Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 19 Οκτωβρίου 2022

143

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Θ/ 44 – 50 – 44 Θέσθε υμείς εις τά ώτα υμών τούς λόγους τούτους ο γάρ υιός τού ανθρώπου μέλλει παραδίδοσθαι εις χείρας ανθρώπων.

45 οι δέ ηγνόουν τό ρήμα τούτο, καί ήν παρακεκαλυμμένον απ αυτών ίνα μή αίσθωνται αυτό, καί εφοβούντο ερωτήσαι αυτόν περί τού ρήματος τούτου. 46 Εισήλθε δέ διαλογισμός εν αυτοίς, τό τίς άν είη μείζων αυτών. 47 ο δέ Ιησούς ειδώς τόν διαλογισμόν τής καρδίας αυτών, επιλαβόμενος παιδίον έστησεν αυτό παρ εαυτώ.

48 καί είπεν αυτοίς Ός εάν δέξηται τούτο τό παιδίον επί τώ ονόματί μου, εμέ δέχεται, καί ός εάν εμέ δέξηται, δέχεται τόν αποστείλαντά με. ο γάρ μικρότερος εν πάσιν υμίν υπάρχων, ούτός εστι μέγας.

49 Αποκριθείς δέ ο Ιωάννης είπεν Επιστάτα, είδομέν τινα επί τώ ονόματί σου εκβάλλοντα δαιμόνια, καί εκωλύσαμεν αυτόν, ότι ουκ ακολουθεί μεθ ημών. 50 καί είπεν πρός αυτόν ο Ιησούς Μή κωλύετε ου γάρ έστι καθ υμών ός γάρ ουκ έστι καθ υμών, υπέρ υμών εστιν.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Θ/ 44 – 50

44 Μή παρασύρεσθε σείς από τόν θαυμασμόν αυτόν τού λαού. Βάλετε εις τά αυτιά σας, εντυπώσατε εις τήν μνήμην σας, ώστε νά μή ξεχάνετε τούς λόγους αυτούς, πού θά σάς είπω, ότι δηλαδή ο υιός τού ανθρώπου μέλλει νά παραδοθή σύμφωνα μέ τήν βουλήν τού Θεού εις τά χέρια ανθρώπων, πού θά τόν κακοποιήσουν καί θά τόν θανατώσουν.

45 Αυτοί δέ δέν εκατάλαβαν τήν σημασίαν τού λόγου αυτού. Καί παρέμενε κρυμμένος από αυτούς ο λόγος, διά νά μή τόν εννοήσουν, διότι δέν ήτο ακόμη καιρός νά φωτίση ο Θεός τόν νούν των διά νά εννοούν τάς Γραφάς, ήτο δέ επόμενον, εάν παράκαιρα τόν κατενόουν, νά εκυριεύοντο από διαρκή κατήφειαν καί αποθάρρυνσιν. Καί εξ ευλαβείας εφοβούντο καί δέν είχον τό θάρρος νά τόν ερωτήσουν καί νά ζητήσουν εξηγήσεις διά τόν λόγον αυτόν.

46 Αλλά από τάς προειδοποιήσεις τού Κυρίου, περί τού ότι επλησίαζεν η ώρα τού ενδόξου τέλους του, ενόμισαν εκ παρεξηγήσεως οι μαθηταί, ότι ο Διδάσκαλός των επρόκειτο νά βασιλεύση. Είχον αντιληφθή εξ άλλου, ότι οι τρείς συμμαθηταί των, πού είχαν αναβή μετά τού Ιησού εις τό όρος, προετιμήθησαν από αυτόν καί τούς είχεν εμπιστευθή κάποιο μυστικόν ο Διδάσκαλος. Εξ αφορμής λοιπόν τούτων εμβήκεν εις αυτούς διαλογισμός κακός, περί τού ποίος θά ήτο μεγαλύτερος καί περισσότερον διακεκριμένος εξ αυτών εις τήν βασιλείαν, περί τής οποίας ο Διδάσκαλος ωμίλει.

47 Ο δέ Ιησούς αντελήφθη διά τής υπερφυσικής του γνώσεως τόν διαλογισμόν, πού απησχόλει τήν διάνοιάν των καί αφού επήρεν από τό χέρι κάποιο παιδίον, τό έβαλε νά σταθή πλησίον του 48 καί είπεν εις αυτούς Όποιος θά δεχθή τόν εξομοιωθέντα πρός τό απλούν καί ταπεινόν καί αφιλόδοξον αυτό παιδίον μαθητήν μου μέ τήν πρόθεσιν νά τιμήση εμέ, δέχεται εμέ τόν ίδιον. Καί οποίος θά δεχθή εμέ, δέχεται τόν επουράνιον Πατέρα μου, ο οποίος μέ απέστειλεν εις τόν κόσμον. Διά νά δεχθή όμως μέ σεβασμόν τόν μικρόν καί άσημον μαθητήν μου, θά ταπεινωθή καί θά γίνη μικρότερος κατά τό φρόνημα καί από τόν μικρόν καί άσημον τούτον, τόν οποίον υποδέχεται. Αλλά καί δι αυτό θά αξιωθή τής δόξης, η οποία ανήκει εις τούς υποδεχομένους τόν αποστείλαντά με. Διότι εκείνος πού ταπεινούται καί είναι μικρότερος μεταξύ όλων σας, αυτός θά είναι μεγάλος εις τήν βασιλείαν μου.

49 Έλαβε δέ τότε τόν λόγον ο Ιωάννης καί είπε Διδάσκαλε, τόσον πολύ εκτιμάς εκείνον, πού θά δεχθή τό παιδίον εις τό όνομά σου. Ημείς όμως είδομεν κάποιον, πού διά τής επικλήσεως τού ονόματός σου έβγαζε δαιμόνια καί αντί νά τόν εκτιμήσωμεν, διότι επεκαλείτο τό όνομά σου, τόν εμποδίσαμεν, επειδή δέν σέ ακολούθει μαζί μέ ημάς, καί δέν έλαβε τήν εξουσίαν αυτήν από σέ, όπως τήν ελάβομεν ημείς. 50 Καί είπε πρός αυτόν ο Ιησούς Μή τόν εμποδίζετε. Διότι δέν είναι ενάντιόν σας. Καί όποιος δέν είναι ενάντιόν σας καί δέν είναι προκατειλημμένος κατά τής διδασκαλίας σας, ουδέ πολεμεί αυτήν, είναι μέ τό μέρος σας καί επόμενον είναι αυτός νά γίνη κάποτε εξ ολοκλήρου ιδικός σας.