Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 16 Ιουνίου 2021

895

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ι/ 15 – 23 – 15 πάντα όσα έχει ο πατήρ εμά εστι διά τούτο είπον ότι εκ τού εμού λήψεται καί αναγγελεί υμίν.

16 μικρόν καί ουκέτι θεωρείτέ με, καί πάλιν μικρόν καί όψεσθέ με, ότι εγώ υπάγω πρός τόν πατέρα.

17 Είπον ούν εκ τών μαθητών αυτού πρός αλλήλους Τί εστι τούτο ό λέγει ημίν, μικρόν καί ου θεωρείτέ με, καί πάλιν μικρόν καί όψεσθέ με, καί ότι εγώ υπάγω πρός τόν πατέρα;

18 έλεγον ούν Τούτο τί εστιν ό λέγει τό μικρόν; ουκ οίδαμε τί λαλεί.

19 έγνω ούν ο Ιησούς ότι ήθελον αυτόν ερωτάν, καί είπεν αυτοίς Περί τούτου ζητείτε μετ αλλήλων ότι είπον, μικρόν καί ου θεωρείτέ με καί πάλιν μικρόν καί όψεσθέ με;

20 αμήν αμήν λέγω υμίν ότι κλαύσετε καί θρηνήσετε υμείς, ο δέ κόσμος χαρήσεται υμείς δέ λυπηθήσεσθε, αλλ η λύπη υμών εις χαράν γενήσεται.

21 η γυνή όταν τίκτη, λύπην έχει, ότι ήλθεν η ώρα αυτής όταν δέ γεννήση τό παιδίον, ουκέτι μνημονεύει τής θλίψεως διά τήν χαράν ότι εγεννήθη άνθρωπος εις τόν κόσμον.

22 καί υμείς ούν λύπην μέν νύν έχετε πάλιν δέ όψομαι υμάς καί χαρήσεται υμών η καρδία, καί τήν χαράν υμών ουδείς αίρει αφ υμών.

23 καί εν εκείνη τή ημέρα εμέ ουκ ερωτήσετε ουδέν αμήν αμήν λέγω υμίν ότι όσα άν αιτήσητε τόν πατέρα εν τώ ονόματί μου, δώσει υμίν.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ι/ 15 – 23

15 15 Προηγουμένως σάς είπα, ότι ο Παράκλητος θά σάς είπη όσα θά ακούση από τόν Πατέρα μου. Όλα όμως, όσα έχει ο Πατήρ, είναι ιδικά μου. Δι αυτό σάς είπον εν συνεχεία ότι ο Παράκλητος θά λάβη από τήν ιδικήν μου γνώσιν καί σοφίαν καί θά αποκαλύψη ταύτην εις σάς.

16 16 Ακόμη ολίγον χρόνον καί δέν θά μέ βλέπετε πλέον μέ τούς σωματικούς οφθαλμούς σας. Αλλά καί πάλιν ολίγος χρόνος θά παρέλθη καί θά μέ ίδετε αναστάντα, αλλά πρό παντός θά μέ αισθανθήτε πνευματικώς καί εσωτερικώς διά τής ζωής μου, τήν οποίαν θά σάς μεταδώση τό Άγιον Πνεύμα θά μέ ίδετε νοερώς καί θά μέ αισθανθήτε εσωτερικώς, διότι εγώ πηγαίνω πρός τόν Πατέρα καί θά σάς στείλω τό Άγιον Πνεύμα, τό οποίον θά σάς ενώση μέ εμέ.

17 17 Είπαν λοιπόν μερικοί από τούς μαθητάς του μεταξύ των· Τί είναι αυτό, πού μάς λέγει, ολίγον καί μικρόν χρόνον καί δέν θά μέ βλέπετε πλέον, καί πάλιν μικρόν χρόνον καί θά μέ ίδετε; Καί τό διότι εγώ πηγαίνω πρός τόν Πατέρα;

18 18 Έλεγον λοιπόν τί σημαίνει αυτό πού λέγει τό μικρόν; Δέν εννοούμεν τί λέγει.

19 19 Κατόπιν λοιπόν τής απορίας αυτής, εις τήν οποίαν περιήλθον οι μαθηταί, ο Ιησούς μέ τήν υπερφυσικήν του γνώσιν αντελήφθη, ότι ήθελαν ούτοι νά τόν ερωτήσουν καί επρόλαβε καί τούς είπε Περί αυτού συζητείτε μεταξύ σας, ότι δηλαδή είπον: Ολίγον χρόνον καί δέν θά μέ βλέπετε διά τών σωματικών οφθαλμών καί πάλιν ολίγον χρόνον καί θά μέ ίδετε;

20 20 Αληθώς, αληθώς σάς λέγω, ότι θά κλαύσετε καί θά θρηνήσετε σείς διά τόν θάνατόν μου, ο μακράν δέ τού Θεού κόσμος θά χαρή, διότι απηλλάγη από εμέ, τόν οποίον θεωρεί ως εχθρόν του. Σείς όμως θά λυπηθήτε, αλλ η λύπη σας θά μεταβληθή εις χαράν.

21 21 Κάθε γυναίκα, όταν γεννά, αισθάνεται πόνους καί έχει λύπην, διότι ήλθεν η ώρα της, πού θά γεννήση. Όταν όμως γεννήση τό παιδίον, δέν ενθυμείται πλέον τήν θλίψιν καί τούς πόνους τού τοκετού λόγω τής χαράς πού δοκιμάζει, διότι εγεννήθη άνθρωπος εις τόν κόσμον.

22 22 Καί σείς λοιπόν τώρα μέν, πού αποχωριζόμεθα, έχετε λύπην θά σάς ίδω όμως πάλιν, όχι μόνον όταν μετά τήν ανάστασίν μου θά εμφανισθώ εις σάς, αλλά κυρίως όταν διά τής νέας ζωής καί κοινωνίας μετ εμού θά μέ αισθάνεσθε ενωμένον μέ σάς. Καί τότε θά χαρή η καρδία σας καί τήν χαράν σας πλέον δέν θά ημπορή κανείς νά σάς τήν πάρη, αλλά θά είναι παντοτεινή καί διαρκής.

23 23 Καί κατ εκείνην τήν ημέραν, κατά τήν οποίαν θά λάβετε τό Άγιον Πνεύμα καί θά μέ αισθανθήτε νά ζώ μέσα σας, δέν θά έχετε πλέον ανάγκην νά μού θέτετε ερωτήσεις διά κανέν από αυτά, τά οποία τώρα σάς φαίνονται ακατανόητα. Αληθώς, αληθώς σάς λέγω, ότι οσαδήποτε ζητήσετε διά προσευχής από τόν Πατέρα επικαλούμενοι τό όνομά μου, θά σάς τά δώση. Αυτός λοιπόν θά σάς φωτίζη καί τότε εις πάσαν απορίαν σας.