Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 19 Απριλίου 2023

6730

: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ α/ 35 – 52 – 35 τη επαύριον πάλιν ειστήκει ο Ιωάννης και εκ των μαθητών αυτού δύο, 36 και εμβλέψας τω Ιησού περιπατούντι λέγει Ίδε ο αμνός του Θεού.

37 και ήκουσαν αυτού οι δύο μαθηταί λαλούντος και ηκολούθησαν τω Ιησού.

38 στραφείς δε ο Ιησούς και θεασάμενος αυτούς ακολουθούντας λέγει αυτοίς 39 τι ζητείτε ; οι δε είπον αυτώ Ραββί ο λέγεται μεθερμηνευόμενον Διδάσκαλε που μένεις ;

40 λέγει αυτοίς Έρχεσθε και ίδετε. ήλθαν ουν και είδον που μένει, και παρ αυτώ έμειναν την ημέραν εκείνην ώρα ην ως δεκάτη.

41 ην Ανδρέας ο αδελφός Σίμωνος Πέτρου εις εκ των δύο των ακουσάντων παρά Ιωάννου και ακολουθησάντων αυτώ 42 ευρίσκει ούτος πρώτον τον αδελφόν τον ίδιον Σίμωνα και λέγει αυτώ Ευρήκαμεν τον Μεσσίαν ο εστιν μεθερμηνευόμενον Χριστός

43 και ήγαγεν αυτόν προς τον Ιησούν. εμβλέψας αυτώ ο Ιησούς είπεν συ ει Σίμων ο υιός Ιωνά συ κληθήση Κηφάς, ο ερμηνεύεται Πέτρος. 44 τη επαύριον ηθέλησεν ο Ιησούς εξελθείν εις την Γαλιλαίαν, και ευρίσκει Φίλιππον και λέγει αυτώ Ακολούθει μοι. 45 ην δε ο Φίλιππος από Βηθσαϊδά, εκ της πόλεως Ανδρέου και Πέτρου.

46 ευρίσκει Φίλιππος τον Ναθαναήλ και λέγει αυτώ ον έγραψε Μωϋσής εν τω νόμω και οι προφήται, ευρήκαμεν, Ιησούν τον υιόν του Ιωσήφ τον από Ναζαρέτ. 47 και είπεν αυτώ Ναθαναήλ εκ Ναζαρέτ δύναταί τι αγαθόν είναι ; λέγει αυτώ Φίλιππος Έρχου και ίδε. 48 είδεν ο Ιησούς τον Ναθαναήλ ερχόμενον προς αυτόν και λέγει περί αυτού Ίδε αληθώς Ισραηλίτης εν ω δόλος ουκ έστι.

49 λέγει αυτώ Ναθαναήλ Πόθεν με γινώσκεις ; απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτώ προ του σε Φίλιππον φωνήσαι, όντα υπό την συκήν είδόν σε. 50 απεκρίθη Ναθαναήλ και λέγει αυτώ Ραββί, συ ει ο υιός του Θεού, συ ει ο βασιλεύς του Ισραήλ.

51 απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτώ Ότι είπόν σοι, είδόν σε υποκάτω της συκής, πιστεύεις ; μείζω τούτων όψη. 52 και λέγει αυτώ Αμήν αμήν λέγω υμίν, απ άρτι όψεσθε τον ουρανόν ανεωγότα, και τους αγγέλους του Θεού αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί τον υιόν του ανθρώπου.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ α/ 35 – 52

35 Κατά την άλλην ημέραν έστεκε πάλιν ο Ιωάννης εις το συνηθισμένον μέρος, που εκήρυττε, και μαζί του ήσαν και δύο από τους μαθητάς του. 36 Κατά την άλλην ημέραν έστεκε πάλιν ο Ιωάννης εις το συνηθισμένον μέρος, που εκήρυττε, και μαζί του ήσαν και δύο από τους μαθητάς του.

37 και οι δύο μαθηταί ήκουσαν αυτόν να λέγη ταύτα και ηκολούθησαν τον Ιησούν. 38 Έστρεψε δε οπίσω ο Ιησούς και όταν τους είδε να τον ακολουθούν σιωπηλοί παρ όλον τον πόθον, που είχαν να του ομιλήσουν, τους είπε

39 τι θέλετε και τι ζητείτε από εμέ ; Εκείνοι δε του είπαν Ραββί, (το οποίον όταν μεταφρασθή σημαίνει διδάσκαλε), που μένεις, δια να σε επισκεφθώμεν εκεί και συνομιλήσωμεν ; 40 Είπε προς αυτούς Ελάτε τώρα και ίδετε, που μένω. Ήλθον λοιπόν και είδον που μένει. και παρέμειναν πλησίον του την ημέραν εκείνην. η ώρα δε, που συνήντησαν τον Ιησούν οι δύο μαθηταί, ήτο περίπου δέκα από την ανατολήν του ηλίου, δηλαδή τέσσαρες το απόγευμα.

41 Ένας δε από τους δύο αυτούς μαθητάς, που ήκουσαν από τον Ιωάννην τα όσα είπε περί του Ιησού και ηκολούθησαν αυτόν, ήτο ο Ανδρέας, ο αδελφός του Σίμωνος Πέτρου. 42 Προτού δε και ο άλλος μαθητής εύρη τον αδελφόν του, ευρίσκει ο Ανδρέας πρώτος τον αδελφόν του Σίμωνα και λέγει προς αυτόν· Ευρήκαμεν τον Μεσσίαν, (όνομα που μεταφράζεται εις την Ελληνικήν Χριστός). 43 και μολονότι είχεν αρχίσει πλέον να νυκτώνη, τον έφερε κατά την αυτήν ημέραν εις τον Ιησούν. και ο Ιησούς τον εκύτταξε με βλέμμα ερευνητικόν και ευμενές και του είπε συ είσαι ο Σίμων, ο υιός του Ιωνά συ λόγω του ότι θα γίνης σαν πέτρα στερεός εις την πίστιν, θα ονομασθής Κηφάς (το οποίον μεταφράζεται Πέτρος).

44 την άλλην ημέραν απεφάσισεν ο Ιησούς να αναχωρήση εις την Γαλιλαίαν και ευρίσκει τον Φίλιππον και του λέγει Ακολούθησέ με εις το ταξίδιον, το οποίον πρόκειται να κάμω. 45 Ήτο δε ο Φίλιππος από την Βησθαϊδά, από την πατρίδα του Ανδρέου και του Πέτρου. 46 Ευρίσκει εν τω μεταξύ ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ και είπε προς αυτόν Εκείνον, δια τον οποίον έγραψεν ο Μωϋσής εις τον νόμον και τον οποίον προανήγγειλαν οι προφήται, τον ευρήκαμεν. και αυτός είναι ο Ιησούς, ο υιός του Ιωσήφ, και κατάγεται από την Ναζαρέτ.

47 αλλ ο Ναθαναήλ είπε προς αυτόν Από την Ναζαρέτ, το κακό και άσημον αυτό χωριό, μπορεί να βγη τίποτε καλόν ; Λέγει προς αυτόν ο Φίλιππος Έλα και όταν τον ίδης με τα μάτια σου, θα πεισθής. 48 Είδεν ο Ιησούς τον Ναθαναήλ να έρχεται προς αυτόν και λέγει δι αυτόν να ένας γνήσιος και πραγματικός Ισραηλίτης, εις τον οποίον δεν υπάρχει πονηρία και ανειλικρίνεια, αλλ ο οποίος με ευθύτητα ποθεί να ανεύρη την αλήθειαν.

49 Λέγει εις αυτόν ο Ναθαναήλ Από που με γνωρίζεις ; και πως είσαι πληροφορημένος περί της ειλικρινείας των αποκρύφων σκέψεων και ελατηρίων μου ; Απεκρίθη ο Ιησούς και του είπε Προτού να σε φωνάξη ο Φίλιππος, όταν μακράν από κάθε μάτι ανθρώπου ήσο κάτω από την συκήν και προσηύχεσο, εγώ με το υπερφυσικόν και θείον μάτι μου σε είδα.

50 Απεκρίθη τότε ο Ναθαναήλ και του είπε Διδάσκαλε, πράγματι συ είσαι ο υιος του Θεού, συ είσαι ο βασιλεύς του Ισραήλ, που επεριμέναμε σύμφωνα με τας προφητείας. 51 Απεκρίθη ο Ιησούς και του είπεν Επειδή σου είπα, ότι σε είδα κάτω από την συκήν, πιστεύεις ; θα ίδης μεγαλύτερα και θαυμαστότερα από αυτά.

52 και λέγει εις αυτόν εν πάση αληθεία σας διαβεβαιώ, ότι από τώρα, που ήνοιξε κατά την βάπτισίν μου ο ουρανός, θα τον ίδετε και σεις ανοιγμένον και τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν επί του Υιού του Θεού, που έγινε και τέλειος άνθρωπος και ως υιός του ανθρώπου είναι μοναδικός αντιπρόσωπος του ανθρωπίνου γένους και πρόκειται να έλθη πάλιν κριτής ένδοξος καθήμενος επί των νεφελών. θα ανεβαίνουν δε και θα κατεβαίνουν οι άγγελοι δια να υπηρετούν αυτόν και την Εκκλησίαν του.