Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 21 Ιουνίου 2023

6200

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ι´ 16 – 22 – 16 Ιδού εγώ αποστέλλω υμάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων· γίνεσθε ούν φρόνιμοι ως οι όφεις και ακέραιοι ως αι περιστεραί.

17 προσέχετε δε από των ανθρώπων· παραδώσουσι γαρ υμάς εις συνέδρια, και εν ταίς συναγωγαίς αυτών μαστιγώσουσιν υμάς· 18 και επί ηγεμόνας δε και βασιλείς αχθήσεσθε ένεκεν εμού εις μαρτύριον αυτοίς και τοις έθνεσιν.

19 όταν δε παραδώσωσιν υμάς, μη μεριμνήσητε πως η τι λαλήσητε· δοθήσεται γαρ υμίν εν εκείνη τη ώρα τι λαλήσητε· 20 ου γαρ υμείς εστε οι λαλούντες αλλά το Πνεύμα του πατρός υμών το λαλούν εν υμίν.

21 παραδώσει δε αδελφός αδελφόν εις θάνατον και πατήρ τέκνον, και επαναστήσονται τέκνα επί γονείς και θανατώσουσιν αυτούς· 22 και έσεσθε μισούμενοι υπό πάντων διά το όνομά μου· ο δε υπομείνας εις τέλος ούτος σωθήσεται.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ι´ 16 – 22

16 Ιδού εγώ ο Κύριός σας σας στέλλω διά να είσθε σαν πρόβατα ήμερα εν μέσω αιμοβόρων λύκων, προς τους οποίους ομοιάζουν οι εχθροί του ευαγγελίου, οι κυριευμένοι από τα άγρια πάθη της σαρκός.Αφού λοιπόν τόσον δεινή θα είναι η θέσις σας, φροντίσατε να είσθε φρόνιμοι σαν τα φίδια, ώστε να μη εκθέτετε τον εαυτόν σας εις ανωφελείς και ανοήτους κινδύνους, και άκακοι και απλοί σαν τας περιστεράς.

17 Έχοντες δε ως μόνον όπλον την φρόνησιν και ακακίαν αυτήν, προφυλάττεσθε από τους ανθρώπους.Διότι θα σας παραδώσουν εις συνέδρια διά να καταδικασθήτε από αυτά και εις τας συναγωγάς των επί παρουσία του λαού θα σας μαστιγώσουν.

18 Και εις ηγεμόνας δε και εις βασιλείς θα σας σύρουν ως κατηγορουμένους δι’ εμέ, διά να δώσετε μαρτυρίαν περί εμού, που να την ακούσουν και αυτοί και οι εθνικοί, ώστε να μη προφασίζωνται ύστερον, ότι δεν ήκουσαν κήρυγμα.

19 Όταν δε σας παραδώσουν διά να προσαχθήτε εις δικαστήρια η βασιλείς, μη ζαλισθήτε από την ταραχώδη φροντίδα περί του πως θα ομιλήσετε η τι θα είπετε.Διότι κατ’ εκείνην την ώραν της απολογίας σας θα σας δοθή από τον Θεόν τι θα είπετε.

20 Θα σας δοθή δε τι να είπετε, διότι δεν θα είσθε σείς, που θα ομιλήτε τότε, αλλά το Πνεύμα του Θεού, ο οποίος είναι κατά χάριν Πατέρας σας.Το Πνεύμα αυτό θα λαλή μεταχειριζόμενον ως όργανά του σας.

21 Δεν θα είναι δε μόνον οι ξένοι εναντίον σας, αλλά και οι άνθρωποι του σπιτιού σας.Θα παραδώση εις θάνατον ο αδελφός ο άπιστος τον αδελφόν του, που επίστευσεν εις το ευαγγέλιον, και ο πατέρας ο άπιστος το τέκνον του, που επίστευσε, και θα επαναστατήσουν τα άπιστα παιδιά κατά των πιστών γονέων τους διά να τους θανατώσουν.

22 Και θα μισήσθε εξακολουθητικώς από όλους δι’ εμέ.Εκείνος όμως, που εις τας δοκιμασίας αυτάς θα δείξη υπομονήν μέχρι τέλους, αυτός θα σωθή.