Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 20 Σεπτεμβρίου 2023

175

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Δ´ 1 – 15 1 Ιησούς δε πλήρης Πνεύματος αγίου υπέστρεψεν από του Ιορδάνου, και ήγετο εν τώ Πνεύματι εις την έρημον …

2 ημέρας τεσσαράκοντα πειραζόμενος υπό του διαβόλου, και ουκ έφαγεν ουδέν εν ταις ημέραις εκείναις· και συντελεσθεισών αυτών ύστερον επείνασε. 3 και είπεν αυτώ ο διάβολος· Ει υιός εί του Θεού, ειπέ τώ λίθω τούτω ίνα γένηται άρτος.

4 και απεκρίθη ο Ιησούς προς αυτόν λέγων· Γέγραπται ότι ουκ επ’ άρτω μόνω ζήσεται άνθρωπος, αλλ’ επί παντί ῥήματι εκπορευομένω διά στόματος Θεού. 5 Και αναγαγών αυτόν ο διάβολος εις όρος υψηλόν έδειξεν αυτώ πάσας τας βασιλείας της οικουμένης εν στιγμή χρόνου· 6 και είπεν αυτώ ο διάβολος· Σοί δώσω την εξουσίαν ταύτην άπασαν και την δόξαν αυτών, ότι εμοί παραδέδοται και ώ εάν θέλω δίδωμι αυτήν·

7 σύ ούν εάν προσκυνήσης ενώπιόν μου, έσται σου πάσα. 8 και αποκριθείς αυτώ είπεν ο Ιησούς· Ύπαγε οπίσω μου σατανά γέγραπται γάρ, Κύριον τον Θεόν σου προσκυνήσεις και αυτώ μόνω λατρεύσεις. 9 Και ήγαγεν αυτόν εις Ιερουσόλυμα, και έστησεν αυτόν επί το πτερύγιον του ιερού και είπεν αυτώ· Ει υιός εί του Θεού, βάλε σεαυτόν εντεύθεν κάτω·

10 γέγραπται γάρ ότι τοις αγγέλοις αυτού εντελείται περί σου του διαφυλάξαι σε, 11 και ότι επί χειρών αρούσίν σε, μήποτε προσκόψης προς λίθον τον πόδα σου. 12 και αποκριθείς είπεν αυτώ ο Ιησούς ότι Είρηται, ουκ εκπειράσεις Κύριον τον Θεόν σου.

13 Και συντελέσας πάντα πειρασμόν ο διάβολος απέστη απ’ αυτού άχρι καιρού. 14 Και υπέστρεψεν ο Ιησούς εν τη δυνάμει του Πνεύματος εις την Γαλιλαίαν· και φήμη εξήλθε καθ’ όλης της περιχώρου περί αυτού. 15 και αυτός εδίδασκεν εν ταις συναγωγαίς αυτών, δοξαζόμενος υπό πάντων.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Δ´ 1 – 15

1 Ο Ιησούς δε γεμάτος από Πνεύμα Άγιον επέστρεψε από τον Ιορδάνην και ωδηγείτο δι’ εσωτερικής παρακινήσεως του Αγίου Πνεύματος εις την έρημον, 2 όπου επί τεσσαράκοντα ημέρας επειράζετο από τον διάβολον, ο οποίος ματαίως εζήτει να τον αποσπάση από τας εις το έργον του Θεού αφωσιωμένας σκέψεις του. Και δεν έφαγε τίποτε κατά τας ημέρας εκείνας. Και όταν ετελείωσαν αι ημέραι αυταί, ύστερον επείνασε.

3 Και τότε του είπεν ο διάβολος· Εάν είσαι υιός του Θεού, όπως εμαρτύρησεν η φωνή, που ηκούσθη εις τον Ιορδάνην, απόδειξέ το με θαύμα. Ειπέ εις τον λίθον αυτόν να μεταβληθή εις άρτον. 4 Και ο Ιησούς του απεκρίθη και του είπεν· Είναι γραμμένον εις το Δευτερονόμιον, ότι δεν θα διατηρηθή εις την ζωήν ο άνθρωπος διά μόνου του άρτου, αλλά με κάθε προσταγήν, που θα εξέλθη από το στόμα του Θεού. Όταν ο Θεός διατάξη, θα ζήση ο άνθρωπος και χωρίς άρτον.

5 Και αφού τον ανέβασεν ο διάβολος εις υψηλόν βουνόν, του έδειξε σαν εις πανόραμα εν μια στιγμή χρόνου, (τό οποίον καθίστα τον πειρασμόν ισχυρότερον), όλα τα βασίλεια της κατοικουμένης γης με τα πλούτη των και την απατηλήν μεγαλοπρέπειάν των.

6 Και του είπεν ο διάβολος· θα δώσω εις σε όλα αυτά τα κράτη, που εξουσιάζονται από εμέ, και όλην την δόξαν τους· θα σου τα δώσω, διότι έχουν παραδοθή εις εμέ από τους βασιλείς των και τους λαούς των, οι οποίοι διά της αμαρτίας υπετάγησαν εις εμέ. Είναι λοιπόν (δικά μου και εις οιονδήποτε θέλω, τα δίδω. Και ανυψώνω εγώ διά των οργάνων μου εις μεγάλα αξιώματα εκείνους, που παραδίδονται εις εμέ.

7 Εάν λοιπόν σύ προσκυνήσης εμπρός μου και με αναγνωρίσης ως κύριόν σου, όλη η εξουσία και η δόξα αυτή θα είναι ιδική σου. 8 Και ο Ιησούς του απεκρίθη και είπε· Φύγε από εμπρός μου, σατανά. Δεν ημπορώ να σε ακούω. Διότι είναι γραμμένον· Κύριον τον Θεόν σου θα προσκυνήσης και αυτόν μόνον θα λατρεύσης.

9 Και τότε ο διάβολος τον επήγε ανάρπαστον διά του αέρος εις την Ιερουσαλήμ και τον έστησεν όρθιον υψηλά εις την κορνίζαν της στέγης του ναού και του είπεν· Εάν είσαι υιός του Θεού, ρίψε τον εαυτόν σου απ’ εδώ κάτω, διά να δειχθή φανερά εις όλους η προς σε αγάπη και προστασία του Πατρός σου.

10 Διότι έχει γραφή εις τους Ψαλμούς, ότι ο Θεός θα δώση εντολήν διά σε εις τους αγγέλους του να σε διαφυλάξουν, ώστε να μη πάθης κανέν κακόν.

11 Και ακόμη έχει γραφή, ότι οι άγγελοι θα σε σηκώσουν εις τας χείρας, μήπως κτυπήσης εις λίθον τον πόδα σου. 12 Και ο Ιησούς απεκρίθη και του είπεν ότι έχει λεχθή από τον Θεόν· Δεν θα εκθέσης τον εαυτόν σου εις κίνδυνον διά να δοκιμάσης Κύριον τον Θεόν σου και ίδης διά των πραγμάτων, αν θα σε προστατεύση.

13 Και αφού ετελείωσεν ο διάβολος κάθε είδος πειρασμού, απεμακρύνθη από τον Ιησούν, μέχρις ού θα του εδίδετο άλλη κατάλληλος ευκαιρία να τον πειράση και πάλιν.

14 Και εγύρισεν οπίσω εις την Γαλιλαίαν ο Ιησούς γεμάτος με την δύναμιν του Πνεύματος, το οποίον με την νίκην του κατά του διαβόλου τον ενίσχυεν αισθητότερον· και λόγω των θαυμάτων του διεδόθη εις όλα τα περίχωρα της Γαλιλαίας η φήμη, ότι είναι προφήτης θαυματουργός, απεσταλμένος από τον Θεόν.

15 Και αυτός εδίδασκε μέσα εις τας συναγωγάς των και εδοξάζετο από όλους θαυμαζόμενος και επαινούμενος από αυτούς.