Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 12 Ιανουαρίου 2022

72

: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ι/ 39 – 42 – 39 Εζήτουν ούν πάλιν πιάσαι αυτόν καί εξήλθεν εκ τής χειρός αυτών.

40 Καί απήλθε πάλιν πέραν τού Ιορδάνου, εις τόν τόπον όπου ήν Ιωάννης τό πρώτον βαπτίζων, καί έμεινεν εκεί.

41 καί πολλοί ήλθον πρός αυτόν καί έλεγον ότι Ιωάννης μέν σημείον εποίησεν ουδέν, πάντα δέ όσα είπεν Ιωάννης περί τούτου, αληθή ήν.

42 καί πολλοί επίστευσαν εις αυτόν εκεί.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ι/ 39 – 42

39 Ύστερα λοιπόν από τούς λόγους τού αυτούς εζήτουν καί πάλιν νά τόν συλλάβουν διά νά τόν καταδικάσουν καί τόν θανατώσουν, αλλ εξέφυγεν από τάς χείρας των.

40 Καί επήγε πάλιν πέραν από τόν Ιορδάνην εις τήν Περαίαν, εις τόν τόπον, όπου εβάπτιζε κατά τάς πρώτας ημέρας τής δημοσίας του εμφανίσεως ο Ιωάννης, καί έμεινεν εκεί.

41 Καί πολλοί ήλθον πρός αυτόν καί όταν ήκουσαν τήν διδασκαλίαν του καί είδαν τά θαύματά του, έλεγον, ότι ο Ιωάννης δέν έκαμε μέν κανένα θαύμα, όλα όμως όσα είπεν ο Ιωάννης δι αυτόν, απεδείχθη τώρα ότι ήσαν αληθή.

42 Καί επίστευσαν εκεί πολλοί εις αυτόν.