Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 23 Αυγούστου 2023

4891

: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ι´ 38 – 42 – 38 Εγένετο δε εν τω πορεύεσθαι αυτούς και αυτός εισήλθεν εις κώμην τινά. γυνή δε τις ονόματι Μάρθα υπεδέξατο αυτόν εις τον οίκον αυτής.

39 και τήδε ην αδελφή καλουμένη Μαρία, η και παρακαθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού ήκουε τον λόγον αυτού. 40 η δε Μάρθα περιεσπάτο περί πολλήν διακονίαν· επιστάσα δε είπε· Κύριε, ου μέλει σοι ότι η αδελφή μου μόνην με κατέλιπε διακονείν; ειπέ ούν αυτή ίνα μοι συναντιλάβηται.

41 αποκριθείς δε είπεν αυτή ο Ιησούς· Μάρθα Μάρθα, μεριμνάς και τυρβάζη περί πολλά· 42 ενός δε εστι χρεία· Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ήτις ουκ αφαιρεθήσεται απ’ αυτής.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΑ´ 27 – 28

27 Εγένετο δε εν τω λέγειν αυτόν ταύτα επάρασά τις γυνή φωνήν εκ του όχλου είπεν αυτώ· Μακαρία η κοιλία η βαστάσασά σε και μαστοί ούς εθήλασας. 28 αυτός δε είπε· Μενούνγε μακάριοι οι ακούοντες τον λόγον του Θεού και φυλάσσοντες αυτόν.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ι´ 38 – 42

38 Ενώ δε οι μαθηταί και οι ακολουθούντες τον Ιησούν επήγαιναν έχοντες κατεύθυνσιν την Ιερουσαλήμ, συνέβη να έμβη ο Ιησούς εις κάποιο χωρίον· και μία γυναίκα, που ωνομάζετο Μάρθα, τον υπεδέχθη εις το σπίτι της. 39 Και είχεν αυτή αδελφήν, που ελέγετο Μαρία, η οποία όχι μόνον υπεδέχθη τον Ιησούν ως η Μάρθα, αλλά και εκάθησε κοντά εις τους πόδας του ως ταπεινή μαθήτρια και ήκουε με προσοχήν απερίσπαστον την διδασκαλίαν του.

40 Η δε Μάρθα ήταν απασχολημένη και πνιγμένη εις πολλήν εργασίαν, φροντίζουσα να ετοιμάση το φαγητόν και να περιποιηθή τον Διδάσκαλον. Αφού δε εστάθη πλησίον του Χριστού, είπε· Κύριε, δεν σε μέλει, που η αδελφή μου με αφήκε μοναχήν να υπηρετώ και να ετοιμάζω το τραπέζι; Πες της λοιπόν να με βοηθήση. 41 Απεκρίθη δε ο Ιησούς και της είπε· Μάρθα, Μάρθα, ασχολείται η διάνοιά σου από ανησύχους φροντίδας και κουράζεται το σώμα σου διά να προετοιμάσης πολλά.

42 Ένα δε είναι χρήσιμον και αναγκαίον, η ακρόασις της διδασκαλίας μου, που είναι τροφή πνευματική, αναγκαία διά την ψυχήν. Η Μαρία δε εξέλεξε την καλήν και ωφέλιμον μερίδα, η οποία δεν θα της αφαιρεθή ποτέ. Διότι αι ωφέλειαι της μερίδος αυτής του πνευματικού φαγητού δεν είναι προσωριναί και φθαρταί, άλλα πνευματικαί και αιώνιοι.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΑ´ 27 – 28

27 Ενώ δε ο Ιησούς έλεγε ταύτα, κάποια γυναίκα από το πλήθος, ενθουσιασθείσα από την διδασκαλίαν του, έβγαλε φωνήν μεγάλην και είπε· Μακαρία η κοιλία, που σε εβάστασε, και οι μαστοί τους οποίους εθήλασες. Μακαρία δηλαδή η μητέρα, που σε εγέννησε και σε έθρεψεν.

28 Αυτός δε είπεν· Αληθώς, μακαρία είναι η μητέρα μου· αλλά μη λησμονείτε, ότι μακάριοι κυρίως είναι εκείνοι, που ακούουν τον λόγον του Θεού και φυλάσσουν αυτόν. Εις τρόπον ώστε και αυτή, που με εγέννησε και με εθήλασεν, ηξιώθη της τιμής αυτής, διότι εφύλαξε πάντοτε τον λόγον του Θεού.