Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 14 Δεκεμβρίου 2022

192

: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ η/ 30 – 34 – 30 και επετίμησεν αυτοίς ίνα μηδενί λέγωσι περί αυτού.

31 και ήρξατο διδάσκειν αυτούς ότι δει τον υιόν του ανθρώπου πολλά παθείν, και αποδοκιμασθήναι από των πρεσβυτέρων και των αρχιερέων και των γραμματέων, και αποκτανθήναι και μετά τρεις ημέρας αναστήναι

32 και παρρησία τον λόγον ελάλει. και προσλαβόμενος αυτόν ο Πέτρος ήρξατο επιτιμάν αυτώ.

33 ο δε επιστραφείς και ιδών τους μαθητάς αυτού επετίμησε τω Πέτρω λέγων Ύπαγε οπίσω μου, σατανά ότι ου φρονείς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων.

34 και προσκαλεσάμενος τον όχλον συν τοις μαθηταίς αυτού είπεν αυτοίς Όστις θέλει οπίσω μου ακολουθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού, και ακολουθείτω μοι.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ η/ 30 – 34

30 και επειδή ακόμη δεν είχαν ωριμάσει οι άνθρωποι, ώστε να κηρυχθή εις αυτούς η αλήθεια αυτή, τους παρήγγειλεν έντονα και αυστηρά να μη λέγουν εις κανένα, ότι αυτός είναι ο Μεσσίας.

31 και ήρχισε να τους διδάσκη, ότι σύμφωνα με την βουλήν και το σχέδιον του Θεού πρέπει ο υιός του ανθρώπου, ο Μεσσίας, να πάθη πολλά και να αποδοκιμασθή από τους προεστούς και τους αρχιερείς και τους γραμματείς, και να θανατωθή και μετά τρεις ημέρας από του θανάτου του να αναστηθή.

32 και από την στιγμήν αυτήν έλεγε τον λόγον αυτόν περί των παθών και του θανάτου του φανερά και καθαρά. και ο Πέτρος, αφού τον επήρε ιδιαιτέρως, ήρχισε έντονα και με ζωηρούς λόγους να τον αποτρέπη από τον θάνατον.

33 ο δε Κύριος, αφού έστρεψε και είδε τους μαθητάς του, εμπρός εις αυτούς επέπληξε τον Πέτρον και είπε Πήγαινε οπίσω μου, σατανά. σε αποκαλώ δε σατανάν, διότι δεν φρονείς εκείνα που αρέσουν εις τον Θεόν, αλλ εκείνα που αρέσουν εις τους ανθρώπους. ο Θεός θέλει να πάθω δια να σωθούν οι άνθρωποι. οι άνθρωποι δε, που αρέσκονται να ζουν σαρκικώς και να απολαμβάνουν όλας τας ανέσεις μη λογαριάζοντες το καθήκον και το θέλημα του Θεού, δεν ανήκουν εις αυτόν, αλλ εμπνέονται από τον σατανάν.

34 και αφού προσεκάλεσε τα πλήθη του λαού μαζί με τους μαθητάς του, είπεν εις αυτούς Εκείνος που θέλει να γίνη οπαδός μου και να με ακολουθή ως μαθητής μου, ας διακόψη κάθε φιλίαν και σχέσιν προς τον διεφθαρμένον υπό της αμαρτίας εαυτόν του και ας λάβη την σταθεράν απόφασιν να υποστή δ εμέ όχι μόνον πάσαν θλίψιν και δοκιμασίαν, αλλά και θάνατον σταυρικόν ακόμη, και τότε ας με ακολουθή μιμούμενος το παράδειγμά μου.