Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 23 Ιουνίου 2021

999

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ε/ 20 – 26 – 20 λέγω γάρ υμίν ότι εάν μή περισσεύση η δικαιοσύνη υμών πλείον τών γραμματέων καί Φαρισαίων, ου μή εισέλθητε εις τήν βασιλείαν τών ουρανών.

21 Ηκούσατε ότι ερρέθη τοίς αρχαίοις, Ου φονεύσεις ός δ άν φονεύση, ένοχος έσται τή κρίσει.

22 εγώ δέ λέγω υμίν ότι πάς ο οργιζόμενος τώ αδελφώ αυτού εική ένοχος έσται τή κρίσει ός δ άν είπη τώ αδελφώ αυτού, Ρακά, ένοχος έσται τώ συνεδρίω ός δ άν είπη, Μωρέ, ένοχος έσται εις τήν γέενναν τού πυρός.

23 εάν ούν προσφέρης τό δώρόν σου επί τό θυσιαστήριον κακεί μνησθής ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σού,

24 άφες εκεί τό δώρόν σου έμπροσθεν τού θυσιαστηρίου, καί ύπαγε πρώτον διαλλάγηθι τώ αδελφώ σου, καί τότε ελθών πρόσφερε τό δώρόν σου.

25 ίσθι ευνοών τώ αντιδίκω σου ταχύ έως ότου εί εν τή οδώ μετ αυτού, μήποτέ σε παραδώ ο αντίδικος τώ κριτή, καί ο κριτής σε παραδώ τώ υπηρέτη, καί εις φυλακήν βληθήση

26 αμήν λέγω σοι, ου μή εξέλθης εκείθεν έως άν αποδώς τόν έσχατον κοδράντην.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ε/ 20 – 26

20 Διότι σάς λέγω ότι, εάν η αρετή σας δέν περισσεύση καί δέν υπερτερήση κατά πολύ τήν εξωτερικήν αρετήν τών γραμματέων καί Φαρισαίων, δέν θά εισέλθετε εις τήν βασιλείαν τών ουρανών.

21 Ηκούσατε από τήν ανάγνωσιν τού Νόμου εις τάς συναγωγάς, ότι ελέχθη από τόν Θεόν εις τούς αρχαίους: Δέν θά φονεύσης εκείνος δέ πού θά φονεύση, θά είναι ένοχος εις τόσον βαθμόν, ώστε νά παραπεμφθή πρός δίκην εις τό τοπικόν επταμελές δικαστήριον, πού λέγεται κρίσις.

22 Εγώ όμως σάς λέγω, ότι καθένας πού οργίζεται κατά τού αδελφού του άνευ σοβαρού πνευματικού λόγου, διαπράττει έγκλημα ανάλογον πρός εκείνο, τό οποίον εδικάζετο άλλοτε από τό τοπικόν επταμελές δικαστήριον.Εκείνος δέ πού θά είπη περιφρονητικώς εις τόν αδελφόν του: Ανόητε, είναι ένοχος εγκλήματος βαρυτέρου, σάν εκείνα πού δικάζονται από τό ανώτατον δικαστήριον τών Ιουδαίων.Εκείνος δέ πού μέ μίσος καί κακίαν θά είπη εις τόν αδελφόν του: Βλάκα, θά είναι ένοχος εγκλήματος αξίου νά τιμωρηθή μέ τήν εν τώ Άδη γέενναν τού πυρός.

23 Αφού λοιπόν κάθε προσβολή κατά τών αδελφών μας είναι αξιόποινος, εάν προσφέρης τό δώρον σου εις τό θυσιαστήριον καί εκεί ενθυμηθής, ότι ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου δι αδικίαν, τήν οποίαν τού έκαμες,

24 άφησε εκεί τό δώρον σου εμπρός εις τό θυσιαστήριον καί πήγαινε πρώτον συμφιλιώσου μέ τόν αδελφόν σου, καί τότε, αφού συνδιαλλαγής, ελθέ καί πρόσφερε τό δώρον σου, διότι μόνον τότε θά γίνη τούτο δεκτόν από τόν Θεόν.

25 Έσο συμβιβαστικός καί μέ συμφιλιωτικάς διαθέσεις πρός τόν δανειστήν, μέ τόν οποίον ευρίσκεσαι εις δίκην.Καί δείξε τάς διαθέσεις αυτάς γρήγορα, έως ότου ευρίσκεσαι μαζί του εις τόν δρόμον πού οδηγεί εις τό δικαστήριον.Πρόλαβε, μήπως σέ παραδώση ο αντίδικος εις τόν δικαστήν καί ο δικαστής σέ καταδικάση καί σέ παραδώση εις τόν εκτελεστήν τών ποινών καί έτσι ριφθής εις φυλακήν.

26 Αληθινά σού λέγω, ότι δέν θά εξέλθης απ εκεί, έως ότου εξοφλήσης καί τό τελευταίον δίλεπτον.Πόσον φοβερόν είναι λοιπόν νά εμφανισθής ενώπιον τού υπερτάτου κριτού ασυμφιλίωτος μέ τούς αδελφούς σου, πού ηδίκησες!