Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 17 Αυγούστου 2022

312

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΑ/ 28 – 32 – 28 Τί δέ υμίν δοκεί; άνθρωπος τις είχε τέκνα δύο, καί προσελθών τώ πρώτω είπεν τέκνον, ύπαγε σήμερον εργάζου εν τώ αμπελώνί μου.

29 ο δέ αποκριθείς είπεν ου θέλω ύστερον δέ μεταμεληθείς απήλθε. 30 καί προσελθών τώ δευτέρω είπεν ωσαύτως. ο δέ αποκριθείς είπεν εγώ, κύριε καί ουκ απήλθε.

31 τίς εκ τών δύο εποίησε τό θέλημα τού πατρός; λέγουσιν αυτώ Ο πρώτος. λέγει αυτοίς ο Ιησούς Αμήν λέγω υμίν ότι οι τελώναι καί αι πόρναι προάγουσιν υμάς εις τήν βασιλείαν τού Θεού.

32 ήλθε γάρ πρός υμάς Ιωάννης εν οδώ δικαιοσύνης, καί ουκ επιστεύσατε αυτώ οι δέ τελώναι καί αι πόρναι επίστευσαν αυτώ υμείς δέ ιδόντες ουδέ μετεμελήθητε ύστερον τού πιστεύσαι αυτώ.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΑ/ 28 – 32

28 Τί δέ σάς φαίνεται δι αυτό, πού θά σάς είπω; Ένας άνθρωπος είχε δύο υιούς.Καί ελθών εις τόν πρώτον τού είπε Παιδί μου, πήγαινε σήμερον καί δούλεψε εις τό αμπέλι μου. 29 Αυτός δέ απεκρίθη καί είπε Δέν θέλω νά υπάγω.Ύστερον όμως μετεμελήθη καί επήγε.

30 Καί αφού ήλθεν εις τόν δεύτερον υιόν, είπε τά ίδια.Αυτός δέ απεκρίθη καί είπεν Εγώ, κύριε, πηγαίνω.Καί δέν επήγε. 31 Ποίος από τούς δύο έκαμε τό θέλημα τού πατρός; Λέγουν εις αυτόν, ο πρώτος λέγει εις αυτούς ο Ιησούς Αληθώς σάς λέγω, ότι οι τελώναι καί αι πόρναι, αι οποίαι εν τή αρχή επέδειξαν απείθειαν εις τόν νόμον τού Θεού, προλαμβάνουν εις τήν βασιλείαν τού Θεού σάς τούς Φαρισαίους καί γραμματείς, οι οποίοι μέ λόγους μόνον εδείξατε υπακοήν εις τόν Θεόν, εις τά πράγματα όμως υπήρξατε απειθείς καί άπιστοι.

32 Διότι ήλθε πρός σάς ο Ιωάννης κηρύττων συμπεριφοράν καί βίον συμμορφωμένον πρός τάς απαιτήσεις τής δικαιοσύνης καί δέν επιστεύσατε εις αυτόν.Οι τελώναι όμως καί αι πόρναι επίστευσαν εις αυτόν.Σείς δέ, όταν τούς είδατε νά πιστεύουν, ουδέ κάν ύστερον μετεμελήθητε, ώστε νά πιστεύσετε καί σείς εις αυτόν.