Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 21 Δεκεμβρίου 2022

108

: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ι/ 11 – 16 – 11 και λέγει αυτοίς ος αν απολύση την γυναίκα αυτού και γαμήση άλλην, μοιχάται επ αυτήν 12 και εάν γυνή απολύσασα τον άνδρα γαμηθή άλλω, μοιχάται.

13 και προσέφερον αυτώ παιδία, ίνα αυτών άψηται οι δε μαθηταί επετίμων τοις προσφέρουσιν. 14 ιδών δε ο Ιησούς ηγανάκτησε και είπεν αυτοίς Άφετε τα παιδία έρχεσθαι προς με, και μη κωλύετε αυτά των γαρ τοιούτων εστίν η βασιλεία του Θεού.

15 αμήν λέγω υμίν, ος εάν μη δέξηται την βασιλείαν του Θεού ως παιδίον, ου μη εισέλθη εις αυτήν. 16 και εναγκαλισάμενος αυτά κατηυλόγει τιθείς τας χείρας επ αυτά.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ι/ 11 – 16

11 και είπεν εις αυτούς Εκείνος που θα χωρίση την γυναίκα του και θα έλθη εις γάμον με άλλην, γίνεται μοιχός εις βάρος της νομίμου συζύγου του. 12 και εάν μία γυναίκα χωρίση τον άνδρα της και έλθη εις γάμον με άλλον, διαπράττει μοιχείαν και λέγεται μοιχαλίς.

13 και του έφεραν μερικά μικρά παιδιά, δια να τα εγγίση με τας χείρας του, οι μαθηταί όμως επέπληττον αυτούς που τα έφερναν, επειδή ενόμιζαν, ότι δεν ήρμοζεν εις τον Χριστόν να τον απασχολούν δια μικρά παιδιά.

14 Όταν όμως είδεν αυτό ο Ιησούς, ηγανάκτησε και είπε προς τους μαθητάς Αφήσατε τα παιδία να έρχωνται πλησίον μου και μη τα εμποδίζετε διότι δι αυτούς, που θα γίνουν σαν αυτά και θα αποκτήσουν παιδικήν καρδίαν και διάθεσιν, είναι η βασιλεία του Θεού.

15 Αληθώς σας λέγω εκείνος που δεν θα δεχθή τον λόγον και το κήρυγμα της βασιλείας του Θεού με αφέλειαν και εμπιστοσύνην και ταπείνωσιν σαν αυτήν, που δεικνύουν τα παιδιά εις τους γονείς και διδασκάλους των, δεν θα εισέλθη εις αυτήν. 16 και αφού επήρεν αυτά εις τας αγκάλας του, έθετε τας χείρας του επάνω των και τα ευλόγει με όλην την στοργήν του.