Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 21 Ιουλίου 2021

825

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΒ/ 38 – 45 – 38 Τότε απεκρίθησάν τινες τών γραμματέων καί Φαρισαίων λέγοντες Διδάσκαλε, θέλομεν από σού σημείον ιδείν.

39 ο δέ αποκριθείς είπεν αυτοίς Γενεά πονηρά καί μοιχαλίς σημείον επιζητεί, καί σημείον ου δοθήσεται αυτή ειμή τό σημείον Ιωνά τού προφήτου.

40 ώσπερ γάρ εγένετο Ιωνάς ο προφήτης εν τή κοιλία τού κήτους τρείς ημέρας καί τρείς νύκτας, ούτως έσται ο υιός τού ανθρώπου εν τή καρδία τής γής τρείς ημέρας καί τρείς νύκτας.

41 άνδρες Νινευίται αναστήσονται εν τή κρίσει μετά τής γενεάς ταύτης καί κατακρινούσιν αυτήν ότι μετενόησαν εις τό κήρυγμα Ιωνά, καί ιδού πλείον Ιωνά ώδε.

42 βασίλισσα νότου εγερθήσεται εν τή κρίσει μετά τής γενεάς ταύτης καί κατακρινεί αυτήν ότι ήλθεν εκ τών περάτων τής γής ακούσαι τήν σοφίαν Σολομώντος, καί ιδού πλείον Σολομώντος ώδε.

43 Όταν δέ τό ακάθαρτον πνεύμα εξέλθη από τού ανθρώπου, διέρχεται δι ανύδρων τόπων ζητούν ανάπαυσιν, καί ουχ ευρίσκει.

44 τότε λέγει εις τόν οίκόν μου επιστρέψω όθεν εξήλθον καί ελθόν ευρίσκει σχολάζοντα καί σεσαρωμένον καί κεκοσμημένον.

45 τότε πορεύεται καί παραλαμβάνει μεθ εαυτού επτά έτερα πνεύματα πονηρότερα εαυτού, καί εισελθόντα κατοικεί εκεί καί γίνεται τά έσχατα τού ανθρώπου εκείνου χείρονα τών πρώτων. ούτως έσται καί τή γενεά τή πονηρά ταύτη.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΒ/ 38 – 45

38 Τότε έλαβαν τόν λόγον μερικοί από τούς γραμματείς καί τούς Φαρισαίους καί είπαν Διδάσκαλε, θέλομεν νά ίδωμεν από σέ κάποιο εξαιρετικόν καί καταπληκτικόν θαύμα, πού νά μαρτυρή τήν αποστολήν σου.

39 Ο δέ Ιησούς απεκρίθη καί τούς είπε Γενεά πονηρά καί μοιχαλίς, πού επρόδωκε τήν πίστιν της πρός τόν ουράνιον Νυμφίον, επιμένει νά ζητή θαύμα, πού νά δεικνύη φανερώτερον τήν αποστολήν μου. Αλλά τέτοιο θαύμα δέν θά τής δοθή, παρά τό θαύμα, τό οποίον προετυπώνετο καί προεικονίζετο από τό θαύμα Ιωνά τού προφήτου.

40 Διότι, καθώς τότε ο Ιωνάς ήτο μέσα εις τήν κοιλίαν τού κήτους τρείς ημέρας καί τρείς νύκτας, έτσι θά είναι καί ο υιός τού ανθρώπου μέσα εις τόν τάφον καί τά βάθη τής γής επί τρία ημερονύκτια.

41 Άνδρες Νινείται θά αναστηθούν εις τήν μέλλουσαν κρίσιν μαζί μέ τήν γενεάν αυτήν καί θά κατακρίνουν αυτήν.Διότι εκείνοι, καίτοι ήσαν αλλοεθνείς καί ειδωλολάτραι, μετενόησαν εις τό κήρυγμα τού Ιωνά, ο οποίος καί ξένος ήτο καί κανέν θαύμα δέν έκανεν εις αυτούς.Καί ιδού εδώ πολύ περισσότερα συντείνουν εις τό νά γίνη δεκτόν τό ιδικόν μου κήρυγμα παρ όσα συνέτρεχον διά τό κήρυγμα τού Ιωνά.Διότι πρό εμού οι προφήται σάς εγνώρισαν τόν αληθινόν Θεόν καί σάς προανήγγειλαν τήν έλευσίν μου, καί εγώ επί μακρόν σάς κηρύττω καί μέ θαύματα καταπληκτικά σάς αποδεικνύω, ότι δέν είμαι απλούς προφήτης.

42 Η βασίλισσα τής νοτιοδυτικής Αραβίας, τής χώρας Σαβά, θά αναστηθή κατά τήν εσχάτην κρίσιν μαζί μέ τήν γενεάν αυτήν καί θά τήν κατακρίνη.Διότι ήλθεν η βασίλισσα αυτή από τήν άκρη τού κόσμου νά ακούση τήν σοφίαν τού Σολομώντος, μολονότι ήτο γυνή καί δέν εγνώριζε τόν αληθινόν Θεόν.Καί ιδού εδώ είναι περισσότερον από τόν Σολομώντα, αφού εγώ δέν είμαι απλώς σοφός, όπως ήτο εκείνος, αλλ είμαι αυτή η ενσάρκωσις τής θείας Σοφίας.

43 Τής απίστου δέ καί σκληροκαρδίου γενεάς τό τέλος θά είναι κάκιστον.Διότι όταν τό ακάθαρτον πνεύμα βγή από τόν άνθρωπον, πού οπωσδήποτε μετενόησε, περνά από τόπους, πού δέν έχουν νερό καί ζητεί ανάπαυσιν, αλλά δέν ευρίσκει αυτήν.Ανάπαυσιν ευρίσκει, όταν κακοποιή καί κυριεύη τόν άνθρωπον.

44 Τότε λέγει θά γυρίσω πάλιν εις τό σπίτι μου, εις τήν καρδίαν τού ανθρώπου, από τήν οποίαν εβγήκα.Καί όταν έλθη, ευρίσκει τό σπίτι αδειανόν καί σαρωμένον καί στολισμένον.Ευρίσκει δηλαδή τόν άνθρωπον αμέριμνον καί μή εργαζόμενον, αλλά διατεθειμένον νά δεχθή πάλιν τόν παλαιόν επισκέπτην καί γνώριμον.

45 Τότε πηγαίνει καί παραλαμβάνει μαζί του πολλά άλλα πνεύματα πονηρότερα από τόν εαυτόν του καί αφού έμβη πάλιν μαζί μέ αυτά, κατοικεί πλέον μονίμως εκεί.Καί γίνεται η εσχάτη αυτή κατάστασις τού ανθρώπου εκείνου χειροτέρα από τήν πρώτην. Έτσι θά συμβή καί εις τήν πονηράν ταύτην γενεάν, η οποία εφάνη πρός στιγμήν, ότι μετενόησεν από τό κήρυγμα τών προφητών καί τού Ιωάννου, αλλά όταν ηκούσθη τό κήρυγμα τού Μεσσίου, έδειξε πάλιν τήν αυτήν αδιόρθωτον γνώμην.