Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 22 Σεπτεμβρίου 2021

829

: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Δ/ 1 – 15 – 1 Ιησούς δέ πλήρης Πνεύματος αγίου υπέστρεψεν από τού Ιορδάνου, καί ήγετο εν τώ Πνεύματι εις τήν έρημον …

2 ημέρας τεσσαράκοντα πειραζόμενος υπό τού διαβόλου, καί ουκ έφαγεν ουδέν εν ταίς ημέραις εκείναις καί συντελεσθεισών αυτών ύστερον επείνασε.

3 καί είπεν αυτώ ο διάβολος Ει υιός εί τού Θεού, ειπέ τώ λίθω τούτω ίνα γένηται άρτος.

4 καί απεκρίθη ο Ιησούς πρός αυτόν λέγων Γέγραπται ότι ουκ επ άρτω μόνω ζήσεται άνθρωπος, αλλ επί παντί ρήματι εκπορευομένω διά στόματος Θεού.

5 Καί αναγαγών αυτόν ο διάβολος εις όρος υψηλόν έδειξεν αυτώ πάσας τάς βασιλείας τής οικουμένης εν στιγμή χρόνου

6 καί είπεν αυτώ ο διάβολος Σοί δώσω τήν εξουσίαν ταύτην άπασαν καί τήν δόξαν αυτών, ότι εμοί παραδέδοται καί ώ εάν θέλω δίδωμι αυτήν

7 σύ ούν εάν προσκυνήσης ενώπιόν μου, έσται σού πάσα.

8 καί αποκριθείς αυτώ είπεν ο Ιησούς Ύπαγε οπίσω μου σατανά γέγραπται γάρ, Κύριον τόν Θεόν σου προσκυνήσεις καί αυτώ μόνω λατρεύσεις.

9 Καί ήγαγεν αυτόν εις Ιερουσόλυμα, καί έστησεν αυτόν επί τό πτερύγιον τού ιερού καί είπεν αυτώ Ει υιός εί τού Θεού, βάλε σεαυτόν εντεύθεν κάτω

10 γέγραπται γάρ ότι τοίς αγγέλοις αυτού εντελείται περί σού τού διαφυλάξαι σε,

11 καί ότι επί χειρών αρούσίν σε, μήποτε προσκόψης πρός λίθον τόν πόδα σου.

12 καί αποκριθείς είπεν αυτώ ο Ιησούς ότι Είρηται, ουκ εκπειράσεις Κύριον τόν Θεόν σου.

13 Καί συντελέσας πάντα πειρασμόν ο διάβολος απέστη απ αυτού άχρι καιρού.

14 Καί υπέστρεψεν ο Ιησούς εν τή δυνάμει τού Πνεύματος εις τήν Γαλιλαίαν καί φήμη εξήλθε καθ όλης τής περιχώρου περί αυτού.

15 καί αυτός εδίδασκεν εν ταίς συναγωγαίς αυτών, δοξαζόμενος υπό πάντων.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Δ/ 1 – 15

1 Ο Ιησούς δέ γεμάτος από Πνεύμα Άγιον επέστρεψε από τόν Ιορδάνην καί ωδηγείτο δι εσωτερικής παρακινήσεως τού Αγίου Πνεύματος εις τήν έρημον,

2 όπου επί τεσσαράκοντα ημέρας επειράζετο από τόν διάβολον, ο οποίος ματαίως εζήτει νά τόν αποσπάση από τάς εις τό έργον τού Θεού αφωσιωμένας σκέψεις του. Καί δέν έφαγε τίποτε κατά τάς ημέρας εκείνας. Καί όταν ετελείωσαν αι ημέραι αυταί, ύστερον επείνασε.

3 Καί τότε τού είπεν ο διάβολος Εάν είσαι υιός τού Θεού, όπως εμαρτύρησεν η φωνή, πού ηκούσθη εις τόν Ιορδάνην, απόδειξέ το μέ θαύμα. Ειπέ εις τόν λίθον αυτόν νά μεταβληθή εις άρτον.

4 Καί ο Ιησούς τού απεκρίθη καί τού είπεν Είναι γραμμένον εις τό Δευτερονόμιον, ότι δέν θά διατηρηθή εις τήν ζωήν ο άνθρωπος διά μόνου τού άρτου, αλλά μέ κάθε προσταγήν, πού θά εξέλθη από τό στόμα τού Θεού. Όταν ο Θεός διατάξη, θά ζήση ο άνθρωπος καί χωρίς άρτον.

5 Καί αφού τόν ανέβασεν ο διάβολος εις υψηλόν βουνόν, τού έδειξε σάν εις πανόραμα εν μιά στιγμή χρόνου, (τό οποίον καθίστα τόν πειρασμόν ισχυρότερον), όλα τά βασίλεια τής κατοικουμένης γής μέ τά πλούτη των καί τήν απατηλήν μεγαλοπρέπειάν των.

6 Καί τού είπεν ο διάβολος θά δώσω εις σέ όλα αυτά τά κράτη, πού εξουσιάζονται από εμέ, καί όλην τήν δόξαν τους θά σού τά δώσω, διότι έχουν παραδοθή εις εμέ από τούς βασιλείς των καί τούς λαούς των, οι οποίοι διά τής αμαρτίας υπετάγησαν εις εμέ. Είναι λοιπόν (δικά μου καί εις οιονδήποτε θέλω, τά δίδω. Καί ανυψώνω εγώ διά τών οργάνων μου εις μεγάλα αξιώματα εκείνους, πού παραδίδονται εις εμέ.

7 Εάν λοιπόν σύ προσκυνήσης εμπρός μου καί μέ αναγνωρίσης ως κύριόν σου, όλη η εξουσία καί η δόξα αυτή θά είναι ιδική σου.

8 Καί ο Ιησούς τού απεκρίθη καί είπε Φύγε από εμπρός μου, σατανά. Δέν ημπορώ νά σέ ακούω. Διότι είναι γραμμένον Κύριον τόν Θεόν σου θά προσκυνήσης καί αυτόν μόνον θά λατρεύσης.

9 Καί τότε ο διάβολος τόν επήγε ανάρπαστον διά τού αέρος εις τήν Ιερουσαλήμ καί τόν έστησεν όρθιον υψηλά εις τήν κορνίζαν τής στέγης τού ναού καί τού είπεν Εάν είσαι υιός τού Θεού, ρίψε τόν εαυτόν σου απ εδώ κάτω, διά νά δειχθή φανερά εις όλους η πρός σέ αγάπη καί προστασία τού Πατρός σου.

10 Διότι έχει γραφή εις τούς Ψαλμούς, ότι ο Θεός θά δώση εντολήν διά σέ εις τούς αγγέλους του νά σέ διαφυλάξουν, ώστε νά μή πάθης κανέν κακόν.

11 Καί ακόμη έχει γραφή, ότι οι άγγελοι θά σέ σηκώσουν εις τάς χείρας, μήπως κτυπήσης εις λίθον τόν πόδα σου.

12 Καί ο Ιησούς απεκρίθη καί τού είπεν ότι έχει λεχθή από τόν Θεόν Δέν θά εκθέσης τόν εαυτόν σου εις κίνδυνον διά νά δοκιμάσης Κύριον τόν Θεόν σου καί ίδης διά τών πραγμάτων, άν θά σέ προστατεύση.

13 Καί αφού ετελείωσεν ο διάβολος κάθε είδος πειρασμού, απεμακρύνθη από τόν Ιησούν, μέχρις ού θά τού εδίδετο άλλη κατάλληλος ευκαιρία νά τόν πειράση καί πάλιν.

14 Καί εγύρισεν οπίσω εις τήν Γαλιλαίαν ο Ιησούς γεμάτος μέ τήν δύναμιν τού Πνεύματος, τό οποίον μέ τήν νίκην του κατά τού διαβόλου τόν ενίσχυεν αισθητότερον καί λόγω τών θαυμάτων του διεδόθη εις όλα τά περίχωρα τής Γαλιλαίας η φήμη, ότι είναι προφήτης θαυματουργός, απεσταλμένος από τόν Θεόν.

15 Καί αυτός εδίδασκε μέσα εις τάς συναγωγάς των καί εδοξάζετο από όλους θαυμαζόμενος καί επαινούμενος από αυτούς.