Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 1 Δεκεμβρίου 2021

593

: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ/ 1 – 8 – 1 Καί εγένετο εν μιά τών ημερών εκείνων διδάσκοντος αυτού τόν λαόν εν τώ ιερώ καί ευαγγελιζομένου επέστησαν οι ιερείς καί οι γραμματείς σύν τοίς πρεσβυτέροις

2 καί είπον πρός αυτόν λέγοντες Ειπέ ημίν εν ποία εξουσία ταύτα ποιείς, ή τίς εστιν ο δούς σοι τήν εξουσίαν ταύτην;

3 αποκριθείς δέ είπε πρός αυτούς Ερωτήσω υμάς καγώ ένα λόγον, καί είπατέ μοι

4 τό βάπτισμα Ιωάννου εξ ουρανού ήν ή εξ ανθρώπων;

5 οι δέ συνελογίσαντο πρός εαυτούς λέγοντες ότι εάν είπωμεν, εξ ουρανού, ερεί, διατί ούν ουκ επιστεύσατε αυτώ;

6 εάν δέ είπωμεν, εξ ανθρώπων, πάς ο λαός καταλιθάσει ημάς πεπεισμένος γάρ εστιν Ιωάννην προφήτην είναι.

7 καί απεκρίθησαν μή ειδέναι πόθεν.

8 καί ο Ιησούς είπεν αυτοίς Ουδέ εγώ λέγω υμίν εν ποία εξουσία ταύτα ποιώ.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ/ 1 – 8

1 Καί κατά μίαν από τάς αξιομνημονεύτους εκείνας ημέρας, ενώ αυτός εδίδασκε τόν λαόν εις τό ιερόν καί εκήρυττε τό ευαγγέλιον τής σωτηρίας, συνέβη νά έλθουν έξαφνα οι αρχιερείς καί οι γραμματείς μαζί μέ τούς προεστούς

2 καί τού είπαν αυτούς τούς λόγους Ειπέ μας, μέ ποίαν εξουσίαν ενεργείς αυτά; Ή ποίος σού έδωκε τήν εξουσίαν αυτήν τού νά διώχνης από τό ιερόν τούς ανθρώπους καί νά διδάσκης μέσα εις τόν ιερόν αυτόν τόπον;

3 Απεκρίθη δέ καί τούς είπε θά σάς ερωτήσω καί εγώ περί ενός ζητήματος. Εφ όσον δέ σείς παρουσιάζεσθε ως εξουσιοδοτημένοι διδάσκαλοι, ομιλήσατε πρώτοι καί είπατέ μου τήν επί τού ερωτήματός μου τούτου απάντησίν σας.

4 Τό βάπτισμα τού Ιωάννου, ο οποίος εμαρτύρησε δι εμέ καί υπήρξε πρόδρομός μου, ήτο από τόν ουρανόν καί από εντολήν τού Θεού ή ήτο από επινόησιν καί εντολήν ανθρώπων;

5 Αυτοί δέ εσυλλογίσθησαν μεταξύ των καί είπαν, ότι εάν είπωμεν, ότι ήτο εξ ουρανού καί συνεπώς είχεν ορισθή από τόν Θεόν, θά είπη, διατί λοιπόν δέν επιστεύσατε εις αυτόν;

6 Εάν δέ είπωμεν, ότι τό βάπτισμα τού Ιωάννου ήτο επινόησις ανθρώπων, όλος ο λαός θά μάς καταλιθοβολήση, διότι όλοι είναι πεπεισμένοι, ότι ο Ιωάννης ήτο προφήτης.

7 Καί αυτοί, πού εκαυχώντο, ότι ήσαν oί ανεγνωρισμένοι διδάσκαλοι τού Ισραήλ, απεκρίθησαν, ότι δέν ήξευραν, πόθεν ήτο τό βάπτισμα τού Ιωάννου.

8 Καί τότε ο Ιησούς είπεν εις αυτούς Ούτε εγώ σάς λέγω, μέ ποίαν εξουσίαν καί μέ ποίον δικαίωμα πράττω αυτά πού βλέπετε.