Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 13 Ιουλίου 2022

257

: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ι/ 16 – 21 – 16 Ο ακούων υμών εμού ακούει, καί ο αθετών υμάς εμέ αθετεί ο δέ εμέ αθετών αθετεί τόν αποστείλαντά με.

17 Υπέστρεψαν δέ οι εβδομήκοντα μετά χαράς λέγοντες Κύριε, καί τά δαιμόνια υποτάσσεται ημίν εν τώ ονόματί σου. 18 Είπε δέ αυτοίς Εθεώρουν τόν σατανάν ως αστραπήν εκ τού ουρανού πεσόντα.

19 ιδού δίδωμι υμίν τήν εξουσίαν τού πατείν επάνω όφεων καί σκορπίων καί επί πάσαν τήν δύναμιν τού εχθρού, καί ουδέν υμάς ου μή αδικήση.

20 πλήν εν τούτω μή χαίρετε, ότι τά πνεύματα υμίν υποτάσσεται χαίρετε δέ ότι τά ονόματα υμών εγράφη εν τοίς ουρανοίς.

21 Εν αυτή τή ώρα ηγαλλιάσατο τώ πνεύματι ο Ιησούς καί είπεν Εξομολογούμαί σοι, πάτερ, κύριε τού ουρανού καί τής γής, ότι απέκρυψας ταύτα από σοφών καί συνετών, καί απεκάλυψας αυτά νηπίοις ναί, ο πατήρ, ότι ούτως εγένετο ευδοκία έμπροσθέν σου.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ι/ 16 – 21

16 Διότι εκείνος, πού ακούει σάς καί υπακούει εις σάς, ακούει εμέ καί υπακούει εις εμέ. Καί εκείνος, πού παρακούει εις σάς, παρακούει εις εμέ. Καί όποιος παρακούει εις εμέ, παρακούει εις τόν Θεόν, πού μέ έστειλεν εις τόν κόσμον. Πάσα λοιπόν παρακοή καί πάσα ύβρις, πού θά γίνη από τούς ανθρώπους εις σάς, είναι ως νά γίνεται εις αυτόν τόν εν ουρανοίς Θεόν.

17 Επέστρεψαν δέ από τήν περιοδείαν των οι εβδομήκοντα μέ χαράν καί έλεγον Κύριε, καί αυτά ακόμη τά δαιμόνια υποτάσσονται εις ημάς διά τής επικλήσεως τού ονόματός σου.

18 Είπε δέ πρός αυτούς αφ ότου ήρχισα τό έργον μου, αλλά καί όταν σάς έστειλα εις περιοδείαν, καί τώρα πού ήλθατε καί μού αναγγέλλετε τάς διώξεις αυτάς τών δαιμόνων, έβλεπα τόν σατανάν νά χάνη τήν εξουσίαν καί τό κράτος του τόν έβλεπα νά πίπτη συντριμμένος χάμω από τό ύψος τής εξουσίας του καί από τάς ανωτέρας σφαίρας τού εναερίου κόσμου, οπόθεν ήσκει τήν κυριαρχίαν του. Νά πίπτη δέ τόσον γρήγορα καί φανερά καί μέ τόσον πάταγον, όπως πίπτει η αστραπή.

19 Ιδού εγώ σάς δίδω τώρα εξουσίαν κατά τού σατανά πολύ μεγαλυτέραν από ό,τι σάς έδωκα, όταν σάς εξαπέστελλον εις τό κήρυγμα. Σάς δίδω εξουσίαν νά νικάτε καί νά ποδοπατήτε πάντα τά όργανα τού σατανά, πού σάν φίδια καί σκορπιοί επιβουλεύονται καί χύνουν τό δηλητήριον υπούλως εις τάς ψυχάς τών ανθρώπων, διά νά θανατώσουν αυτάς. Σάς δίδω εξουσίαν νά κατανικάτε όλην τήν δύναμιν, πού διαθέτει ο εχθρός τού ανθρώπου, ο σατανάς, εις τρόπον ώστε κανέν μέσον, από όσα θά χρησιμοποιή αυτός πρός παρεμπόδισιν τού έργου σας, νά μή τελεσφορή. Καί τίποτε, από όσα εναντίον σας μηχανεύεται αυτός, δέν θά σάς αδικήση ή βλάψη.

20 Αλλ όμως η όλη σας χαρά άς μή περιορίζεται εις αυτό καί ας μή χαίρετε δι αυτό, διά τό ότι δηλαδή τά πονηρά πνεύματα υποτάσσονται εις σάς. Δέν είναι ιδικόν σας κατόρθωμα αυτό. Είναι χάρις καί δωρεά, πού σάς έδωκα εγώ καί προσέξατε νά μή κυριευθήτε από οίησιν καί αλαζονείαν διά τό χάρισμα τούτο. Χαίρετε δέ περισσότερον, διότι τά ονόματά σας λόγω τής πίστεώς σας εγράφησαν εις τούς ουρανούς καί είσθε εκεί πολιτογραφημένοι μέ όλα τά δικαιώματα τής απολαύσεως τών αγαθών τής επουρανίου κοινωνίας καί βασιλείας.

21 Κατ αυτήν τήν ώραν ο Ιησούς εδοκίμασε ζωηροτάτην χαράν εις τά βάθη τής ψυχής του καί είπε Σέ ευχαριστώ, Πάτερ, ως κύριον καί εξουσιαστήν καί κυβερνήτην πάνσοφον καί δίκαιον τού ουρανού καί τής γής. Σέ ευχαριστώ, διότι πανσόφως καί εν δικαιοσύνη ενεργών απέκρυψες τάς μυστηριώδεις καί ουρανίους αυτάς αληθείας από ανθρώπους, πού νομίζουν ότι είναι σοφοί καί συνετοί, καί εφανέρωσες τά σωτηριώδη αυτά μυστήρια εις απλούς καί αφελείς καί ταπεινούς ανθρώπους. Ναί σέ ευχαριστώ, Πάτερ, διότι έτσι ήρεσεν εις σέ καί τέτοια υπήρξεν η αγαθή καί δικαία θέλησίς σου.