Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 16 Αυγούστου 2023

759

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Θ´ 51 – 57 – 51 Εγένετο δε εν τω συμπληρούσθαι τας ημέρας της αναλήψεως αυτού και αυτός εστήριξε το πρόσωπον αυτού του πορεύεσθαι εις Ιερουσαλήμ, …

52 και απέστειλεν αγγέλους προ προσώπου αυτού. και πορευθέντες εισήλθον εις κώμην Σαμαρειτών, ωστε ετοιμάσαι αυτώ· 53 και ουκ εδέξαντο αυτόν, ότι το πρόσωπον αυτού ην πορευόμενον εις Ιερουσαλήμ.

54 ιδόντες δε οι μαθηταί αυτού Ιάκωβος και Ιωάννης είπον· Κύριε, θέλεις είπωμεν πυρ καταβήναι από ουρανού και αναλώσαι αυτούς, ως και Ηλίας εποίησε;

55 στραφείς δε επετίμησεν αυτοίς και είπεν· Ουκ οίδατε ποίου πνεύματός εστε υμείς·

56 ο υιός του ανθρώπου ουκ ήλθε ψυχάς ανθρώπων απολέσαι, αλλά σώσαι. και επορεύθησαν εις ετέραν κώμην.

57 Εγένετο δε πορευομένων αυτών εν τη οδώ είπέ τις προς αυτόν· Ακολουθήσω σοι όπου εάν απέρχη, Κύριε.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ι´ 22 – 24

22 και στραφείς προς τους μαθητάς είπε· Πάντα μοι παρεδόθη υπό του πατρός μου· και ουδείς επιγινώσκει τις εστιν ο υιός, ει μη ο πατήρ, και τις εστιν ο πατήρ, ει μη ο υιός και ω εάν βούληται ο υιός αποκαλύψαι.

23 και στραφείς προς τους μαθητάς κατ’ ιδίαν είπε· Μακάριοι οι οφθαλμοί οι βλέποντες α βλέπετε.

24 λέγω γαρ υμίν ότι πολλοί προφήται και βασιλείς ηθέλησαν ιδείν α υμείς βλέπετε, και ουκ είδον, και ακούσαι α ακούετε, και ουκ ήκουσαν.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΓ´ 22 – 22

22 Και διεπορεύετο κατά πόλεις και κώμας διδάσκων και πορείαν ποιούμενος εις Ιεροσαλήμ.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Θ´ 51 – 57

51 Και συνέβη, όταν συνεπληρούτο ο ωρισμένος αριθμός των ημερών, μετά τας οποίας θα εγίνετο η ανάληψίς του εις τους ουρανούς, και αυτός εστήριξε το πρόσωπόν του και εκάρφωσε τα μάτια του με απόφασιν στερεάν και ακλόνητον να υπάγη εις τα Ιεροσόλυμα, όπου θα τον εσταύρωναν.

52 Και απέστειλεν αγγελιαφόρους εις τα διάφορα χωριά και τας πόλεις, προτού να υπάγη αυτοπροσώπως εκεί. Και αυτοί αφού επήγαν, εμβήκαν εις κάποιο χωρίον των Σαμαρειτών διά να ετοιμάσουν εις αυτόν και εις τους μαθητάς τόπον, εις τον οποίον θα κατέλυον.

53 Αλλ’ οι κάτοικοι του χωρίου εκείνου δεν τον εδέχθησαν, διότι αυτός επήγαινεν εις τα Ιεροσόλυμα, την πρωτεύουσαν των εχθρών των, διά να εορτάση εκεί το Πάσχα και όχι εις το Γαρειζίν, όπου οι Σαμαρείται επέμενον ότι έπρεπε να λατρεύεται ο Θεός.

54 Όταν δε οι μαθηταί του Ιάκωβος και Ιωάννης είδαν τους απεσταλμένους να γυρίζουν περιφρονημένοι, είπαν· Κύριε, είναι με την άδειαν και θέλησίν σου να είπωμεν, ίνα καταβή πυρ από τον ουρανόν και τους κατακαύση, όπως και ο Ηλίας έκαμεν άλλοτε τούτο εις τους ανθρώπους του Οχοζίου;

55 Ο Ιησούς όμως εστράφη οπίσω προς αυτούς και τους επέπληξε και είπε· Δεν ηξεύρετε ακόμη ποίων διαθέσεων και φρονημάτων ανθρώπους σας κάνει η νέα πνευματική δύναμις και ζωή, την οποίαν μεταδίδει η διδασκαλία μου και η χάρις του Πνεύματός μου. Δεν είσθε άνθρωποι και διδάσκαλοι του πνεύματος της οργής και τιμωρίας, που επεκράτει εις την Π. Δ., αλλά του πνεύματος της πραότητος και μακροθυμίας και αγάπης, που δεν καταστρέφει, αλλά σώζει.

56 Διότι και ο υιός του ανθρώπου δεν ήλθε να ρίψη εις απώλειαν τας ψυχάς των ανθρώπων, αλλ’ ήλθε να τας σώση. Και επήγαν εις άλλο χωρίον της Σαμαρείας.

57 Και συνέβη, ενώ αυτοί επήγαιναν εις τον δρόμον, είπε κάποιος προς αυτόν· Κύριε, θα σε ακολουθήσω, όπου και αν υπάγης.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ι´ 22 – 24

22 Και αφού εστράφη προς τους μαθητάς, είπεν· Όλα παρεδόθησαν εις εμέ από τον Πατέρα μου και έλαβα και ως άνθρωπος πάσαν εξουσίαν και δύναμιν. Και επειδή ως Λόγος έχω την αυτήν ουσίαν με τον Πατέρα μου και είμαι άπειρος ως εκείνος, κανείς άλλος δεν γνωρίζει τελείως τον Υιόν και ποία είναι η φύσις και αι βουλαί του Υιού, παρά μόνον ο Πατήρ. Και κανείς δεν γνωρίζει τον Πατέρα κατά βάθος και κατά την ουσίαν αυτού, παρά μόνον ο Υιός, εν μέρει δε τον γνωρίζει και εκείνος, εις τον οποίον ο Υιός θα θελήση να τον αποκαλύψη.

23 Και αφού εστράφη προς τους μαθητάς, τους είπεν ιδιαιτέρως· Άξια μακαρισμού είναι τα μάτια που βλέπουν με το φως της πίστεως και εννοούν αυτά, που βλέπετε σείς.

24 Και είναι άξια μακαρισμού τα μάτια αυτά, διότι σας διαβεβαιώ, ότι πολλοί προφήται και βασιλείς, όπως ο Αβραάμ και ο Μωϋσής και ο Δαβίδ και ο Ησαίας, ηθέλησαν να ίδουν αυτά, που βλέπετε σείς, και δεν τα είδον· και επόθησαν να ακούσουν αυτά, που ακούετε σείς, και δεν τα ήκουσαν.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΓ´ 22 – 22

22 Και περιώδευεν εις πόλεις και χωρία διδάσκων, αλλά και συγχρόνως εξακολουθών να βαδίζη προς την Ιερουσαλήμ.