Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 1 Φεβρουαρίου 2023

66

: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ιβ/ 28 – 38 – 28 και προσελθών εις των γραμματέων, ακούσας αυτών συζητούντων, ιδών ότι καλώς αυτοίς απεκρίθη, επηρώτησεν αυτόν Ποία εστί πρώτη πάντων εντολή;

29 ο δε Ιησούς απεκρίθη αυτώ ότι Πρώτη πάντων εντολή άκουε, Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών Κύριος εις εστι 30 και αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ισχύος σου. αύτη πρώτη εντολή

31 και δευτέρα ομοία, αύτη αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σεαυτόν. μείζων τούτων άλλη εντολή ουκ έστι. 32 και είπεν αυτώ ο γραμματεύς Καλώς, διδάσκαλε, επ αληθείας είπας ότι εις εστι και ουκ έστιν άλλος πλην αυτού

33 και το αγαπάν αυτόν εξ όλης της καρδίας και εξ όλης της συνέσεως και εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της ισχύος, και το αγαπάν τον πλησίον ως εαυτόν πλείόν εστι πάντων των ολοκαυτωμάτων και θυσιών. 34 και ο Ιησούς ιδών ότι νουνεχώς απεκρίθη, είπεν αυτώ ου μακράν ει από της βασιλείας του Θεού. και ουδείς ουκέτι ετόλμα αυτόν επερωτήσαι.

35 και αποκριθείς ο Ιησούς έλεγε διδάσκων εν τω ιερώ πως λέγουσιν οι γραμματείς ότι ο Χριστός υιός δαυιδ εστι ; 36 αυτός γαρ δαυιδ είπεν εν Πνεύματι αγίω λέγει ο Κύριος τω Κυρίω μου, κάθου εκ δεξιών μου έως αν θω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου.

37 αυτός ουν δαυιδ λέγει αυτόν Κύριον και πόθεν υιός αυτού εστι ; και ο πολύς όχλος ήκουεν αυτού ηδέως. 38 και έλεγεν αυτοίς εν τη διδαχή αυτού Βλέπετε από των γραμματέων των θελόντων εν στολαίς περιπατείν και ασπασμούς εν ταις αγοραίς

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ιβ/ 28 – 38

28 και αφού επλησίασεν εκεί ένας από τους γραμματείς, που τους ήκουσε να συζητούν, μολονότι είχεν αρχικώς την διάθεσιν να πειράξη και αυτός τον Ιησούν, όταν αντελήφθη ότι τους απήντησεν ορθώς, τον ηρώτησεν ειλικρινώς, ποία είναι η πρώτη εντολή από όλα τα άλλα παραγγέλματα του νόμου ;

29 ο δε Ιησούς του απεκρίθη, ότι πρώτη εντολή από όλα τα παραγγέλματα είναι Άκουε, λαέ του Ισραήλ ο Κύριος, που είναι ο Θεός μας, είναι ο ένας και μόνος Κύριος και εκτός αυτού άλλος Κύριος δεν υπάρχει. 30 και οφείλεις να αγαπήσης Κύριον τον Θεόν σου από όλην την καρδίαν σου, ώστε αυτόν εξ ολοκλήρου να ποθής, και από όλην την ψυχήν σου, ώστε ολόκληρον το εσωτερικόν σου εις αυτόν να είναι παραδομένον, και από τον νουν σου ολόκληρον, ώστε αυτόν πάντοτε να σκέπτεσαι, και από όλην την δύναμιν της θελήσεώς σου. Αυτή είναι η πρώτη εντολή.

31 και δευτέρα εντολή ομοία και στενά συνδεδεμένη προς αυτήν είναι αύτη Οφείλεις να αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτόν σου. Άλλη εντολή μεγαλυτέρα από αυτάς τας δύο δεν υπάρχει. 32 και ο γραμματεύς είπεν εις αυτόν Ωραία, διδάσκαλε σύμφωνα προς την αλήθειαν είπες, ότι ο Κύριος είναι ένας και δεν είναι άλλος εκτός αυτού

33 και το να τον αγαπά κανείς από όλην την καρδίαν του και από όλην την δύναμιν της διανοίας του και από όλον το εσωτερικόν του και από όλην την δύναμιν της θελήσεώς του, και το να αγαπά κανείς τον πλησίον του σαν τον εαυτόν του, αξίζει πιο πολύ από όλα εκείνα τα θύματα, που καίονται ολόκληρα επάνω εις το θυσιαστήριον, και από όλας τας θυσίας.

34 και ο Ιησούς όταν είδεν, ότι γνωστικά και φρόνιμα απεκρίθη, του είπε δεν είσαι μακράν από την βασιλείαν του Θεού, όπως μακράν είναι οι άλλοι γραμματείς και Φαρισαίοι, που με εξωτερικούς μόνον τύπους ζητούν να άρέσουν εις τον Θεόν. και κανείς πλέον δεν ετόλμα να τον ερωτήση. 35 και ο Ιησούς έλαβε τον λόγον και έλεγε διδάσκων μέσα εις τον ιερόν περίβολον του ναού ας μας εξηγήσουν οι διδάσκαλοι του νόμου, πως λέγουν και πως εννοούν, ότι ο Μεσσίας Χριστός είναι απόγονος του Δαβίδ ;

36 η βεβαίωσις αύτη προκαλεί απορίαν και υπάρχει ανάγκη να σαφηνισθή. Διότι αυτός ο Δαβίδ είπε φωτιζόμενος από το Άγιον Πνεύμα Είπεν ο Κύριος και Θεός εις τον Κύριόν μου Χριστόν Κάθησε επί του θρόνου μου εις τα δεξιά μου δοξαζόμενος και τιμώμενος μαζί με εμέ, έως ότου θέσω τους εχθρούς σου σαν άλλο στήριγμα, που θα πατούν επάνω τα πόδια σου.

37 Αυτός λοιπόν ο Δαβίδ καλεί τον Μεσσίαν Κύριον. και πως είναι υιός του ; Στέκει ο πρόγονος να καλή τον τρισέγγονον και απόγονόν του Κύριον ; Αυτό σημαίνει, ότι ο Μεσσίας δεν είναι μόνον υιός του Δαβίδ, αλλά και υιος του Θεού και ως τοιούτος είναι και Κύριος του Δαβίδ. και ο πολύς λαός ήκουε τον Ιησούν με πολλήν ευχαρίστησιν.

38 και τους έλεγεν εις την διδαχήν του Προσέχετε από τους γραμματείς, οι οποίοι ευχαριστούνται να περιπατούν με στολάς επισήμους και επιδεικτικάς, που έχουν κατασκευασθή επίτηδες δι αυτούς, και αγαπούν τους ευλαβείς και τιμητικούς χαιρετισμούς εις τα δημόσια κέντρα.