Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 13 Οκτωβρίου 2021

331

: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Η/ 22 – 25 – 22 Καί εγένετο εν μιά τών ημερών καί αυτός ενέβη εις πλοίον καί οι μαθηταί αυτού, καί είπε πρός αυτούς Διέλθωμεν εις τό πέραν τής λίμνης καί ανήχθησαν.

23 πλεόντων δέ αυτών αφύπνωσε. καί κατέβη λαίλαψ ανέμου εις τήν λίμνην, καί συνεπληρούντο καί εκινδύνευον.

24 προσελθόντες δέ διήγειραν αυτόν λέγοντες Επιστάτα επιστάτα, απολλύμεθα! ο δέ εγερθείς επετίμησε τώ ανέμω καί τώ κλύδωνι τού ύδατος, καί επαύσαντο, καί εγένετο γαλήνη.

25 είπε δέ αυτοίς Πού εστιν η πίστις υμών; φοβηθέντες δέ εθαύμασαν λέγοντες πρός αλλήλους Τίς άρα ούτός εστιν, ότι καί τοίς ανέμοις επιτάσσει καί τώ ύδατι, καί υπακούουσιν αυτώ;

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Η/ 22 – 25

22 Καί συνέβη κατά μίαν από τάς ημέρας εκείνας, πού περιώδευεν ο Ιησούς τάς πόλεις καί τά χωρία, καί αυτός εμβήκεν εις κάποιο πλοίον καί μαζί μέ αυτόν εμβήκαν καί οι μαθηταί του. Καί είπε πρός αυτούς Άς περάσωμεν εις τό απέναντι μέρος τής λίμνης Γεννησαρέτ. Καί έπλευσαν εις τά ανοικτά.

23 Ενώ δέ αυτοί έπλεον, απεκοιμήθη. Καί κατέβη από τά τριγύρω βουνά εις τήν λίμνην άνεμος σφοδρός καί αιφνίδιος. Καί από τά μεγάλα κύματα, πού έσπαζαν επάνω εις τό πλοίον, εγέμιζε τούτο ολονέν μέ περισσότερα νερά καί εκινδύνευαν νά πνιγούν.

24 Οι μαθηταί δέ, αφού επλησίασαν εις τόν Ιησούν, τόν εξύπνησαν λέγοντες Διδάσκαλε, διδάσκαλε, χανόμεθα. Αυτός δέ, αφού εσηκώθη, διέταξεν αυστηρώς τόν άνεμον καί τά κύματα τής λίμνης, καί έπαυσαν, καί έγινεν αμέσως γαλήνη.

25 Είπε δέ πρός αυτούς Πού είναι η πίστις σας; Πού είναι η πεποίθησις, τήν οποίαν πρέπει νά έχετε, ότι εφ όσον μέ έχετε μαζί σας, δέν διατρέχετε κανένα κίνδυνον; Αφού δέ κατ αρχάς τούς κατέλαβε φόβος διά τήν υπερφυσικήν παρουσίαν καί καταπληκτικήν ενέργειαν τής θείας δυνάμεως, έπειτα εθαύμασαν καί έλεγαν μεταξύ τους: Ποίος λοιπόν νά είναι αυτός; Είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι τόν εθεωρούσαμεν έως τώρα. Διότι διατάσσει καί τούς ανέμους καί τά κύματα τής λίμνης καί τόν υπακούουν.