Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 13 Σεπτεμβρίου 2023

269

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙϚ´ 13 – 19 – 13 Ελθών δε ο Ιησούς εις τα μέρη Καισαρείας της Φιλίππου ηρώτα τους μαθητάς αυτού λέγων· Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι τον υιόν του ανθρώπου;

14 οι δε είπον· Οι μεν Ιωάννην τον βαπτιστήν, άλλοι δε Ηλίαν, έτεροι δε Ιερεμίαν η ένα των προφητών. 15 λέγει αυτοίς· Υμείς δε τίνα με λέγετε είναι; 16 αποκριθείς δε Σίμων Πέτρος είπε· Συ ει ο Χριστός ο υιός του Θεού του ζώντος.

17 και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτώ· Μακάριος ει, Σίμων Βαριωνά, ότι σαρξ και αίμα ουκ απεκάλυψέ σοι, αλλ’ ο πατήρ μου ο εν τοις ουρανοίς. 18 καγώ δε σοι λέγω ότι συ ει Πέτρος, και επί ταύτη τη πέτρα οικοδομήσω μου την εκκλησίαν, και πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν αυτής.

19 και δώσω σοι τας κλείς της βασιλείας των ουρανών, και ο εάν δήσης επί της γης, έσται δεδεμένον εν τοις ουρανοίς, και ο εάν λύσης επί της γης, έσται λελυμένον εν τοις ουρανοίς.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙϚ´ 13 – 19

13 Αφού δε ήλθεν ο Ιησούς εις τα μέρη της Καισαρείας, την οποίαν είχε κτίσει ο Φίλιππος, ηρώτα τους μαθητάς του λέγων· Ποίος νομίζουν οι άνθρωποι, ότι είμαι εγώ, ο υιός του ανθρώπου; 14 Αυτοί δε είπαν· Άλλοι μεν λέγουν, ότι είσαι Ιωάννης ο βαπτιστής, άλλοι δε ότι είσαι ο Ηλίας, άλλοι δε ο Ιερεμίας η ένας από τους παλαιούς προφήτας, που ανεστήθη εκ νεκρών.

15 Λέγει εις αυτούς· Σείς δε ποίος λέγετε, ότι είμαι; 16 Απεκρίθη δε ο Σίμων Πέτρος και είπε· Συ είσαι ο Χριστός, ο φυσικός και μονογενής Υιός του Θεού, που δεν είναι νεκρός σαν τα είδωλα, αλλά ζη παντοτεινά. 17 Και απεκρίθη τότε ο Ιησούς και του είπε· Μακάριος είσαι, Σίμων, υιέ του Ιωνά, διότι δεν σου εφανέρωσε την αλήθειαν της ορθής πίστεως κανείς άνθρωπος, αλλ’ ο Πατήρ μου, που είναι εις τους ουρανούς.

18 Και εγώ δε σου λέγω ότι συ είσαι Πέτρος και επάνω εις τον βράχον της αληθινής πίστεως που ωμολόγησες, γενόμενος με την ομολογίαν σου αυτήν ο πρώτος λίθος της πνευματικής μου οικοδομής, θα οικοδομήσω την Εκκλησίαν μου, ο θάνατος δε και αι ωργανωμέναι δυνάμεις του κακού δεν θα υπερισχύσουν και δεν θα κατανικήσουν την Εκκλησίαν, η οποία θα είναι αιώνιος και αθάνατος.

19 Και θα σου δώσω την εξουσίαν του να εισάγης εις την βασιλείαν των ουρανών πάντα άξιον αυτής και ν’ αποκλείης από αυτήν πάντα ανάξιον, και οποιονδήποτε αμάρτημα δέσης και το διακηρύξης ως ασυγχώρητον επί της γης, θα είναι δεμένον και ασυγχώρητον και εις τους ουρανούς· και οποιονδήποτε αμάρτημα λύσης διά συγχωρήσεως επί της γης, θα είναι συγχωρημένον και εις τους ουρανούς.