Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 14 Ιουλίου 2021

752

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΑ/ 20 – 26 – 20 Τότε ήρξατο ονειδίζειν τάς πόλεις εν αίς εγένοντο αι πλείσται δυνάμεις αυτού, ότι ου μετενόησαν

21 Ουαί σοι, Χοραζίν, ουαί σοι, Βηθσαϊδά ότι ει εν Τύρω καί Σιδώνι εγενήθησαν αι δυνάμεις αι γενόμεναι εν υμίν, πάλαι άν εν σάκκω καί σποδώ καθήμεναι μετενόησαν.

22 πλήν λέγω υμίν, Τύρω καί Σιδώνι ανεκτότερον έσται εν ημέρα κρίσεως ή υμίν.

23 καί σύ Καπερναούμ, η έως τού ουρανού υψωθείσα έως άδου καταβιβασθήση ότι ει εν Σοδόμοις εγενήθησαν αι δυνάμεις αι γενόμεναι εν σοί, έμειναν άν μέχρι τής σήμερον.

24 πλήν λέγω υμίν ότι γή Σοδόμων ανεκτότερον έσται εν ημέρα κρίσεως ή σοί.

25 Εν εκείνω τώ καιρώ αποκριθείς ο Ιησούς είπεν Εξομολογούμαί σοι, πάτερ, Κύριε τού ουρανού καί τής γής, ότι απέκρυψας ταύτα από σοφών καί συνετών, καί απεκάλυψας αυτά νηπίοις

26 ναί, ο πατήρ, ότι ούτως εγένετο ευδοκία έμπροσθέν σου.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΑ/ 20 – 26

20 Τότε ήρχισεν ο Ιησούς νά μέμφεται καί νά ταλανίζη τάς πόλεις, εις τάς οποίας είχαν γίνει τά περισσότερα θαύματά του, διότι δέν μετενόησαν.

21 Αλλοίμονον εις σέ, Χοραζίν, αλλοίμονον εις σέ, Βηθσαϊδά, διότι εάν εις τάς φημισμένος διά τήν κακίαν τους ειδωλολατρικάς πόλεις Τύρον καί Σιδώνα είχαν γίνει τά μεγάλα θαύματα, πού έγιναν εις σάς, πρό πολλού οι κάτοικοί τους θά είχαν μετανοήσει καί θά εξωτερίκευαν τήν συντριβήν διά τάς αμαρτίας των φορούντες σάκκον δι ένδυμα καί ρίπτοντες στάκτην επί τής κεφαλής των.

22 Σάς φαίνεται υπερβολικόν τούτο.Αλλά σάς λέγω, ότι κατά τήν ημέραν τής κρίσεως οι κάτοικοι τής Τύρου καί Σιδώνος θά υποστούν ελαφροτέραν τιμωρίαν παρά σείς.

23 Καί σύ Καπερναούμ, πού έγινες κατοικία τού ενανθρωπήσαντος Κυρίου καί δι αυτό υψώθης δοξασμένη μέχρι τού ουρανού, θά καταβιβασθής εντροπιασμένη μέχρι τού Άδου.Διότι εάν είχαν γίνει εις τά Σόδομα τά μεγάλα θαύματα, πού έγιναν εις σέ, δέν θά κατεστρέφοντο, αλλά θά μετενόουν οι κάτοικοί των καί τά Σόδομα θά έμεναν μέχρι τής σήμερον ημέρας.

24 Καί αυτό θά φανή παράδοξον εις τούς κατοίκους σου.Σάς διαβεβαιώ όμως, ότι διά τούς κατοίκους τής χώρας τών Σοδόμων θά είναι περισσότερον υποφερτή η τιμωρία παρά εις σέ κατά τήν ημέραν τής κρίσεως.

25 Κατ εκείνον τόν καιρόν έλαβε τόν λόγον ο Ιησούς καί είπε· Σέ ευχαριστώ, Πάτερ, ως κύριον καί εξουσιαστήν καί κυβερνήτην πάνσοφον καί δίκαιον τού ουρανού καί τής γής. Σέ ευχαριστώ, διότι πανσόφως καί εν δικαιοσύνη ενεργών απέκρυψας τάς μυστηριώδεις καί ουρανίους ταύτας αληθείας από ανθρώπους, πού νομίζουν ότι είναι σοφοί καί συνετοί, καί εφανέρωσας τά σωτηριώδη αυτά μυστήρια εις απλούς καί αφελείς καί ταπεινούς.Καί εξαρτάται λοιπόν τώρα η γνώσις τής σωτηριώδους αληθείας, όχι από εξυπνάδα διανοητικήν, πού μόνον ολίγοι τήν έχουν, αλλ από τήν ταπεινήν διάθεσιν, πού όλοι όσοι θέλουν ημπορούν νά τήν αποκτήσουν.

26 Ναί σέ ευχαριστώ, Πάτερ, διότι έτσι ήρεσεν εις σέ καί τέτοια υπήρξεν η αγαθή καί δικαία θέλησίς σου.