Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 16 Νοεμβρίου 2022

254

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Θ/ 9 – 13 – 9 Καί παράγων ο Ιησούς εκείθεν είδεν άνθρωπον καθήμενον επί τό τελώνιον, Ματθαίον λεγόμενον, καί λέγει αυτώ Ακολούθει μοι. καί αναστάς ηκολούθησεν αυτώ.

10 Καί εγένετο αυτού ανακειμένου εν τή οικία, καί ιδού πολλοί τελώναι καί αμαρτωλοί ελθόντες συνανέκειντο τώ Ιησού καί τοίς μαθηταίς αυτού. 11 καί ιδόντες οι Φαρισαίοι είπον τοίς μαθηταίς αυτού Διατί μετά τών τελωνών καί αμαρτωλών εσθίει ο διδάσκαλος υμών;

12 ο δέ Ιησούς ακούσας είπεν αυτοίς Ου χρείαν έχουσιν οι ισχύοντες ιατρού, αλλ οι κακώς έχοντες. 13 πορευθέντες δέ μάθετε τί εστιν, Έλεον θέλω καί ου θυσίαν ου γάρ ήλθον καλέσαι δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Θ/ 9 – 13

9 Τό ότι δέ εθεράπευε καί τάς ψυχάς ο Κύριος, τό έδειξε καί πάλιν υστέρα από ολίγον.Σάν έφυγε δηλαδή απ εκεί καί διέβαινε πλησίον τής λίμνης, είδεν ο Ιησούς ένα άνθρωπον, πού εκάθητο εις τήν τράπεζαν τής εισπράξεως τών φόρων καί ο οποίος τώρα ονομάζεται Ματθαίος.Καί εις τόν τελώνην αυτόν λέγει ο Ιησούς Ακολούθει με.Καί εκείνος εσηκώθη καί τόν ηκολούθησε.

10 Καί συνέβη, όταν αυτός είχε γείρει εις τήν τράπεζαν καί έτρωγεν εις τό σπίτι τού Ματθαίου, καί ιδού πολλοί τελώναι καί αμαρτωλοί ήλθαν καί εκάθηντο μαζί μέ τόν Ιησούν καί τούς μαθητάς του. 11 Καί όταν είδαν αυτό οι Φαρισαίοι, είπαν εις τούς μαθητάς του.Διατί ο Διδάσκαλός σας τρώγει μαζί μέ τούς τελώνας καί τούς αμαρτωλούς;

12 Ο Ιησούς δέ, όταν ήκουσε τούς λόγους τούτους, είπε πρός αυτούς Δέν έχουν ανάγκην ιατρού οι υγιείς, αλλ εκείνοι, πού δέν είναι καλά εις τήν υγείαν τους καί είναι άρρωστοι.

13 Πηγαίνετε δέ νά μάθετε, τί σημαίνει εκείνο, πού είπεν ο προφήτης Ωσηέ Θέλω έλεος καί συμπάθειαν καί όχι εξωτερικήν θυσίαν, πού δέν εμψυχώνεται από εσωτερικήν αγαθήν διάθεσιν καί ευσπλαγχνίαν. Εγώ ηξεύρω τι κάνω.Διότι δέν ήλθα από τόν ουρανόν διά νά καλέσω εκείνους, πού νομίζουν τούς εαυτούς των δικαίους, αλλ ήλθα νά καλέσω τούς αμαρτωλούς, διά νά μετανοήσουν καί νά σωθούν.