Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 11 Μαΐου 2022

335

: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ / 35 – 39 – 35 είπε δέ αυτοίς ο Ιησούς Εγώ ειμι ο άρτος τής ζωής ο ερχόμενος πρός με ου μή πεινάση, καί ο πιστεύων εις εμέ ου μή διψήσει πώποτε.

36 αλλ είπον υμίν ότι καί εωράκατέ με καί ου πιστεύετε.

37 Πάν ό δίδωσί μοι ο πατήρ, πρός εμέ ήξει, καί τόν ερχόμενον πρός με ου μή εκβάλω έξω

38 ότι καταβέβηκα εκ τού ουρανού ουχ ίνα ποιώ τό θέλημα τό εμόν, αλλά τό θέλημα τού πέμψαντός με.

39 τούτο δέ εστι τό θέλημα τού πέμψαντός με πατρός, ίνα πάν ό δέδωκέ μοι μή απολέσω εξ αυτού, αλλά αναστήσω αυτό εν τή εσχάτη ημέρα.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ / 35 – 39

35 Αλλ ο Ιησούς τότε είπεν εις αυτούς Εγώ είμαι ο άρτος, πού μεταδίδω διά τής μεταλήψεως τού σώματος καί αίματός μου, αλλά καί διά τής διδασκαλίας μου καί τής χάριτος τού Πνεύματός μου, ζωήν πραγματικήν. Εκείνος πού διά τής μετανοίας καί τής πίστεως έρχεται πρός εμέ, δέν θά πεινάση πνευματικώς, καί εκείνος πού πιστεύει εις εμέ, δέν θά διψάση πνευματικώς ουδέποτε θά λάβη ενίσχυσιν καί νέας δυνάμεις πνευματικάς καί θά εύρη τήν ανάπαυσιν καί τήν ικανοποίησιν τής καρδίας του καί ολοκλήρου τής ψυχής του.

36 Αλλά σάς είπα ότι, καίτοι μέ έχετε ίδει, ποίος είμαι καί ποίος αποδεικνύομαι διά τών θαυμάτων μου, όμως σείς δέν κιοτεύετε ότι είμαι ο Μεσσίας.

37 Αλλ εάν σείς απιστήτε, υπάρχουν άλλοι, πού θά πιστεύσουν. Κάθε λογικόν πλάσμα καί κάθε άνθρωπος, πού μού δίδει ο Πατήρ, διά νά γίνη ιδικός μου καί σωθή δι εμού, θά πιστεύση καί θά έλθη ασφαλώς εις εμέ. Καί εκείνον, πού έρχεται εις εμέ, δέν θά τόν πετάξω έξω μέ περιφρόνησιν, αλλά θά τόν δεχθώ μετά πάσης στοργής.

38 Θά τόν δεχθώ δέ, διότι έχω καταβή από τόν ουρανόν καί είμαι ήδη εν τή γή ως άνθρωπος, όχι διά νά πράττω τό θέλημο τό ιδικόν μου αλλά τό θέλημα εκείνου, πού μέ έστειλεν εδώ.

39 Τό θέλημα δέ τού Πατρός, ο οποίος μέ απέστειλεν εις τόν κόσμον, είναι τούτο ακριβώς: Από όλους εκείνους πού μού έχει δώσει, νά μή χάσω εξ αυτών ουδέ μέρος τι ελάχιστον, αλλά νά αναστήσω όλους αυτούς ενδόξως κατά τήν εσχάτην τής δευτέρας παρουσίας μου καί τής παγκοσμίου Κρίσεως ημέραν