Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 11 Αυγούστου 2021

604

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ι/ 20 – 24 – 20 τότε διεστείλατο τοίς μαθηταίς αυτού ίνα μηδενί είπωσιν ότι αυτός εστιν Ιησούς ο Χριστός.

21 Από τότε ήρξατο ο Ιησούς δεικνύειν τοίς μαθηταίς αυτού ότι δεί αυτόν απελθείν εις Ιεροσόλυμα καί πολλά παθείν από τών πρεσβυτέρων καί αρχιερέων καί γραμματέων καί αποκτανθήναι, καί τή τρίτη ημέρα εγερθήναι.

22 καί προσλαβόμενος αυτόν ο Πέτρος ήρξατο επιτιμάν αυτώ λέγων Ίλεώς σοι, Κύριε ου μή έσται σοι τούτο.

23 ο δέ στραφείς είπε τώ Πέτρω Ύπαγε οπίσω μου, Σατανά σκάνδαλόν μου εί ότι ου φρονείς τά τού Θεού αλλά τά τών ανθρώπων.

24 Τότε ο Ιησούς είπεν τοίς μαθηταίς αυτού Εί τις θέλει οπίσω μου ελθείν, απαρνησάσθω εαυτόν καί αράτω τόν σταυρόν αυτού καί ακολουθείτω μοι.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ι/ 20 – 24

20 Τότε παρήγγειλε μέ αυστηρότητα εις τούς μαθητάς του νά μή είπουν εις κανένα, ότι αυτός είναι ο Ιησούς ο Χριστός, επειδή ακόμη δέν είχαν ωριμάσει οι άνθρωποι, ώστε νά διακηρυχθή εις αυτούς η αλήθεια αυτή.

21 Από τότε ήρχισεν ο Ιησούς νά διδάσκη σαφώς καί καθαρά τούς μαθητάς του, ότι πρέπει αυτός νά απέλθη εις τά Ιεροσόλυμα καί νά πάθη πολλά από τούς πρεσβυτέρους καί αρχιερείς καί γραμματείς καί νά θανατωθή καί κατά τήν τρίτην ημέραν νά αναστηθή.

22 Καί αφού τόν επήρεν ιδιαιτέρως ο Πέτρος ήρχισε ζωηρά νά τόν προτρέπη καί έλεγεν Ο Θεός νά σέ φυλάξη από αυτό, Κύριε.Δέν πρέπει εις σέ τόν Μεσσίαν νά γίνη αυτό, πού είπες.

23 Ο Κύριος όμως έστρεψε καί είπε πρός τόν Πέτρον Πήγαινε οπίσω μου καί φύγε από εμπρός μου, σατανά μού είσαι εμπόδιον εις τόν δρόμον τού καθήκοντός μου καί πειρασμός.Διότι δέν φρονείς εκείνα πού αρέσουν εις τόν Θεόν, αλλ εκείνα πού αρέσουν εις τούς ανθρώπους.

24 Τότε ο Ιησούς είπεν εις τούς μαθητάς του Εάν κανένας θέλη νά μέ ακολουθήση ως οπαδός μου, άς διακόψη κάθε σχέσιν πρός τόν διεφθαρμένον υπό τής αμαρτίας εαυτόν του καί άς λάβη τήν σταθεράν απόφασιν καί θάνατον σταυρικόν καί βίαιον νά υποστή καί άς μέ ακολουθήση μιμούμενος καθ όλα τό παράδειγμά μου.Μή διστάση δέ νά προβή εις τάς αποφάσεις καί θυσίας αυτάς.