Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 12 Μαΐου 2021

965

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ε/ 17 – 24 – 17 ο δέ Ιησούς απεκρίνατο αυτοίς Ο πατήρ μου έως άρτι εργάζεται, καγώ εργάζομαι.

18 διά τούτο ούν μάλλον εζήτουν αυτόν οι Ιουδαίοι αποκτείναι, ότι ου μόνον έλυε τό σάββατον, αλλά καί πατέρα ίδιον έλεγε τόν Θεόν, ίσον εαυτόν ποιών τώ Θεώ. 19 απεκρίνατο ούν ο Ιησούς καί είπεν αυτοίς Αμήν αμήν λέγω υμίν, ου δύναται ο υιός ποιείν αφ εαυτού ουδέν, εάν μή τι βλέπη τόν πατέρα ποιούντα ά γάρ άν εκείνος ποιή, ταύτα καί ο υιός ομοίως ποιεί.

20 ο γάρ πατήρ φιλεί τόν υιόν καί πάντα δείκνυσιν αυτώ ά αυτός ποιεί, καί μείζονα τούτων δείξει αυτώ έργα, ίνα υμείς θαυμάζητε. 21 ώσπερ γάρ ο πατήρ εγείρει τούς νεκρούς καί ζωοποιεί, ούτω καί ο υιός ούς θέλει ζωοποιεί. 22 ουδέ γάρ ο πατήρ κρίνει ουδένα, αλλά τήν κρίσιν πάσαν δέδωκε τώ υιώ,

23 ίνα πάντες τιμώσι τόν υιόν καθώς τιμώσι τόν πατέρα. ο μή τιμών τόν υιόν ου τιμά τόν πατέρα τόν πέμψαντα αυτόν. 24 αμήν αμήν λέγω υμίν ότι ο τόν λόγον μου ακούων καί πιστεύων τώ πέμψαντί με έχει ζωήν αιώνιον, καί εις κρίσιν ουκ έρχεται, αλλά μεταβέβηκεν εκ τού θανάτου εις τήν ζωήν.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ε/ 17 – 24

17 Ο Ιησούς όμως εις τούς Ιουδαίους, πού τόσον πολύ τόν εμίσουν, έδωκε τήν εξής απάντησιν Ο Θεός καί Πατήρ μου εργάζεται έως τώρα συνεχώς καί άνευ διακοπής, διότι όχι μόνον εδημιούργησεν, αλλά καί κυβερνά τόν κόσμον καί προνοεί περί αυτού. Καί εγώ λοιπόν ο Υιός του συνεχώς εργάζομαι ως ο Πατήρ μου, χωρίς νά διακόπτω τό σωτήριον έργον μου κατά τά Σάββατα.

18 Όταν λοιπόν ήκουσαν τούς λόγους αυτούς οι Ιουδαίοι, εζήτουν ακόμη περισσότερον νά τόν φονεύσουν δι αυτό, επειδή δηλαδή όχι μόνον κατέλυε τήν αργίαν τού Σαββάτου, αλλά καί έλεγεν, ότι έχει Πατέρα του τόν Θεόν καί έκανε τόν εαυτόν του ίσον πρός τόν Θεόν.

19 Απεκρίθη λοιπόν ο Ιησούς καί τούς είπεν Εν πάση αληθεία σάς βεβαιώ, ότι υπάρχει απόλυτος συμφωνία μεταξύ τού Υιού καί τού Πατρός καί διά τούτο ο Υιός είναι ηθικώς αδύνατον νά πράττη από τόν εαυτόν του τίποτε, εάν δέν βλέπη τόν Πατέρα νά πράττη τούτο. Διότι εκείνα, πού ενεργεί ο Πατήρ, ταύτα πράττει καί ο Υιός, ακριβώς όπως πράττει αυτά ο Πατήρ, εις τρόπον ώστε κοινή καί μία είναι η θέλησις καί η δύναμις καί η ενέργεια Πατρός καί Υιού.

20 Η συμφωνία δέ αυτή καί η μία ενέργεια Πατρός καί Υιού βασίζεται καί επί τής αγάπης, πού τούς συνδέει. Διότι ο Πατήρ αγαπά μέ άπειρον στοργήν τόν Υιόν καί δέν κρύπτει τίποτε απ’ αυτόν, αλλά φανερώνει εις αυτόν όλα, όσα πράττει ο Πατήρ, ώστε καί διά τού Υιού νά ενεργούνται ταύτα. Καί υπερφυσικά έργα μεγαλύτερα από τά θαύματα αυτά, πού έως τώρα είδατε, θά δείξη εις τόν ενανθρωπήσαντα Υιόν του, ώστε νά ενεργήση καί ταύτα ο Υιός, διά νά θαυμάζετε σείς, οι οποίοι τώρα απιστείτε.

21 Ακόμη καί νεκρούς θά αναστήση ο Υιός. Διότι, καθώς ο Πατήρ ανασταίνει τούς νεκρούς καί δίδει ζωήν εις αυτούς, έτσι καί ο Υιός έχει απεριόριστον εξουσίαν καί δύναμιν, ώστε νά δίδη ζωήν όχι μόνον φυσικήν, αλλά καί ηθικήν καί πνευματικήν. Καί τήν ηθικήν αυτήν ζωήν τήν μεταδίδει εις όποιον θέλει καί εις όποιον κρίνει άξιον νά τήν μεταδώση.

22 Έχει δέ ο Υιός τήν εξουσίαν καί τήν δύναμιν αυτήν απεριόριστον, διότι ο Πατήρ ούτε τό έργον τού κριτού δέν εφύλαξε διά τόν εαυτόν του. Ο Πατήρ δέν δικάζει κανένα, αλλά τήν εξουσίαν όλην τού νά δικάζη καί νά κρίνη, ποίος είναι καί ποίος δέν είναι άξιος νά λάβη ζωήν, τήν έχει δώσει εις τόν ενανθρωπήσαντα Υιόν.

23 Καί έδωκεν ο Πατήρ όλην αυτήν τήν εξουσίαν εις τόν Υιόν, διά νά τιμούν καί λατρεύουν όλοι τόν Υιόν, καθώς τιμούν καί λατρεύουν τόν Πατέρα. Εκείνος πού δέν τιμά τόν Υιόν, δέν τιμά ούτε τόν Πατέρα, ο οποίος απέστειλεν αυτόν εις τόν κόσμον.

24 Ναί· ο Πατήρ παρεχώρησεν εις τόν Υιόν εξουσίαν νά δίδη ζωήν. Αληθώς, αληθώς σάς λέγω, ότι εκείνος, πού ακούει καί εγκολπώνεται τήν διδασκαλίαν μου καί πιστεύει εις τόν Πατέρα μου, ο οποίος μέ έστειλεν εις τόν κόσμον, έχει από αυτής τής στιγμής πού επίστευσε, ζωήν αιώνιον καί δέν θά υποβληθή αυτός εις δίκην καί εις κρίσιν, αλλ έχει ήδη μεταβή από τόν πνευματικόν τής αμαρτίας θάνατον εις τήν αθάνατον καί αιωνίαν ζωήν.