρισαίους ουχ ωμολόγουν, ίνα μη αποσυνάγωγοι γένωνται

43 ηγάπησαν γαρ την δόξαν των ανθρώπων μάλλον ήπερ την δόξαν του Θεού. 44 Ιησούς δε έκραξε και είπεν ο πιστεύων εις εμέ ου πιστεύει εις εμέ, αλλ εις τον πέμψαντά με, 45 και ο θεωρών εμέ θεωρεί τον πέμψαντά με.

46 εγώ φως εις τον κόσμον ελήλυθα, ίνα πας ο πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνη. 47 και εάν τις μου ακούση των ρημάτων και μη πιστεύση, εγώ ου κρίνω αυτόν ου γαρ ήλθον ίνα κρίνω τον κόσμον, αλλ ίνα σώσω τον κόσμον.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ιβ/ 36 – 47

36 Έως ότου έχετε μεταξύ σας εμέ, που είμαι το φως, πιστεύετε εις το φως και αναγνωρίσατε, ότι εγώ είμαι το φως, δια να γίνετε παιδιά του φωτός, ολόκληροι φωτισμένοι από το φως της αληθείας και της αγιότητος. Αυτά ελάλησεν ο Ιησούς και αναχωρήσας από το ιερόν και τα Ιεροσόλυμα εκρύβη από αυτούς, δια να μη ερεθίζωνται από την παρουσίαν του περισσότερον.

37 Καίτοι δε τόσον πολλά θαύματα είχε κάμει εμπρός εις τα μάτια των ο Ιησούς, όμως αυτοί επέμεναν να μη πιστεύουν εις αυτόν,

38 δια να πραγματοποιηθή και επαληθεύση ο λόγος του προφήτου Ησαΐου, τον οποίον είπε Κύριε, ποίος επίστευσεν εις το κήρυγμα, που ακούεται από το στόμα μας ; και η δύναμις του Κυρίου, που ειργάσθη δια του Χριστού θαύματα, εις ποίον εφανερώθη ; εις ελαχίστους μόνον.

39 Ένεκα δε της δυστροπίας των αυτής, την οποίαν προείδεν ο Θεός και προείπεν ο Ησαΐας, επειδή ήλθεν η ώρα να πληρωθή η προφητεία αυτή, δεν ημπορούσαν να πιστεύσουν, διότι πάλιν είπεν ο Ησαΐας

40 Λόγω της κακής των διαθέσεως και προαιρέσεως παρεχώρησεν ο Θεός να τυφλωθούν οι οφθαλμοί της διανοίας των και να σκοτισθή η καρδία των, δια να μη ίδουν με τους πνευματικούς οφθαλμούς και να μη εννοήσουν με την καρδίαν τους και επιστραφούν δια της μετανοίας και ιατρεύσω τας ψυχάς των.

41 Ταύτα είπεν ο Ησαΐας, όταν δι αποκαλυπτικής οπτασίας είδε την δόξαν του Ιησού Χριστού, που εκάθητο προ της ενανθρωπήσεώς του εις θρόνον υψηλόν, και ωμίλησεν ακολούθως περί αυτών, που είδεν.

42 Μ όλα ταύτα και από τους άρχοντας πολλοί επίστευσαν εις αυτόν, εξ αιτίας όμως των Φαρισαίων δεν ωμολόγουν φανερά την πίστιν των, δια να μη αφορισθούν και διωχθούν από την συναγωγήν.

43 τους εφόβιζε δε ο αφορισμός αυτός, διότι ηγάπησαν την τιμήν και επιδοκιμασίαν των ανθρώπων πολύ περισσότερον, παρά την δόξαν και επιδοκιμασίαν του Θεού.

44 ο Ιησούς δε εφώναξε δια να τον ακούσουν όλοι και είπε Διατί φοβείσθε να ομολογήσετε την εις εμέ πίστιν σας ; Μάθετε, ότι εκείνος που πιστεύει εις εμέ, δεν πιστεύει εις εμέ, αλλ εις τον Θεόν, ο οποίος με έστειλε. 45 και εκείνος που με τα πνευματικά μάτια, τα οποία ανοίγει και φωτίζει η πίστις, βλέπει εμέ, βλέπει τον Πατέρα που με απέστειλεν εις τον κόσμον.

46 Εγώ ήλθα εις τον κόσμον δια να είμαι φως πνευματικόν δι αυτόν, δια να μη μείνη εις το ηθικόν σκότος της αμαρτίας και της πλάνης κανείς από εκείνους, που πιστεύουν εις εμέ.

47 και εάν κανείς ακούση τους λόγους μου και δεν τους πιστεύση, ώστε να εγκολπωθή αυτούς και να τους τηρήση εις τον βίον του, εγώ δεν καταδικάζω αυτόν από τώρα, ούτε θα είμαι εγώ ο κύριος αίτιος της καταδίκης του. Διότι δεν ήλθα δια να κατακρίνω τον κόσμον, αλλά δια να σώσω τον κόσμον.