Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 14 Ιουνίου 2023

6424

: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Δ/ 22 – 30 – 22 και πάντες εμαρτύρουν αυτώ και εθαύμαζον επί τοις λόγοις της χάριτος τοις εκπορευομένοις εκ του στόματος αυτού και έλεγον ουχ ούτός εστιν ο υιός Ιωσήφ ;

23 και είπε προς αυτούς Πάντως ερείτέ μοι την παραβολήν ταύτην ιατρέ, θεράπευσον σεαυτόν όσα ηκούσαμεν γενόμενα εν τη Καπερναούμ, ποίησον και ώδε εν τη πατρίδι σου. 24 είπε δε Αμήν λέγω υμίν ότι ουδείς προφήτης δεκτός εστιν εν τη πατρίδι αυτού.

25 επ αληθείας δε λέγω υμίν πολλαί χήραι ήσαν εν ταις ημέραις Ηλίου εν τω Ισραήλ, ότε εκλείσθη ο ουρανός επί έτη τρία και μήνας εξ, ως εγένετο λιμός μέγας επί πάσαν την γην, 26 και προς ουδεμίαν αυτών επέμφθη Ηλίας ει μη εις Σαρεπτά της Σιδωνίας προς γυναίκα χήραν.

27 και πολλοί λεπροί ήσαν επί Ελισαίου του προφήτου εν τω Ισραήλ, και ουδείς αυτών εκαθαρίσθη ει μη Νεεμάν ο Σύρος.

28 και επλήσθησαν πάντες θυμού εν τη συναγωγή ακούοντες ταύτα, 29 και αναστάντες εξέβαλον αυτόν έξω της πόλεως και ήγαγον αυτόν έως οφρύος του όρους, εφ ου η πόλις αυτών ωκοδόμητο, εις το κατακρημνίσαι αυτόν 30 αυτός δε διελθών δια μέσου αυτών επορεύετο.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Δ/ 22 – 30

22 και όλοι, όσοι ήκουσαν την εξήγησιν της προφητείας, που εν συνεχεία έκαμεν ο Ιησούς, έδιδαν μαρτυρίαν περί αυτού, ότι εκήρυξε λαμπρώς και ευρίσκοντο εις απορίαν δια τα γεμάτα θείαν χάριν και γλυκύτητα λόγια, που έβγαιναν από το στόμα του. και έλεγαν Περίεργον! δεν είναι αυτός ο υιός του Ιωσήφ, που έως χθες ειργάζετο σαν ένας από ημάς ;

23 και είπε προς αυτούς Ωρισμένως θα μου είπητε την παροιμίαν αυτήν Ιατρέ, θεράπευσον τον εαυτόν σου. Υπόσχεσαι να μας ιατρεύσης από τας αθλιότητας μας. Θεράπευσε την ασημότητά σου και στήριξε την θέσιν σου και το κύρος σου πρωτίστως εις την πατρίδα σου. Κάμε και εδώ όσα θαύματα ηκούσαμεν, ότι έγιναν από σε εις την Καπερναούμ.

24 αλλ ο Ιησούς τους είπεν Αληθώς σας λέγω, ότι κανένα προφήτην δεν υποδέχονται με την πρέπουσαν τιμήν εις την πατρίδα του.

25 σας λέγω όμως βασιζόμενος εις την αλήθειαν, ότι πολλαί χήραι ήσαν κατά τας ημέρας του Ηλία εις το Ισραηλιτικόν έθνος, όταν εκλείσθη ο ουρανός και δεν έβρεξεν επί έτη τρία και εξ μήνας, οπότε έγινε πείνα μεγάλη εις όλην την γην της Παλαιστίνης.

26 και εις καμμίαν από τας γυναίκας των Ιουδαίων δεν εστάλη από τον Θεόν ο Ηλίας, παρά εις τα Σάρεπτα της Σιδωνίας εις μίαν γυναίκα χήραν, ξένην και άγνωστον εις αυτόν. 27 και πολλοί λεπροί ήσαν εις το Ισραηλιτικόν έθνος κατά την εποχήν του προφήτου Ελισαίου και κανείς από αυτούς δεν εκαθαρίσθη από την λέπραν του, παρά ο Νεεμάν ο Σύρος, που ήλθεν από χώραν μακρυνήν δια να εύρη τον Ελισαίον.

28 και εκυριεύθησαν μέσα εις την συναγωγήν όλοι από θυμόν, όταν ήκουσαν αυτά, που είπεν ο Κύριος, 29 και υπό το κράτος της παραφοράς των εσηκώθησαν και τον έβγαλαν έξω από την πόλιν και τον έφεραν έως την άκραν κάποιου υψώματος του βουνού, επί του οποίου είχεν οικοδομηθή η πόλις των, με τον σκοπόν να τον κρημνίσουν κάτω. 30 Αυτός όμως επέρασε μέσα από αυτούς κατά τρόπον θαυμαστόν και έφυγε.