Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 1 Ιουνίου 2022

344

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΙΒ/ 36 – 47 – 36 έως τό φώς έχετε, πιστεύετε εις τό φώς ίνα υιοί φωτός γένησθε. Ταύτα ελάλησεν Ιησούς, καί απελθών εκρύβη απ αυτών.

37 Τοσαύτα δέ αυτού σημεία πεποιηκότος έμπροσθεν αυτών ουκ επίστευον εις αυτόν, 38 ίνα ο λόγος Ησαίου τού προφήτου πληρωθή όν είπε Κύριε, τίς επίστευσε τή ακοή ημών; καί ο βραχίων Κυρίου τίνι απεκαλύφθη; 39 διά τούτο ουκ ηδύναντο πιστεύειν, ότι πάλιν είπεν Ησαίας

40 Τετύφλωκεν αυτών τούς οφθαλμούς καί πεπώρωκεν αυτών τήν καρδίαν, ίνα μή ίδωσι τοίς οφθαλμοίς καί νοήσωσι τή καρδία καί επιστραφώσι, καί ιάσομαι αυτούς. 41 ταύτα είπεν Ησαίας ότε είδεν τήν δόξαν αυτού καί ελάλησε περί αυτού.

42 όμως μέντοι καί εκ τών αρχόντων πολλοί επίστευσαν εις αυτόν, αλλά διά τούς Φαρισαίους ουχ ωμολόγουν, ίνα μή αποσυνάγωγοι γένωνται 43 ηγάπησαν γάρ τήν δόξαν τών ανθρώπων μάλλον ήπερ τήν δόξαν τού Θεού.

44 Ιησούς δέ έκραξε καί είπεν Ο πιστεύων εις εμέ ου πιστεύει εις εμέ, αλλ εις τόν πέμψαντά με, 45 καί ο θεωρών εμέ θεωρεί τόν πέμψαντά με.

46 εγώ φώς εις τόν κόσμον ελήλυθα, ίνα πάς ο πιστεύων εις εμέ εν τή σκοτία μή μείνη. 47 καί εάν τίς μου ακούση τών ρημάτων καί μή πιστεύση, εγώ ου κρίνω αυτόν ου γάρ ήλθον ίνα κρίνω τόν κόσμον, αλλ ίνα σώσω τόν κόσμον.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΙΒ/ 36 – 47

36 Έως ότου έχετε μεταξύ σας εμέ, πού είμαι τό φώς, πιστεύετε εις τό φώς καί αναγνωρίσατε, ότι εγώ είμαι τό φώς, διά νά γίνετε παιδιά τού φωτός, ολόκληροι φωτισμένοι από τό φώς τής αληθείας καί τής αγιότητος. Αυτά ελάλησεν ο Ιησούς καί αναχωρήσας από τό ιερόν καί τά Ιεροσόλυμα εκρύβη από αυτούς, διά νά μή ερεθίζωνται από τήν παρουσίαν του περισσότερον.

37 Καίτοι δέ τόσον πολλά θαύματα είχε κάμει εμπρός εις τά μάτια των ο Ιησούς, όμως αυτοί επέμεναν νά μή πιστεύουν εις αυτόν, 38 διά νά πραγματοποιηθή καί επαληθεύση ο λόγος τού προφήτου Ησαΐου, τόν οποίον είπε Κύριε, ποίος επίστευσεν εις τό κήρυγμα, πού ακούεται από τό στόμα μας; Καί η δύναμις τού Κυρίου, πού ειργάσθη διά τού Χριστού θαύματα, εις ποίον εφανερώθη; Εις ελαχίστους μόνον. 39 Ένεκα δέ τής δυστροπίας των αυτής, τήν οποίαν προείδεν ο Θεός καί προείπεν ο Ησαΐας, επειδή ήλθεν η ώρα νά πληρωθή η προφητεία αυτή, δέν ημπορούσαν νά πιστεύσουν, διότι πάλιν είπεν ο Ησαΐας

40 Λόγω τής κακής των διαθέσεως καί προαιρέσεως παρεχώρησεν ο Θεός νά τυφλωθούν οι οφθαλμοί τής διανοίας των καί νά σκοτισθή η καρδία των, διά νά μή ίδουν μέ τούς πνευματικούς οφθαλμούς καί νά μή εννοήσουν μέ τήν καρδίαν τους καί επιστραφούν διά τής μετανοίας καί ιατρεύσω τάς ψυχάς των.

41 Ταύτα είπεν ο Ησαΐας, όταν δι αποκαλυπτικής οπτασίας είδε τήν δόξαν τού Ιησού Χριστού, πού εκάθητο πρό τής ενανθρωπήσεώς του εις θρόνον υψηλόν, καί ωμίλησεν ακολούθως περί αυτών, πού είδεν.

42 Μ όλα ταύτα καί από τούς άρχοντας πολλοί επίστευσαν εις αυτόν, εξ αιτίας όμως τών Φαρισαίων δέν ωμολόγουν φανερά τήν πίστιν των, διά νά μή αφορισθούν καί διωχθούν από τήν συναγωγήν.

43 Τούς εφόβιζε δέ ο αφορισμός αυτός, διότι ηγάπησαν τήν τιμήν καί επιδοκιμασίαν τών ανθρώπων πολύ περισσότερον, παρά τήν δόξαν καί επιδοκιμασίαν τού Θεού. 44 Ο Ιησούς δέ εφώναξε διά νά τόν ακούσουν όλοι καί είπε Διατί φοβείσθε νά ομολογήσετε τήν εις εμέ πίστιν σας; Μάθετε, ότι εκείνος πού πιστεύει εις εμέ, δέν πιστεύει εις εμέ, αλλ εις τόν Θεόν, ο οποίος μέ έστειλε.

45 Καί εκείνος πού μέ τά πνευματικά μάτια, τά οποία ανοίγει καί φωτίζει η πίστις, βλέπει εμέ, βλέπει τόν Πατέρα πού μέ απέστειλεν εις τόν κόσμον. 46 Εγώ ήλθα εις τόν κόσμον διά νά είμαι φώς πνευματικόν δι αυτόν, διά νά μή μείνη εις τό ηθικόν σκότος τής αμαρτίας καί τής πλάνης κανείς από εκείνους, πού πιστεύουν εις εμέ.

47 Καί εάν κανείς ακούση τούς λόγους μου καί δέν τούς πιστεύση, ώστε νά εγκολπωθή αυτούς καί νά τούς τηρήση εις τόν βίον του, εγώ δέν καταδικάζω αυτόν από τώρα, ούτε θά είμαι εγώ ο κύριος αίτιος τής καταδίκης του. Διότι δέν ήλθα διά νά κατακρίνω τόν κόσμον, αλλά διά νά σώσω τόν κόσμον.