Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 1 Μαρτίου 2023

314

: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ια/ 23 – 26 – 23 αμήν γαρ λέγω υμίν ότι ος αν είπη τω όρει τούτω, άρθητι και βλήθητι εις την θάλασσαν, και μη διακριθή εν τη καρδία αυτού, αλλά πιστεύση ότι α λέγει γίνεται, έσται αυτώ ο εάν είπη.

24 δια τούτο λέγω υμίν, πάντα όσα αν προσευχόμενοι αιτείσθε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε, και έσται υμίν. 25 και όταν στήκετε προσευχόμενοι, αφίετε ει τι έχετε κατά τινος, ίνα και ο πατήρ υμών ο εν τοις ουρανοίς αφή υμίν τα παραπτώματα υμών. 26 ει δε υμείς ουκ αφίετε, ουδέ ο πατήρ υμών αφήσει τα παραπτώματα υμών.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ζ/ 7 – 8

7 Αιτείτε, και δοθήσεται υμίν ζητείτε, και ευρήσετε κρούετε, και ανοιγήσεται υμίν. 8 πας γαρ ο αιτών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και τω κρούοντι ανοιγήσεται.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ια/ 23 – 26

23 σας προτρέπω δε ν αποκτήσετε πίστιν θερμήν, διότι αληθώς σας λέγω, ότι εις εκείνον, ο οποίος όχι προς απλήν επίδειξιν θαυματουργικής δυνάμεως, αλλά δια σοβαράν και σπουδαίαν ανάγκην θα είπη εις το βουνό αυτό, σήκω και πέσε εις την θάλασσαν, και δεν θα αισθανθή δισταγμόν και αμφιβολίαν μέσα εις την καρδίαν του, αλλά θα πιστεύση, ότι εκείνα που λέγει γίνονται δια της δυνάμεως του Θεού, εις αυτόν που θα έχη την πίστιν αυτήν, θα γίνη εκείνο που θα είπη.

24 Επειδή δε η πίστις έχει τόσην δύναμιν, δια τούτο σας λέγω, ότι πάντα όσα θα ζητήσετε, όταν προσεύχεσθε, να πιστεύετε ότι θα τα λάβετε, και ότι θα σας γίνουν ταύτα από τον ουράνιον Πατέρα.

25 και ως δεύτερον όρον δια να εισακουσθή η προσευχή σας, σας συνιστώ και τούτο όταν στέκεσθε και προσεύχεσθε, να συγχωρήτε, εάν έχετε κάτι εναντίον κάποιου, δια να σας αφήση και ο Πατήρ σας, που είναι εις τους ουρανούς, τα παραπτώματά σας.

26 Εάν όμως σεις δεν συγχωρήτε και δεν αφίνετε τα παραπτώματα των αδελφών σας, ούτε ο Πατήρ σας, που είναι εις τους ουρανούς, θα αφήση το παραπτώματά σας.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ζ/ 7 – 8

7 Όσον δε αφορά εις τας ιδικάς σας ελλείψεις και ελαττώματα, να ζητήτε από τον Θεόν και θα δοθή εις σας αυτό, που ζητείτε, αρκεί να μη είναι άτοπον η επιβλαβές εις σας. Γυρεύετε να εύρετε το ζητούμενον και θα το εύρετε, εφ’ όσον σας είναι ωφέλιμον. 8 Διότι καθένας που ζητεί παρά του Θεού, λαμβάνει. και καθένας που γυρεύει, ευρίσκει. και εις καθένα που κτυπά την θύραν της θείας προστασίας, θα ανοιχθή αύτη.