Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 22 Ιουνίου 2022

302

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ζ/ 21 – 23 – 21 Ου πάς ο λέγων μοι, Κύριε Κύριε, εισελεύσεται εις τήν βασιλείαν τών ουρανών, αλλ ο ποιών τό θέλημα τού πατρός μου τού εν τοίς ουρανοίς.

22 πολλοί ερούσίν μοι εν εκείνη τή ημέρα, Κύριε Κύριε, ου τώ σώ ονόματι προεφητεύσαμεν, καί τώ σώ ονόματι δαιμόνια εξεβάλομεν, καί τώ σώ ονόματι δυνάμεις πολλάς εποιήσαμεν;

23 καί τότε ομολογήσω αυτοίς ότι Ουδέποτε έγνων υμάς αποχωρείτε απ εμού οι εργαζόμενοι τήν ανομίαν.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ζ/ 21 – 23

21 Προσέχετε ακόμη, μήπως παραπλανηθήτε καί από τόν εαυτόν σας.Πρέπει νά ξεύρετε, ότι όχι καθένας πού μού λέγει μέ επίμονον επίκλησιν τής θεότητός μου, Κύριε, Κύριε, θά εισέλθη εις τήν βασιλείαν τών ουρανών, αλλ εκείνος θά εισέλθη εις αυτήν, πού εκτελεί τό θέλημα τού Πατρός μου, ο οποίος είναι εις τούς ουρανούς.

22 Πολλοί θά μού είπουν κατά τήν ημέραν εκείνην τής Κρίσεως Κύριε, Κύριε, διά τής πίστεως μας εις σέ ως Μεσσίαν καί Υιόν τού Θεού δέν επροφητεύσαμεν; καί διά τής πίστεως μας εις σέ δέν εβγάλαμεν δαιμόνια; καί διά τής πίστεως μας εις σέ δέν εκάμαμεν θαύματα πολλά; Καί τώρα λοιπόν δέν θά έμβωμεν εις τήν βασιλείαν σου;

23 Καί τότε θά διακηρύξω καθαρά εις αυτούς, ότι ουδέποτε σάς ανεγνώρισα ιδικούς μου.Φύγετε μακράν από εμέ σείς, πού ειργάζεσθε τήν ανομίαν, διότι τά χαρίσματά μου τά εχρησιμοποιήσατε όχι πρός δόξαν ιδικήν μου, αλλά κατά τά ιδικά σας θελήματα καί διά τούς εγωϊστικούς σκοπούς σας.