Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 20 Ιουλίου 2022

434

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Δ/ 22 – 30 – 22 καί πάντες εμαρτύρουν αυτώ καί εθαύμαζον επί τοίς λόγοις τής χάριτος τοίς εκπορευομένοις εκ τού στόματος αυτού καί έλεγον Ουχ ούτός εστιν ο υιός Ιωσήφ ;

23 καί είπε πρός αυτούς Πάντως ερείτέ μοι τήν παραβολήν ταύτην ιατρέ, θεράπευσον σεαυτόν όσα ηκούσαμεν γενόμενα εν τή Καπερναούμ, ποίησον καί ώδε εν τή πατρίδι σου. 24 είπε δέ Αμήν λέγω υμίν ότι ουδείς προφήτης δεκτός εστιν εν τή πατρίδι αυτού.

25 επ αληθείας δέ λέγω υμίν πολλαί χήραι ήσαν εν ταίς ημέραις Ηλίου εν τώ Ισραήλ, ότε εκλείσθη ο ουρανός επί έτη τρία καί μήνας έξ, ως εγένετο λιμός μέγας επί πάσαν τήν γήν, 26 καί πρός ουδεμίαν αυτών επέμφθη Ηλίας ει μή εις Σαρεπτά τής Σιδωνίας πρός γυναίκα χήραν.

27 καί πολλοί λεπροί ήσαν επί Ελισαίου τού προφήτου εν τώ Ισραήλ, καί ουδείς αυτών εκαθαρίσθη ει μή Νεεμάν ο Σύρος. 28 καί επλήσθησαν πάντες θυμού εν τή συναγωγή ακούοντες ταύτα, 29 καί αναστάντες εξέβαλον αυτόν έξω τής πόλεως καί ήγαγον αυτόν έως οφρύος τού όρους, εφ ού η πόλις αυτών ωκοδόμητο, εις τό κατακρημνίσαι αυτόν 30 αυτός δέ διελθών διά μέσου αυτών επορεύετο.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Δ/ 22 – 30

22 Καί όλοι, όσοι ήκουσαν τήν εξήγησιν τής προφητείας, πού εν συνεχεία έκαμεν ο Ιησούς, έδιδαν μαρτυρίαν περί αυτού, ότι εκήρυξε λαμπρώς καί ευρίσκοντο εις απορίαν διά τά γεμάτα θείαν χάριν καί γλυκύτητα λόγια, πού έβγαιναν από τό στόμα του. Καί έλεγαν Περίεργον! Δέν είναι αυτός ο υιός τού Ιωσήφ, πού έως χθές ειργάζετο σάν ένας από ημάς;

23 Καί είπε πρός αυτούς Ωρισμένως θά μού είπητε τήν παροιμίαν αυτήν Ιατρέ, θεράπευσον τόν εαυτόν σου. Υπόσχεσαι νά μάς ιατρεύσης από τάς αθλιότητας μας. Θεράπευσε τήν ασημότητά σου καί στήριξε τήν θέσιν σου καί τό κύρος σου πρωτίστως εις τήν πατρίδα σου. Κάμε καί εδώ όσα θαύματα ηκούσαμεν, ότι έγιναν από σέ εις τήν Καπερναούμ. 24 Αλλ ο Ιησούς τούς είπεν Αληθώς σάς λέγω, ότι κανένα προφήτην δέν υποδέχονται μέ τήν πρέπουσαν τιμήν εις τήν πατρίδα του.

25 Σάς λέγω όμως βασιζόμενος εις τήν αλήθειαν, ότι πολλαί χήραι ήσαν κατά τάς ημέρας τού Ηλία εις τό Ισραηλιτικόν έθνος, όταν εκλείσθη ο ουρανός καί δέν έβρεξεν επί έτη τρία καί έξ μήνας, οπότε έγινε πείνα μεγάλη εις όλην τήν γήν τής Παλαιστίνης.

26 Καί εις καμμίαν από τάς γυναίκας τών Ιουδαίων δέν εστάλη από τόν Θεόν ο Ηλίας, παρά εις τά Σάρεπτα τής Σιδωνίας εις μίαν γυναίκα χήραν, ξένην καί άγνωστον εις αυτόν. 27 Καί πολλοί λεπροί ήσαν εις τό Ισραηλιτικόν έθνος κατά τήν εποχήν τού προφήτου Ελισαίου καί κανείς από αυτούς δέν εκαθαρίσθη από τήν λέπραν του, παρά ο Νεεμάν ο Σύρος, πού ήλθεν από χώραν μακρυνήν διά νά εύρη τόν Ελισαίον. 28 Καί εκυριεύθησαν μέσα εις τήν συναγωγήν όλοι από θυμόν, όταν ήκουσαν αυτά, πού είπεν ο Κύριος,

29 καί υπό τό κράτος τής παραφοράς των εσηκώθησαν καί τόν έβγαλαν έξω από τήν πόλιν καί τόν έφεραν έως τήν άκραν κάποιου υψώματος τού βουνού, επί τού οποίου είχεν οικοδομηθή η πόλις των, μέ τόν σκοπόν νά τόν κρημνίσουν κάτω. 30 Αυτός όμως επέρασε μέσα από αυτούς κατά τρόπον θαυμαστόν καί έφυγε.