Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 22 Νοεμβρίου 2023

3530

: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΗ´ 15 – 17 – 15 Προσέφερον δε αυτώ και τα βρέφη ίνα αυτών άπτηται· και ιδόντες οι μαθηταί επετίμησαν αυτοίς.

16 ο δε Ιησούς προσκαλεσάμενος αυτά είπεν· Άφετε τα παιδία έρχεσθαι πρός με και μη κωλύετε αυτά· των γάρ τοιούτων εστίν η βασιλεία του Θεού.

17 αμήν λέγω υμίν, ός εάν μη δέξηται την βασιλείαν του Θεού ως παιδίον, ου μη εισέλθη εις αυτήν.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΗ´ 26 – 30

26 είπον δε οι ακούσαντες· Και τίς δύναται σωθήναι; 27 ο δε είπε· Τα αδύνατα παρά ανθρώποις δυνατά παρά τώ Θεώ εστιν.

28 Είπε δε ο Πέτρος· Ιδού ημείς αφήκαμεν πάντα και ηκολουθήσαμέν σοι.

29 ο δε είπεν αυτοίς· Αμήν λέγω υμίν ότι ουδείς εστιν ός αφήκεν οικίαν η γονείς η αδελφούς η γυναίκα η τέκνα ένεκεν της βασιλείας του Θεού,

30 ός ου μη απολάβη πολλαπλασίονα εν τώ καιρώ τούτω και εν τώ αιώνι τώ ερχομένω ζωήν αιώνιον.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΗ´ 15 – 17

15 Του έφερναν δε όχι μόνον τους ασθενείς, αλλά και τα πολύ μικρά παιδιά διά να εγγίζη το καθένα με τας χείρας του προς ευλογίαν· οι μαθηταί όμως, όταν είδαν τους γονείς να πλησιάζουν, τους επέπληττον, επειδή ενομιζαν, ότι δεν ήρμοζεν εις τον Χριστόν να τον απασχολούν διά μικρά παιδιά.

16 Αλλ’ ο Ιησούς προσεκάλεσεν αυτά να έλθουν πλησίον του και είπεν· Αφήσατε τα παιδιά να έρχωνται προς εμέ και μη τα εμποδίζετε· διότι δι’ αυτούς, που θα γίνουν σαν αυτά, και θα αποκτήσουν ταπεινήν καρδίαν και παιδικήν διάθεσιν, είναι η βασιλεία του Θεού.

17 Αληθώς σας λέγω, εκείνος που δεν θα δεχθή τον λόγον και το κήρυγμα της βασιλείας του Θεού με αφέλειαν και εμπιστοσύνην και ταπείνωσιν σαν αυτήν, που δεικνύει το παιδίον εις τους γονείς και διδασκάλους του, δεν θα εισέλθη εις αυτήν.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΗ´ 26 – 30

26 Εκείνοι δέ, που ήκουσαν αυτά, είπαν· Και ποίος ημπορεί να σωθή, αφού είναι μέχρι του αδυνάτου δύσκολον να σωθούν οι πλούσιοι, τους οποίους ο Θεός ηυνόησε και έδωκεν εις αυτούς τα επίγεια αγαθά του;

27 Ο δε Κύριος είπεν· Εκείνα, που είναι αδύνατον να γίνουν με την ασθενή δύναμιν του ανθρώπου, αυτά είναι κατορθωτά και δυνατά διά της χάριτος και της δυνάμεως, με την οποίαν ο Θεός λύει κάθε καλοπροαιρέτου πλουσίου τους δεσμούς της καρδίας του προς το χρήμα και τον καθιστά άξιον της σωτηρίας.

28 Είπε δε ο Πέτρος εξ αφορμής της προτροπής του Ιησού προς τον πλούσιον· Κύριε, ιδού ημείς έχομεν αφήσει όλα και σε ηκολουθήσαμεν.

29 Ο δε Κύριος είπεν εις αυτούς· Εν πάση αληθεία σας βεβαιώ, ότι δεν υπάρχει κανείς, ο οποίος αφήκε σπίτι η γονείς η αδελφούς η γυναίκα η παιδιά διά την βασιλείαν του Θεού,

30 και ο οποίος να μη λάβη πάλιν ως αμοιβήν πολλαπλά μέν αγαθά εις τον καιρόν αυτόν της επιγείου ζωής, αλλά και ζωήν αιώνιον εις τον αιώνα που μέλλει να έλθη.